RNP vēstules par atkritumu izvešanu. Ko tās nozīmē?

4. Jūnijs, 2018

Pašvaldības uzņēmuma “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) klienti ir saņēmuši vēstules, kurās tiek ziņots, ka nākamā mēneša rēķinā tiks iekļauts aprēķins par atkritumu apsaimniekošanu. Ko šī informācija nozīmē iedzīvotājiem?


RNP klienti saņēmuši vēstules ar sekojošu saturu:
 
«Aprēķins par atkritumu apsaimniekošanu tiks iekļauts nākamā mēneša rēķinā, par pamatu ņemot dzīvokļa īpašumā deklarēto personu skaitu uz katra mēneša 1. datumu, pārrēķini par iepriekšējiem periodiem netiks veikti. Jaunā aprēķinu kārtība tiks piemērota, sākot ar 2018. gada jūnija rēķiniem (par pakalpojumu maija mēnesī)" 

Ko tas nozīmē?

RNP  skaidro, ka vēstule izsūtīta saistībā ar jaunajiem personas datu aizsardzības regulējumiem.
Atsākot sadarbību ar Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, turpmāk tiks sinhronizēti dati par deklarēto personu skaitu īpašumā uz mēneša 1.datumu, RNP datubāzē veicot atbilstošas izmaiņas dzīvokļos deklarēto personu skaitā.

RNP, rūpējoties gan par klientu ērtību, gan ar mērķi neuzkrāt datus, klientiem turpmāk, lai tiktu veikti aprēķini atbilstoši deklarēto personu skaitam, vairs nevajadzēs iesniegt izziņas par deklarēto personu skaitu, aprēķini tiks veikti atbilstoši PMLP datiem uz katra mēneša 1.datumu.

Tādejādi, lai nodrošinātu Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības un Sabiedrībā neuzkrātos dati par deklarētajā adresē reģistrētajām personām, Sabiedrības rīcībā būs tikai dati par deklarēto personu skaitu, tāpat vēršam uzmanību, ka Vispārīgās datu aizsardzības regulas 5.panta 1.daļas d) apakšpunkts paredz vienu no personas datu apstrādes principiem, ka pārziņa rīcībā esošajiem personas datiem ir jābūt precīziem un, ja vajadzīgs, atjauninātiem. Papildus, saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” 7.panta ceturto daļu ieraksti grāmatvedības reģistros izdarāmi savlaicīgi, nodrošinot, ka tie ir pilnīgi, precīzi un sistemātiski sakārtoti.
 
Ievērojot minēto, ja mēneša ietvaros ir mainījies dzīvokļa īpašumā deklarēto personu skaits un, lai nodrošinātu, ka maksa par atkritumu apsaimniekošanu konkrētam dzīvoklim tiktu aprēķināta precīzi un sistemātiski, informācija par dzīvoklī deklarēto personu skaita izmaiņām tiks identificēta par stāvokli uz kārtējā mēneša 1. (pirmo) datumu un pārēķini par mēneša vidū veiktajām izmaiņām netiks veikta, jo nav iespējams konstatēt patēriņu mēneša vidū.
 
Piemēram, ja jūnija vidū ir mainījies dzīvoklī deklarēto cilvēku skaits, aprēķins būs par pilnu mēnesi, balstoties uz datiem, kas  saņemti no PMLP mēneša 1. datumā, kas tiks iekļauti jūlija rēķinā.