RNP: Slēdzot izlīgumu, iespējams dzēst līdz pat 90% kavējuma naudas!

10. Augusts, 2017

Aicinām ikvienu klientu, kuram izveidojies parāds, izmantot izlīguma slēgšanas iespēju! Slēdzot izlīgumu, iespējams veikt pakāpenisku parāda apmaksu līdz pat 18 mēnešu periodā ar iespēju dzēst līdz pat 85% aprēķinātās kavējuma naudas. Gadījumā, ja izlīgums tieks slēgts par parāda tūlītēju apmaksu viena maksājuma ietvaros - tiek dzēsti 90% aprēķinātās kavējuma naudas.


Savukārt tūlītēju parāda apmaksu iespējams veikt:

  • attālināti - izmantojot bankas pārskaitījumu (norēķinu rekvizīti);
  • klātienē - veikalu "MAXIMA" kasēs.

Kas var slēgt izlīgumu?

Izlīgumu par parādu pakāpenisku samaksu ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) var noslēgt parādnieks – fiziska vai juridiska persona, kurai izveidojies parāds pret RNP, kurai ir noslēgts pārvaldīšanas līgums ar RNP un kura atbilst vienam no zemāk minētajiem nosacījumiem:

  • personas īpašumā ir/bija dzīvoklis (vai neapdzīvojama telpa, piemēram, mākslinieka darbnīca, garāža) dzīvojamajā mājā, ko pārvalda/pārvaldīja RNP;
  • persona ir Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īrnieks dzīvojamajā mājā, kuru pārvalda RNP, vai arī īrnieka pilngadīgais ģimenes loceklis, kas ierakstīts dzīvojamās telpas īres līgumā;
  • persona ir pārtraukusi īrēt/izlikta no Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa, kas atrodas dzīvojamajā mājā, kuru pārvalda/pārvaldīja RNP.

Ja dzīvokļa īpašnieks ir miris un uz nāves dienu viņam bija parāds pret RNP, izlīgumu var slēgt mantinieks.
Parādnieka vārdā izlīgumu var slēgt tā pilnvarots pārstāvis, ja iesniegumam par izlīguma slēgšanu pievienota parādnieka parakstīta pilnvara, kurā norādītas pilnvarnieka tiesības parādnieka vārdā slēgt izlīgumus.

Kā noslēgt izlīgumu?

Noslēgt izlīgumu var:

  • vēršoties kādā no RNP klientu apkalpošanas centriem, aizpildot iesnieguma veidlapu un uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
  • sūtot iesniegumu par izlīguma noslēgšanu pa pastu uz adresi: Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011;
  • sūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi: rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv.

Ja personas īpašumā ir dzīvoklis (vai neapdzīvojamā telpa) dzīvojamajā mājā, ko pārvalda RNP, iesniegumam jāpievieno īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija (Zemesgrāmatas nodalījuma izraksta, Valsts zemes dienesta izziņas, pirkuma līguma, tiesas nolēmuma, mantojuma apliecības vai miršanas apliecības un radniecību apliecinoša dokumenta kopija, ja mantinieks nav apstiprināts mantojuma tiesībās).

Papildu informācija

Maksimālais parāda segšanas termiņš, ko var norādīt izlīgumā, ir:

  • līdz 12 mēnešiem, ja pamatparāds ir līdz 1000,00 euro;
  • līdz 18 mēnešiem, ja pamatparāds ir no 1000,01 euro.

Ņemot vērā parāda samaksas termiņu, tiek daļēji dzēsta kavējuma nauda:

Foto: Rīgas namu pārvaldnieks

* Parastā kārtībā - slēdzot izlīgumu ar klientu, kuram nav piešķirti atvieglojumi.
** Piemērojot atvieglojumus - slēdzot izlīgumu ar klientu - pensionāru, invalīdu, daudzbērnu ģimenes pārstāvi vai personu, kam piešķirts maznodrošinātās (trūcīgās) personas/ģimenes statuss. Klientam jāuzrāda dokumenti, kas apliecina kādu no minētajiem statusiem.

Izlīguma darbības laikā, ja klients pilda izlīgumu, RNP nevēršas tiesā un neaprēķina kavējuma naudu (līgumsods, likumiskie procenti un nokavējuma procenti).

Ja persona neveic izlīgumā noteiktos maksājumus (parāda maksājumus un maksājumus par RNP sagatavotajiem ikmēneša rēķiniem), saskaņā ar izlīgumā noteikto maksājumu grafiku, un maksājuma kavējums ir ilgāks par 1 mēnesi, RNP ir tiesīgs bez brīdinājuma pārtraukt izlīguma darbību (bloķēt). Klientam ir pienākums nekavējoties (5 dienu laikā) segt visu parādu un kavējuma naudu. Izlīguma nepildīšanas gadījumā RNP ir tiesīgs bez brīdinājuma nodot parāda piedziņu trešajai personai vai iesniegt prasību tiesā.

Ja iesniegumu par izlīguma noslēgšanu iesniedz parādnieks, pret kuru ir celta prasība tiesā un lieta nav izskatīta, kā arī, ja lieta izskatīta un tiesas nolēmums ir stājies spēkā, RNP 5 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas informē parādnieku par izlīguma noslēgšanas laiku. Izlīgums tiek noslēgts 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Izlīgumā tiek iekļauts parādnieka pienākums nomaksāt valsts nodevu un tiesāšanās izdevumus.

Ja iesniegumu iesniedzis parādnieks, kam pēc tiesas nolēmuma spēkā stāšanās ir izveidojies jauns parāds, pēc izlīguma sagatavošanas RNP informē parādnieku par izlīguma noslēgšanas laiku.

Ja dzīvoklim ir vairāki īpašnieki, un tie saņem dalītus rēķinus, tad izlīgumu var slēgt katrs īpašnieks atsevišķi par savu daļu. Ja viens no kopīpašniekiem apņemas segt visu parādu par dzīvokli, tad izlīgumu slēdz ar šo kopīpašnieku. Ja rēķins starp kopīpašniekiem nav sadalīts un viens no kopīpašniekiem neapņemas segt visu parādu, tad izlīgums tiek slēgts ar visiem kopīpašniekiem vai vienu, ja pārējie kopīpašnieki notariāli pilnvarojuši attiecīgo kopīpašnieku slēgt izlīgumu un pilnvarā norādītas pilnvarnieka tiesības slēgt izlīgumus pilnvarotāju vārdā. Pēc izlīguma sagatavošanas RNP atbildīgais jurists informē parādnieku par izlīguma slēgšanas laiku.