"Rīgas ūdens" aicina pieteikties līdzfinansējumam ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūvei

24. Janvāris, 2019

Pašvaldības SIA "Rīgas ūdens" aicina pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam par nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai. Līdz 15.februārim tam aicināti pieteikties 80 Mārupē esošo nekustamo īpašumu īpašnieki. Ar šo īpašumu pilnu sarakstu var iepazīties uzņēmuma mājas lapā.


Kopumā 2018.gada laikā no Mārupes pieteikties līdzfinansējumam tika aicināti 658 īpašumu pārstāvji un līdz gada beigām tika saņemti 460 īpašnieku iesniegumi. Piešķirts finansējums tika 294 īpašniekiem, bet izmaksāts tas ir jau 118 pārstāvjiem.

Pērnā nogalē Rīgas dome akceptēja saistošos noteikumus "Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai", kas paredz ievērojami atvieglot pieteikšanās kārtību šī līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī ļauj paplašināt to personu loku, kas uz to var pretendēt.

Noteikumi paredz atcelt pieteikšanos "pēc rajonu principa", kas nozīmē, ka uz to varēs pretendēt visi īpašnieki, uz kuriem attiecas ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta" nosacījumi. Plānots, ka šie noteikumi varētu stāties spēkā februāra sākumā.

Kā ziņots, 2017.gada izskaņā stājās spēkā jauni Rīgas domes saistošie noteikumi, kuri paredz piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

Līdzfinansējums paredzēts fiziskām personām - dzīvojamo māju īpašniekiem, kuriem līdz zemes gabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta" gaitā ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas vai centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari. Īpašumā jābūt ekspluatācijā nodotai dzīvojamai mājai, īpašuma tiesībām ir jābūt nostiprinātām zemesgrāmatā, un nedrīkst būt parādu par "Rīgas ūdens" sniegtajiem pakalpojumiem.

Pašvaldības līdzfinansējumu ir paredzēts piešķirt arī tām fiziskām personām, kuras ir nodrošinājušas pieslēguma ierīkošanu līdz saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

Ierīkojot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai, no apstiprinātās pieslēguma ierīkošanas darbu tāmes izmaksām vai kompensējamo pieslēguma ierīkošanas darbu izdevumu aprēķina summas iedzīvotāji varēs saņemt līdzfinansējumu 50% apmērā, taču ne vairāk par 1200 eiro.

Savukārt ierīkojot pieslēgumu centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, klienti varēs saņemt 60% finansējumu, nepārsniedzot 1700 eiro slieksni.

Personām ar 1. vai 2.invaliditātes grupu, personām ar trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu, politiski represētajām personām, kā arī iedzīvotājiem, kuriem pirmās un otrās pakāpes radinieki, aizbildnībā esošā persona vai arī aizgādnībā esošā persona, kura deklarēta īpašumā par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, ir ar 1.invaliditātes grupu, līdzfinansējums paredzēts 100% apmērā.

Pēc "Rīgas ūdens" datiem, ES Kohēzijas fonda projekta 4.kārtas īstenošanas procesā 1410 objektiem tika izbūvēti centralizētās ūdensapgādes pievadi, bet 1881 objektam - kanalizācijas pievadi.