Rīgas pašvaldība var piešķirt pabalstu arī krīzes situācijā nonākušiem ārvalstu studentiem

20. Aprīlis

Kamēr valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, Rīgas pilsētas pašvaldība var piešķirt pabalstu krīzes situācijā arī ārvalstu studentiem, kuri koronavīrusa Covid-19 izplatības dēļ ir palikuši Latvijā, studē attālināti un kuriem nav iztikas līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai.


To paredz grozījumi likumā „Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, informē Rīgas domes Labklājības departaments.

Rīgas Sociālajā dienestā attālināti var vērsties pēc palīdzības tikai tie ārvalstu studenti, kuri ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rīgas pašvaldības teritorijā. Krīzes pabalsta apmērs – 128 eiro vienai personai.

Ministru kabineta rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu nosaka, ka valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā par krīzes situāciju uzskatāma situācija, ja ģimene (persona) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, piemēram, pārtiku, dzīvokļa īres apmaksu, pirmās nepieciešamības preces, ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Lai varētu pretendēt uz krīzes pabalstu, ārvalstu students, tāpat kā pārējie pašvaldības iedzīvotāji,sagatavo rakstisku iesniegumu valsts valodā, kurā apraksta situāciju, kas radusies saistībā ar izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 izplatības laikā, un pievieno dokumentus, piemēram, dokuments par darba uzteikumu vai neizmaksāto atalgojumu, ja students bijis nodarbināts, u.c., kas apliecina krīzes situācijas rašanos, kā arī pierādījumus, ka nav iespējams risināt finansiālās grūtības ar citiem resursiem.

Iesniegums jāadresē Rīgas Sociālajam dienestam, tajā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese Rīgas pašvaldībā, tālrunis un pēc iespējas plašāk jāapraksta problēma, kuru nepieciešams risināt, kā arī iesniegums jāparaksta. Papildus iesniegumā jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā. Iesniegumam nepieciešams pievienot bankas konta izdruku par pēdējiem trim mēnešiem, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmuma kopiju par termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu, izziņu no augstākās izglītības iestādes, vai arī iesniegumā jānorāda izglītības iestāde, kurā students studē.

Rīgas pašvaldība aicina ārvalstu studentus iesniegumu un iesniegumam pievienotos dokumentus Rīgas Sociālajam dienestam iesniegt attālināti, izmantojot e-pastu: soc@riga.lv, portāla Latvija.lv e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei” vai ievietot dokumentus īpašā kastē Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajos centros (teritoriālo centru adreses atrodamas šeit: http://www.ld.riga.lv/lv/Rajona_nodalas.html). Tālrunis informācijas precizēšanai Rīgas Sociālajā dienestā 67105048.

Augstskolas aicinātas sniegt atbalstu ārvalstu studentiem, izskatot iespēju samazināt piemērotos maksājumus par kopmītnēm, atbrīvojot no kavējuma maksām bibliotēkās u.c., kā arī atbalstīt studentus iesnieguma un dokumentu noformēšanā, un palīdzēt risināt dažādās sadzīves situācijas, kas radušās, ņemot vērā pašreizējo situāciju valstī.

Labklājības departaments arī aicina ārvalstu studentus izmantot papildus iespēju konsultēties ar Fondu „MakeRoom”, nosūtot neskaidros jautājumus uz e-pasta adresi: help@makeroomeu.com. Sadarbībā ar Informācijas centru iebraucējiem ārvalstu studenti ir aicināti sekot līdzi informācijai un cita veida atbalsta risinājumiem portālā: www.integration.lv Fonds „MakeRoom” ir starptautiska organizācija, kas ik dienu strādā ar ārvalstniekiem, sekmējot viņu efektīvu integrāciju Latvijas sabiedrībā, fonda darbinieki ir gatavi palīdzēt studentiem risināt radušās problēmas ārkārtējās situācijas laikā, tai skaitā saziņai ar Rīgas Sociālo dienestu.

Rīgas domes Labklājības departamenta aktualitātēm var sekot līdzi sociālā tīkla „Facebook” profilā: www.facebook.com/labklajibasdepartaments

Informācija angļu valodā. Information in English - www.makeroomeu.com

Foto: