Rīgas bāriņtiesa: joprojām trūkst specializētās audžuģimenes

10. Jūnijs, 2019

Rīgas bāriņtiesas apkopotā statistika par bērnu dzīvi un tiesību aizsardzību Rīgā 2018.gadā liecina par pakāpenisku situācijas uzlabošanos atsevišķos segmentos, pateicoties gan sabiedrības aktīvākai iesaistei bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanai, gan arī arvien lielākam mediju fokusam. Lai gan atsevišķās sfērās ierosināto lietu skaits ir samazinājies, tomēr tās ir kļuvušas sarežģītākas, kas prasa vairāk laika, zināšanu un iedziļināšanās situācijas izvērtēšanai.


Pozitīvas tendences

Pēdējo astoņu gadu laikā sasniegts viszemākais punkts, kad Rīgas bāriņtiesa pārtraukusi vecākiem aizgādības tiesības - 2018.gadā tās bija 266 personas, un šāds lēmums skāris 267 bērnus. Pārtrauktās aizgādības tiesības atjaunotas 95 personām, un šāds lēmums ietekmējis 116 bērnus. Tas skaidrojams ar rūpīgu bērna interešu izvērtēšanu dzīvošanai ģimenē un doto laiku vecākiem risku novēršanai, arvien ciešāku sadarbību ar sociālo dienestu vai citām atbildīgajām institūcijām, lai maksimāli nodrošinātu ģimenēm visa veida tām nepieciešamo atbalstu.

2018.gadā Rīgas bāriņtiesa kopumā par 292 bērniem pieņēmusi lēmumus par ārpus ģimenes aprūpi: 172 bērniem atrastas mājas aizbildņu ģimenēs, 84 bērniem atradusi audžuģimenes, bet 36 bērniem bija jādzīvo kādā no bērnunamiem vai rehabilitācijas institūcijām. Pozitīvi vērtējams fakts, ka 25 no audžuģimenēs un 7 no aizbildņu ģimenēs dzīvojošiem bērniem tikuši adoptēti.

Par situāciju ar ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem Rīgā

Ja 2017.gadā kopumā 1603 bērni dzīvoja pie aizbildņiem, audžuģimenē vai kādā aprūpes iestādē, tad pagājušajā gadā tie bija 1572 bērni, un šī gada pirmajos piecos mēnešos – 1580 bērni. Lielākā daļa ārpus ģimenes aprūpē esošo Rīgas bērnu dzīvoja pie aizbildņiem. Jāsaka, ka pārsvarā aizbildņi bijuši bērna vecvecāki, pēc tam citi radinieki un vismazākais aizbildņu skaits bijušas citas personas.

Foto: infografika

Bērnu adopcija skaitļos

Pērn Rīgas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par 65 bērniem, ka adopcija ir viņu interesēs, un lielākais šādu bērnu skaits bija zēni vecumā no 4 līdz 12 gadiem.  Izteikti samazinājies to bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu, ka adopcija uz ārvalstīm ir pieļaujama – pagājušajā gadā tie bija tikai 19 bērni, salīdzinoši ar 46 bērniem 2017.gadā, ko ir iespējams skaidrot arī ar jaunās Adopcijas kārtības pieņemšanu pagājušā gada rudenī.

Specifiskie gadījumi

Pagājušajā gadā pirmo reizi Rīgas bāriņtiesa saskarās ar situāciju, kad Latvijā ieradās 4 nepilngadīgas personas bez pavadības, no kurām 2 tika atrastas aizbildņa ģimenes, bet divi bērni ievietoti bērnunamā. 2018.gadā arī pieņemts viens lēmums par atļaujas došanu nepilngadīgai personai stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.