Rīgā tiks paplašināta sociālā palīdzība

9. Marts, 2018

Rīgas dome šodien pieņēma grozījumus saistošajos noteikumos, kas paredz paplašinās sociālo pabalstu saņemšanas iespējas vairākām iedzīvotāju grupām, tostarp tiem, kam piešķirts trūcīgo un maznodrošināto statuss.


1.Līdz šim saistošie noteikumi "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā" paredzēja tiesības piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā.

Balstoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, pabalsts turpmāk pienāksies "krīzes situācijās", kas likumā tiek definētas kā situācijas, kurā ģimene "katastrofas vai citu neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība."

Tas nozīme, ka personas, kuras nonākušas minētajā situācijā un kurām ir nepieciešama materiālā palīdzība, mēneša laikā var iesniegt Rīgas Sociālajā dienestā iesniegumu un dokumenta kopiju - uzrādot oriģinālu, kas apliecina krīzes situācijas faktu, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie nav valsts vai pašvaldības rīcībā.

2.Tāpat, noteikumi paredz, ka Rīgas pašvaldībā dzīvojošo pensionāru, invaliditātes pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem būs iespēja saņemt veselības aprūpes pakalpojumu.

Bet tikai tādā gadījumā, ja pēc visu izdevumu segšanas par pakalpojuma saņemšanu slimnīcā un maksājumiem par dzīvokļa īri ģimenei/personai netiek nodrošināts garantētais minimālais ienākumu līmenis – 128,06 eiro mēnesī.

Rīgas pašvaldības iedzīvotāji varēs pretendēt uz pabalstu "pacienta iemaksas un līdzmaksājuma segšanai par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu slimnīcā”.

Labklājības departamenta aprēķini liecina, ka šādu iespēju varētu izmantot aptuveni 1000 iedzīvotāji.

3.Savukārt, lai nodrošinātu pakalpojumu personām, kuras funkcionālo traucējumu dēļ nespēj dzīvot patstāvīgi, tomēr šīm personām aprūpe nav nepieciešama tik lielā apjomā, kādā tiek nodrošināta ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, Rīgas pašvaldībā ir attīstīts pansijas pakalpojums, kura ietvaros tiek nodrošināts arī mājoklis.

Pansijas pakalpojuma saņēmējiem no saviem līdzekļiem būs jāsedz izdevumi par dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu izmantošana. Ņemot vērā, ka daļa pansijas iemītnieku ir personas ar zemiem ienākumiem, arī viņiem ir tiesības pieprasīt pašvaldības administrēto dzīvokļa pabalstu.

4.Saistošie noteikumi papildināti arī ar iedzīvotāju grupu, kuri ir darbspējīgā vecumā, bet strādā nepilnu darba slodzi un ar saviem ienākumiem nespēj nodrošināt pamatvajadzības.

Šīm personām ir iespēja vērsties pēc sociālās palīdzības pabalstiem, taču viņiem tiek uzlikts pienākums līdzdarboties savas situācijas uzlabošanai - iesaistoties pašvaldības organizētajos darbos, tai skaitā sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos.

Pabalstu par izdevumu segšanu par saņemtajiem pakalpojumiem slimnīcās iedzīvotāji varēs pieprasīt no nākamā gada 1.februāra.