Rīgā paplašināts sociālo pabalstu saņēmēju loks un ieviests jauns pabalsts

8. Oktobris, 2018

2018.gada 5.oktobrī stājās spēkā grozījumi Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra saistošajos noteikumos Nr.202 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”, kuri nosaka Rīgas pašvaldībā kārtību, kādā tiek izvērtēta ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, sociālo pabalstu veidus, saņemšanas kārtību un personu loku, kurām ir tiesības pretendēt uz pašvaldības sociālo palīdzību.


Saistošajos noteikumos ir veiktas sekojošas izmaiņas:

  1. tiesības saņemt dzīvokļa pabalsts ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 320 (iepriekš – 284.57) EUR katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz 400 (iepriekš – 355.72) EUR mēnesī.
  2. paaugstināti arī ienākumu kritēriji tiesībām saņemt pabalstu veselības aprūpei (no 192.09 uz 221 EUR un no 234.77 uz 270 EUR)
  3. paaugstināti ienākumu kritēriji arī pabalstam izglītības ieguves atbalstam (no 35.57 uz 50 EUR). Ir paplašināts arī pabalsta izglītības ieguves atbalstam saņēmēju loks, nodrošinot šī pabalsta piešķiršanu arī izglītojamam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei un izglītojamam, kurš nav sasniedzis 21 gadu vecumu un apgūst vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību. Palielināta apmēra pabalstus sāks izmaksāt no 2019. gada 1. jūnija
  4. Pabalsta veselības aprūpes ietvaros turpmāk pabalsts pacienta iemaksu segšanai ir 100 EUR (iepriekš – 71.14 EUR) kalendārajā gadā.
  5. Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā pamatvajadzību nodrošināšanai, klientam 3 mēnešu (iepriekš – viena mēneša) laikā jāiesniedz iesniegumu un dokumentu kopijas, kas apliecina krīzes situācijas faktu.
  6. No šī gada 5.oktobra ir pieejams jauns Rīgas pašvaldības pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pilngadīgai personai pēc sociālās aprūpes centra (turpmāk – SAC) pakalpojuma pārtraukšanas. Uz pabalstu var pretendēt persona, kurai rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešami SAC pakalpojumi un kura SAC pakalpojumu saņēma, pamatojoties uz Rīgas Sociālā dienesta pieņemto lēmumu. Pabalsta mērķis ir nodrošināt personu, kurai tiek izīrēta pašvaldības dzīvojamā telpa ar ikdienā nepieciešamo sadzīves priekšmetu minimumu. Pabalsta apmērs šo priekšmetu iegādei nevar pārsniegt 430 EUR.
  7. Tāpat tika noteikti labvēlīgāki pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai saņemšanas kritēriji ģimenēm ar bērnu invalīdu, pilngadīgām personām ar invaliditāti vai ar garīga rakstura traucējumiem, nosakot, ka pabalstu varēs saņemt, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, veicot klienta sociālās situācijas izvērtējamu vai pamatojoties uz personai sastādītā individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izpildi, neskatoties uz to, ka ģimenei (personai) pieder uzkrājumi vai vairāki īpašumi.

Plašāku informāciju ikviens var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.