Rīgā mainījies sociālās palīdzības apmērs aizbildņiem 

31. Janvāris, 2017

Lai materiāli atbalstītu aizbildņus palielināts pabalsts aizbildnim, kurš audzina divus (un vairāk) bērnus  līdz 60 euro mēnesī par otro un katru nākamo bērnu un piešķirt jaunu pabalstu 50 euro mēnesī aizbildnim, kas audzina bērnu, kuram viens vai abi vecāki ir miruši.


2017. gada 1. februārī stājās spēkā Rīgas domes 20.12.2016. saistošie noteikumi Nr. 235 “Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir pabalstus par aizbildņa pienākumu pildīšanu”.

Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kura pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā un ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni bērnam (-iem), pilda aizbildņa pienākumus un aprūpē:

  • aizbildnībā esošu (-us) bērnu (-us), kuram (-iem) viens vai abi vecāki miruši;
  • divus (un vairāk) aizbildnībā esošus bērnus.

 Pabalsta apmērs:

  • aizbildnim, kurš aprūpē bērnu, kuram viens vai abi vecāki ir miruši ir EUR 50 mēnesī;
  • aizbildnim, kurš aprūpē divus (vai vairāk) aizbildnībā esošus bērnus, ir EUR 60 mēnesī par otro un katru nākamo aizbildnībā esošu bērnu.

Lai saņemtu pabalstu par aizbildņa pienākumu pildīšanu, aizbildnis vēršas Rīgas bāriņtiesā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un vienlaikus ar lēmuma par aizbildnību saņemšanu iesniedz iesniegumu.  Persona, kura ir iecelta par aizbildni līdz šo saistošo noteikumu stāšanās spēkā datumam,  iesniegumu  iesniedz  Rīgas Sociālajā dienestā, Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, 110.kabinetā - darba laikos:    pirmdienās 10.00-12.30 un 13.00-18.00; otrdienās 9.30-12.30 un  13.00-15.00 ; ceturtdienās  9.00-12.30 un  13.00-16.00.

Ja Rīgas Sociālais dienests ir pieņēmis lēmumu piešķirt pabalstu, tas tiek piešķirts no aizbildņa iesnieguma iesniegšanas dienas.

Aizbildnim ir pienākums iesniegt Rīgas bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada  aizbildnības pārvaldību katru gadu līdz 1. februārim.

Rīgas Sociālais dienests aptur pabalsta izmaksu, ja no Rīgas bāriņtiesas ir saņemta informācija par to, ka aizbildnis līdz kārtējā gada 1.februārim nav iesniedzis Rīgas bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizbildnības pārvaldību.

Saistošajos noteikumos tiek iestrādātas arī informācijas tehnoloģiju iespējas, tā rezultātā Rīgas Sociālā dienesta pieņemtais lēmums par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu aizbildnim tiks nosūtīts uz aizbildņa iesniegumā norādīto e-pasta adresi, tādējādi nodrošinot gan ātrāku lēmuma saņemšanu, gan vienlaikus mazinot Rīgas Sociālā dienesta administratīvās izmaksas.

Vairāk informācijas RD Labklājības departamenta mājas lapā sadaļā Sociālie pakalpojumi