Piespiedu kārtā sakārtos graustus Tallinas ielā 5/7 un Lāčplēša ielā 58

15. Augusts, 2017

Rīgas domes Īpašuma komitejas sēdē pirmdien, 14.augustā, deputāti lēma par divu graustu -  administratīvās ēkas Tallinas ielā 5/7 un ēkas Lāčplēša ielā 58 - sakārtošanu piespiedu kārtā.


Privātfirmai piederošā būve Tallinas ielā 5/7 ir avārijas stāvoklī esošs grausts, kam jau iepriekšējos gados tika piemērota klasifikācija – vidi degradējoša un cilvēku drošību apdraudoša būve, piemērojot paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi. Īpašuma departamenta darbinieki, apsekojot graustu šā gada sākumā, konstatēja, ka uzturēšanas trūkumi, kas bija atzīti par faktiskiem apstākļiem departamenta lēmuma izdošanai, ir pasliktinājušies, proti, graustam pieļauta nesošo konstrukciju sabrukšana, sienu un jumta daļēja neesamība, pieļauti būtiski bojājumi jumta konstrukcijās un lietusūdens novadīšanas sistēmas detaļu deformācija un neesamība.

Tāpat nav nodrošināts logu stiklojums, nav likvidēti konstrukcijās un uz arhitektoniskajiem elementiem  augošie koki, pieļauta fasādes apdares materiālu plaisāšana, nodrupšana un satrupēšana. Tādējādi būves klasificēšana par vidi degradējošu un cilvēku drošību apdraudoša būvi nav motivējusi tās īpašnieku veikt nepieciešamās darbības būves sakārtošanai.

Grausta īpašnieks informējis Īpašuma departamentu, ka šobrīd tiek izstrādāts dzīvojamo un biroja ēku kompleksa būvprojekts un, ka projektēšanas nosacījumu izpildes termiņš ir 23.07.2019. tikai pēc kura īpašnieks iesniegs sakārtošanas darbu kalendāro grafiku. No tā secināms, ka īpašnieks saprātīgā termiņā nav gatavs veikt nepieciešamās darbības, lai būve tiktu uzturēta saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām būvju uzturēšanas prasībām, bet to, ka īpašnieks tikai plāno tās ievērot. Turklāt, būvatļauja dod tiesības veikt būvniecību, bet nerada pienākumu to darīt. Līdz ar to, grausta īpašnieka plāni sakārtot savu īpašumu norāda vienīgi uz cerībām iespējams kādreiz novērst tās radīto apdraudējumu un vides degradāciju. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija  ir piekritusi grausta nojaukšanai bez papildu nosacījumiem.

Foto: Riga.lv

Lēmums par piespiedu sakārtošanu paredz, ka grausta īpašniekam divu mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, saskaņojot nepieciešamo dokumentāciju, ir jāuzsāk   nojaukšanas darbi, kas pabeidzami ne vēlāk kā četru mēnešu laikā.

Ja lēmuma noteiktajā termiņā nojaukšanas darbi netiks uzsākti vai arī tie lēmumā paredzētajā termiņā nebūs izpildīti, Rīgas domes Īpašuma departaments nodrošinās lēmuma piespiedu izpildi, iztērētos Rīgas pilsētas pašvaldības līdzekļus piedzenot no būves īpašnieka.

Savukārt dzīvojamā ēka Lāčplēša ielā 58, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā un UNESCO Pasaules kultūras mantojuma objekta “Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā, pieder privātpersonai.

Būvei jau iepriekš piemērota klasifikācija – vidi degradējoša un cilvēku drošību apdraudoša būve, piemērojot paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi, lai veicinātu tās sakārtošanu. Pēc atkārtotas būves apsekošanas secināts, ka ēka cietusi ugunsgrēkā - radot paaugstinātu bīstamību un apdraudot pa ietvi un ielu pārvietojušos gājējus un transportu. Pēc apskates ēkai mainīta klasifikācija, iešķirojot to A kategorijas graustu grupā un lūgts īpašniekam bīstamo būvi norobežot, kā arī sniegt informāciju par tālākiem plāniem ēkas sakārtošanā. Īpašnieks reaģēja uz brīdinājumiem un norobežoja būvi, izveidojot gājēju tuneli.

Tostarp ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu būve ir atzīta par kultūrvēsturiski vērtīgu ēku, un inspekcija nepiekrīt būves nojaukšanai. Inspekcija noteikusi, ka ēkai nekavējoties veicami konservācijas pasākumi, lai novērstu turpmāku tās tehniskā stāvokļa pasliktināšanos. Tāpat inspekcija noteica, ka ir izstrādājams un inspekcijā saskaņojams ēkas demontāžas un atvietošanas projekts, kā arī būve ir atjaunojama sākotnējā veidolā atbilstoši kultūrvēsturisko vērtību veidojošo elementu uzskaitījumam.

Ievērojot inspekcijas lēmumu, īpašniekam uzdots nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju būves sakārtošanai tādā apjomā, lai novērstu radīto bīstamību un Rīgas pilsētas vides degradāciju, un uzsākt būves sakārtošanu.

Ja darbi noteiktajā termiņā netiks sākti un arī izpildīti, departaments ir tiesīgs nodrošināt lēmuma piespiedu izpildi, uzliekot īpašniekam piespiedu soda naudu vai veikt sakārtošanas darbus tādā apjomā, lai novērstu bīstamību un apdraudējumu cilvēku drošībai, tostarp iztērētos pašvaldības līdzekļus piedzīt no īpašnieka.

Abi lēmumi par graustu sakārtošanu stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.