Mežaparkā valda priedes

28. Aprīlis

Laiku pa laikam cilvēki interesējas par darbiem Mežaparkā - te par izcirstiem kokiem, te izbraukātiem celiņiem. Atgādinām lieku reizi – visbiežāk tie ir kopšanas darbi, kas mežam tik ļoti nepieciešami, lai tas augtu stiprāks un skaistāks, un izceltu mūsu lepnumu – staltās priedes.


Priežu kopšana
Priežu meža ainavas kopšanas darbi Mežaparkā tiek veikti jau otro gadu. Tie atbilstoši Mežaparka meža apsaimniekošanas plānam tika sākti pērnā gada ziemas un pavasara periodā. Ainavas kopšanas darbi tika veikti 8,75 ha lielā platībā, kas iezīmēja jaunu lappusi Mežaparka attīstībā.

Galvenais uzdevums meža kopšanai ir saglabāt un nodrošināt ilglaicīgu Mežaparkā esošo mežaudžu dabisko vērtību saglabāšanu. Lielākā daļa (vairāk kā 90 % no meža platības) Mežaparka mežaudzes atbilst ES biotopu mežainās piejūras kāpas vai boreālo mežu kritērijiem, tajā pašā laikā Mežaparkā ir reģistrēti 62 dižkoki un papildus vairāk nekā 700 liela izmēra, virs 200 gadu vecas priedes.

Papildus tam Mežaparkā ir veiktas vairākas dabisko vērtību inventarizācijas, uz kurām pamatojoties 2013. gadā tika izstrādāts un apstiprināts Mežaparka lokālplānojums, kā arī 2017. gadā apstiprināts Mežaparka meža apsaimniekošanas plāns.

Cīņa ar invazīvajām koku sugām
Visas šīs izpētes un inventarizācijas izceļ Mežaparkā esošo priežu audžu unikālo vērtību, kuru nodrošina tam labvēlīga nabadzīgu smilšu augšņu un reljefa kombinācija. Apstākļi, kuros priede sekmīgi varētu pastāvēt ilglaicīgi, ja vien pēdējo 30gadu straujā urbanizācija nenestu aiz sevis strauju augšanas apstākļiem neraksturīgu koku un krūmu sugu invāziju. Kļavas un korintes ir izplatītākie invazīvo sugu pārstāvji, kas neatstāj izredzes priežu sekmīgai dabiskai atjaunošanās spējai. Izstrādājot meža apsaimniekošanas plānu Mežaparkam, tika izvirzīts galvenais uzdevums -veido vizuāli dabisku, reizē koptu meža teritoriju ar bioloģiski augstvērtīgām priežu mežaudzēm.

Viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem ir invazīvo lapu koku un krūmu sugu izciršana. Priedes tiek cirstas tikai gadījumā, kad tās ievērojami nomāc bioloģiski vecākās un vērtīgākās priedes.

Darbu plāns izstrādāts sadarbībā ar vadošo vides un dabas aizsardzības nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Latvijas Dabas fonda, Pasaules Dabas fonda, Latvijas Ornitoloģijas biedrības un Vides aizsardzības kluba speciālisti atzina, ka priedēm Mežaparkā nepieciešama cilvēku palīdzība un, veicot meža kopšanas darbus plānotajā veidā un apjomos, vērtīgo priežu mežaudžu, kā arī atsevišķo vērtīgo koku mūžu iespējams būtiski paildzināt un noturēt priedi kā valdošo sugu Mežaparkā.

Vasarā sagatavos augsni jaunajām priedītēm
Saskaņā ar Mežaparka meža apsaimniekošanas plānu līdz 2026. gadam paredzēts veikt kopšanu 2/3 no Mežaparka teritorijas, kas ir 289 ha. 2020. gada ziemas un pavasara sezonā ir izkopta 29 ha liela teritorija, koku ciršanas darbi šobrīd tiek pārtraukti līdz rudenim, kad tie tiks atsākti līdzīgā intensitātē. Tuvākajās nedēļās tiks pabeigti kopto teritoriju sakārtošanas darbi, nocirsto koku un ciršanas atlikumu izvešana. Vasaras sezonā tiks veikti pasākumi izcirsto teritoriju zemsedzes irdināšanai un ielabošanai, lai uzlabotu jauno priežu ieaugšanas iespējas.

No mežsaimnieciskā viedokļa nav pieļaujama invazīvu lapu koku sugu dominance tādā apmērā, kas jau tagad apdraud dabisko koku sugu pastāvēšanu Mežaparkā un var izrādīties neatgriezeniska priežu mežam ilgtermiņā. Taču SIA „Rīgas meži” mežsaimnieki labi apzinās Mežaparka lielo kultūrvēsturisko un rekreācijas nozīmi rīdziniekiem un visiem valsts iedzīvotājiem, ka invazīvu sugu lapu koki, lai arī neraksturīgi priežu mežam, pēdējos 20 gadus kļuvuši par daļu no Mežaparka ainavas, rudens sezonā bagātina parka ainavu ar savu krāsu bagātību, tādēļ tiek atstāti tādā skaitā, kādā neapdraud dabisko priežu mežu.

Arī iedzīvotāji varēs izteikt savas domas
Pabeidzot otrās sezonas darbus, „Rīgas meži” plāno veikt iedzīvotāju aptauju par darbu kvalitāti un ierobežojumiem meža kopšanas darbu laikā. Aptaujā iekļaujami arī Mežaparka attīstības biedrības izvirzītie jautājumi objektīva viedokļa saņemšanai un izvērtēšanai attiecībā uz to, kas ir parka apmeklētāju rekreācijai svarīgi aspekti, kurus būtu jāņem vērā, turpinot priežu meža ainavas kopšanas darbus.