Maija beigās bezdarba līmenis Rīgā ir zemākais šajā gadā - 5,1%

13. Jūlijs, 2016

Bezdarba līmenis Rīgā maija beigās bija 5,1%, kas ir viszemākais 2016.gada pirmajos piecos mēnešos. Nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas reģionālajā filiālē (NVA) bija reģistrēti 16 135 bezdarbnieki. Šogad tas ir vislielākais samazinājums pret iepriekšējo mēnesi - par 485 personām. Valstī 2016.gada 31.maijā bija reģistrēti 79 092 bezdarbnieki un bezdarba līmenis valstī bija 8,4%, no gada sākuma valstī vērojams bezdarba līmeņa samazinājums par 0,7%. Rīgā 2015.gada maija beigās bezdarba līmenis bija - 5,0%, par 0,1% mazāk kā 2016.gada maijā.


NVA Rīgā maija beigās bija pieejamas 4 146 reģistrētas brīvas darba vietas. Salīdzinot ar 2015.gada maiju, brīvo darba vietu skaits palielinājies par 327 darba vakancēm. Valstī 2016.gada 31.maijā pavisam bija pieejamas 5 972 reģistrētas brīvas darba vietas, no kurām 69% reģistrētas Rīgā.

Rīgā 2016.gada maijā bezdarbnieka pabalstu nesaņēma 4 590 personas jeb 29% no visiem NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem, līdzīgi kā pēdējos piecos mēnešos.

Pašvaldības testētos sociālos pabalstus Rīgas Sociālajā dienestā (RSD) 2016.gada maijā saņēma 1 469 darbspējīgas nestrādājošas personas. No visiem NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem tie bija 10,3%. No 2015.gada maija mēneša - gada laikā darbspējīgo nestrādājošo testēto pabalstu saņēmēju skaits RSD samazinājies par 718 personām.

Maija beigās ilgstošo bezdarbnieku  īpatsvars Rīgā NVA reģistrēto bezdarbnieku vidū  bija 12,4% jeb  2 002 ilgstošie bezdarbnieki. 2016.gada maijā RSD ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars bija 23,5% jeb 493 personas. Salīdzinājumā ar ilgstošo bezdarbnieku skaitu 2015.gada maijā, samazinājums ir par 300 personām jeb 6 procentu punktiem.

Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”  izveidoto algoto pagaidu  darba vietu un iesaistīto bezdarbnieku skaits 2016.gadā  437 bezdarbnieki, no tiem 95 bezdarbnieki jeb 21,7% dalību projektā pārtrauca:  67 neattaisnotu kavējumu, 17 veselības stāvokļa dēļ, 3 iekšējo kārtības noteikumu pārkāpšanas dēļ, bet 7 atrada pastāvīgu darbu. No projekta sākuma 2016. gadā Rīgas domes Labklājības departaments šajā projektā nodarbinājis 169 bezdarbniekus.

30.06.2016. Rīgas pašvaldībā pasākumā bija nodarbināti 180 bezdarbnieki 200 izveidotās pagaidu darba vietās.

Aktīvais nodarbinātības pasākums tiek īstenots no 08.02.2016. līdz 30.12.2016. NVA finansējums EUR 331 127,02,  kas ietver bezdarbnieku ikmēneša atlīdzību (EUR 150), obligātās veselības pārbaudes līdz (EUR 28,46) un ikmēneša dotācijas (EUR 128,06) 6 darba koordinatoriem laika periodā no 08.02.2016. līdz 30.12.2016. Rīgas pašvaldības plānotais līdzfinansējums 2016. gadā EUR  121 464,48, kas ietver atalgojumu darba vadītājiem, izdevumus inventāra un materiālu iegādei un darba organizēšanai, pašvaldības teritoriju sakopšanai (degviela,  atkritumu izvešana u.c.).                                                       

Pārskata periodā no visiem pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem 287 personas jeb 66% ir Rīgas Sociālā dienesta klienti. Bezdarbnieks tiek nodarbināts aktīvajā nodarbinātības pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” secīgi vai ar pārtraukumiem ne ilgāk kā četrus mēnešus 12 mēnešu periodā, pasākumā viņš var iesaistīties arī atkārtoti.