Kas sagaida skolēnus un bērnudārzniekus jaunajā 2018./2019. mācību gadā?

27. Augusts, 2018

Vēl tikai nedēļa un visās Rīgās mācību iestādēs skanēs zvani un bērni jau atkal sēdēs skolas solos. Kādas izmaiņas gaidāmas galvaspilsētas skolu (un pirmsskolas izglītības iestāžu) izglītības sistēmā? Vai mainījies skolu skaits, kur noritējuši remonti, kas varēs saņemt brīvpusdienas bez maksas, kādi jauni pulciņi pieejami un ar kādiem privātajiem bērnudārziem noslēgti līgumi?


Dati par izglītības iestādem

Rīgā darbosies 150 pašvaldības dibinātas pirmsskolas izglītības iestādes un 65 pirmsskolas izglītības grupas pie 13 vispārizglītojošajām skolām, divām speciālajām skolām un viena interešu centra. Kopskaitā pirmsskolu grupās būs vieta apmēram 26 000 bērniem.  Pirmsskolās strādās ap 3500 pedagogiem.

 2018./2019. mācību gadā darbosies 114 vispārizglītojošās skolas, un tās, līdzīgi kā pērn, apmeklēs ap 68 000 (provizoriski) skolēnu, no kuriem apmēram 6000 (provizoriski), tā pat kā pagājušajā gadā, būs pirmklasnieki. Skolās strādās ap 7000 pedagogi.

Šogad mācības 9 Rīgas mūzikas un mākslas skolās profesionālās ievirzes programmās un interešu izglītībā apgūs vairāk nekā 4500 audzēkņu, strādās ap 515 pedagogi. 

Jaunajā mācību gadā 11 Rīgas pašvaldības dibinātajās sporta skolās izglītības programmas apgūs ap 8307 audzēkņi. Sporta skolās strādās 383 pedagogi/treneri.

2018./2019. mācību gadā Rīgas pašvaldības dibinātajās 13 bērnu un jauniešu centros dažādas interešu izglītības programmas apgūs ap 25 694 audzēkņi, strādās vairāk nekā 660 pedagogi. Pulciņu nodarbības bērniem tuvu dzīves vai mācību vietai nodrošinās arī Rīgas vispārējās izglītība iestādes.

Pašvaldības iniciatīvas

Rīgas pašvaldībai ir sadarbības līgumi ar 140 privātām izglītības iestādēm par pirmsskolas izglītības programmas apguvi. Līdzfinansējums tiek maksāts par aptuveni 6390 (jūlija dati) bērniem. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs mēnesī vienam bērnam vecumā no pusotra līdz četriem gadiem šogad ir 231.00 eiro, savukārt pašvaldības līdzfinansējuma apmērs mēnesī vienam bērnam obligātās izglītības vecumā šogad ir 174.88 eiro. Mēnesī šim mērķim no pašvaldības budžeta tiek atvēlēti aptuveni 1.4 miljoni.

Rīgas pašvaldībai šobrīd ir noslēgti 593 (jūlija dati) līgumi ar privātiem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem – auklēm, kuras pieskata 1266 (jūlija dati) mazuļus, kamēr vieta pašvaldības pirmsskolā vēl nav nodrošināta. Šogad līdzfinansējums par vienu bērnu mēnesī ir 129.99 eiro.

Rīgas pašvaldības līdzfinansējumam privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un auklēm gadā kopskaitā tiek izmaksāti ap 17 miljoniem eiro.

Pēdējo gadu laikā īpaši tiek sekmēta jaunu pirmsskolu grupu atvēršana ar latviešu valodas izglītības programmu. Mainot grupu proporcionālo dalījumu pēc mācību valodas, 79 iestādēs būs pirmsskolas grupas ar izglītības programmu latviešu valodā, 37 iestādēs ar izglītības programmu gan latviešu gan mazākumtautību valodā un 50 iestādēs ar izglītības programmu mazākumtautību valodā.

Līdz ar vēsturiskās Rīgas Franču liceja ēkas atjaunošanu un skolas paplašināšanos, nevienā Rīgas skolā vairs nenotiks mācības otrajā maiņā.

Šogad mācību iestāžu infrastruktūrā (skolās un pirmsskolas mācību iestādēs) pašvaldība ir ieguldījusi 270 miljonus eiro.

Šogad izbūvēti jauni sporta kompleksi pie Rīgas 96. vidusskolas un Rīgas Mežciema pamatskolas.

Jau septembrī pie Rīgas Imantas vidusskolas sāks būvēt jaunu sporta kompleksu, kas līdzinās Centra sporta kvartālam Barona ielā 116.

Tāpat kā iepriekšējos, arī šajā mācību gadā Rīgas skolu 5. - 9. klašu skolēniem būs pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas, kuras saņems vairāk nekā 27 000 bērnu un tas izmaksā 7.6 miljoni eiro. 1.- 4. klašu skolēniem brīvpusdienas finansē valsts. No 3. septembra brīvpusdienas tiks nodrošinātas arī 10. – 12. klašu skolēniem, kopskaitā ap 13 806 audzēkņiem. Mācību gada pirmajā pusē (septembris – decembris) šim mērķim ieplānoti 1.3 miljoni eiro. Bet no jaunā gada brīvpusdienas tiks ieviestas arī bērnudārzos.

Turpinot iepriekšējos divos gados aizsākto Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāžu aprīkošanu ar jaunu datorparku, šogad skolām tiks piegādāti 1327 datori, 88 datori – sešu interešu izglītības iestāžu datorklasēs, 12 datori ar specializētu programmatūru Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas datorklasei un 180 datori Rīgas Centrālajā bibliotēkā un filiālbibliotēkās. Kopsummā šim mērķim atvēlēti 1 171 626 eiro. Tīklu modernizācijas darbiem ar mērķi sakārtot esošā tīkla infrastruktūru un ierīkot papildu tīkla pieslēgvietas, kur tās nepieciešamas, tai skaitā IP telefoniem, kā arī bezvadu interneta  punktu ierīkošanai atvēlēti 262 040 eiro.

Mācību līdzekļu iegādei Rīgas pašvaldība atvēlējusi 636 650 eiro lielu finansējumu. Savukārt Rīgas skolu 2. klašu skolēniem joprojām tiks nodrošināta bezmaksas peldētapmācība, kam pašvaldība  atvēlējusi vairāk nekā 65 000 eiro.

Šajā mācību gadā Latvijas Olimpiskās komitejas īstenotajā projektā “Sporto visa klase” pieteikušās jau 30 klases no 15 Rīgas pašvaldības skolām.

Rīgas skolu vajadzībām, braucieniem uz konkursiem, sacensībām utml. “Rīgas satiksme” atvēlējusi 31 autobusu.

Jaunajā mācību gadā tiks atvērtas arī jaunas līdz šim konkrētās skolās nebijušas profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas: diksilenda ansamblis, improvizācijas teātra studija, kaligrāfijas programma, arfas, kontrabasa spēles programmas u.c.

Ar pašvaldības finansiālu atbalstu šovasar organizētas 282 dienas un diennakts nometnes, kuras apmeklēja vairāk nekā 11 600 dalībnieku. Lielākie nometņu rīkotāji tradicionāli ir pašvaldības izglītības iestādes, kuras organizēja 237 nometnes. Vienlaikus konkursa ietvaros atbalstītas 45 nevalstisko organizāciju rīkotās nometnes. Kopējais pašvaldības finansējums nometnēm šogad pārsniedz 500 000 eiro.

Līdztekus nometnēm tiek finansētas NVO rīkotās brīvā laika aktivitātes. Atbalstītie 17 projekti šovasar piedāvāja aktivitātes 3 000 bērniem un jauniešiem dažādās pilsētas apkaimēs, tam tika atvēlēti ap 70 000 eiro. Arī šovasar tika nodrošināts Rīgas pašvaldības līdzfinansējums ap 114 000 eiro apmērā, lai rastu iespēju 309 jauniešiem strādāt pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās NVA programmas „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādē” ietvaros.

Rīgas pašvaldība nodrošina izglītības iestāžu darbiniekiem, tajā skaitā pirmsskolas pedagogu palīgiem un tehniskajiem darbiniekiem atlaides sabiedriskā transporta pakalpojumiem. Jau šobrīd pašvaldība nodrošinājusi veselības apdrošināšanas polises Rīgas skolu pedagogiem, pirmsskolu pedagogiem un pedagogu palīgiem. Turklāt plānots, ka veselības apdrošināšanas polišu saņēmēju loks varētu paplašināties, nodrošinot tās arī interešu un profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un sporta izglītības pedagogiem.