Kas jāzina par trūcīgā statusu

27. Janvāris, 2017

“Maznodrošināts” un “trūcīgs” tie nav tikai vārdi, bet gan juridiski statusi, kas ļauj pretendēt uz noteiktiem sociālās palīdzības veidiem. Trūcīgās personas vai ģimenes statuss tiek piešķirts rīdziniekiem, kuriem klājas grūti. Portāls RĪGA.LV pastāsta par to, kas var pretendēt uz šī statusa saņemšanu (par to, kas var pretendēt uz maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu – lasiet šeit).


TRŪCĪGAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSS

Valstī ir noteikts ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene (kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī), vai atsevišķi dzīvojoša persona tiek atzīta par trūcīgu.

Ģimene atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 eiro; un ja tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot:

 • nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;
 • bērna nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties;
 • dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piederumi, kā arī cita manta un priekšmeti, kas pieder iesniedzējam un pārējām personām, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju, un uz kuru nevar vērst piedziņu pēc izpildu dokumentiem;
 • vienīgais kustamais un nekustamais īpašums;
 • kapitāla daļas un akcijas, ja maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu kompetentu institūciju nolēmumam īpašniekam nav iespēju rīkoties ar šo īpašumu;
 • naudas līdzekļu uzkrājums ģimenei (personai), kas nepārsniedz 128,06 eiro.

Kā arī persona:

 • nav noslēgusi uzturlīgumu (kad cits cilvēks rūpējas par cilvēku par atlīdzību),
 • tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā,
 • persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks.                                                 

Arī ir noteikta kārtība, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis (MK noteikumi Nr.299).

Trūcīgas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

Kādu atbalstu var saņemt?

Rīgas Sociālais dienests (saistošajiem noteikumiem Nr.202) tiem iedzīvotājiem, kuri atbilst trūcīgas personas (vai ģimenes) statusam un kuri ar saviem ienākumiem nevar nodrošināt Rīgas pilsētā noteikto GMI līmeni piešķir pabalstu garantētā minimālā līmeņa nodrošināšanai un citas iespējas:

 1. saņemt pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai (informāciju par pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai piešķiršanas kārtību, kā arī jebkuru citu informāciju par sociālo pabalstu piešķiršanu Rīgas pilsētas pašvaldībā iespējams iegūt zvanot uz Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 8005055 vai Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv);

 2. saņemt atbrīvojumu no valsts nodevas par deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju (jebkuru informāciju par dzīvesvietas deklarēšanas kārtību var iegūt zvanot uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes tālruni 67588675);

 3. saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu – 90% apmērā (informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes informatīvo tālruni 80000850);

 4. saņemt valsts atbalstu valsts kompensējamo medikamentu, valsts noteiktās pacienta iemaksas un līdzmaksājuma nodrošināšanai veselības aprūpē – nav jāmaksā pacientu iemaksas pie ģimenes ārsta vai ārsta speciālista, nav jāmaksā pacientu iemaksas par ārstēšanos slimnīcā, nav jāmaksā līdzmaksājums par vienā stacionēšanās reizē veiktu ķirurģisku operāciju, pilnībā apmaksāti kompensējamie medikamenti (ja persona izvēlas lētākos kompensējamos medikamentus līdzvērtīgu zāļu grupā).

  Arī nav jāmaksā  līdzmaksājums 0,.71 EUR apmērā par katru 100% kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču recepti  (informāciju par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem var iegūt zvanot uz Latvijas Republikas Veselības ministrijas Nacionālā veselības dienesta centra bezmaksas informatīvo tālruni 80001234, mājas lapa: www.vmnvd.gov.lv).

  Lai saņemtu minētos atvieglojumus, pacientiem, dodoties pie ārsta, uz aptieku pēc zālēm vai ārstējoties slimnīcā, jāuzrāda Rīgas Sociālā dienesta izsniegta izziņa, kas apliecina attiecīgo personu tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus vai kompensējamās zāles. Valsts apmaksātos pakalpojumus ārstniecības iestādes sniedz tām noteiktās summas ietvaros. Tas nozīmē, ka ārstniecības iestādes veido rindas valsts apmaksāto pakalpojumu saņemšanai.

  Ja pacients izvēlas saņemt nepieciešamo pakalpojumu ātrāk, bez gaidīšanas rindā, tad minētais pakalpojums ir maksas pakalpojums, saskaņā ar ārstniecības iestādes apstiprināto maksas pakalpojumu cenrādi, no kura pilnas samaksas nav atbrīvotas trūcīgās personas;

 5. saņemt Dienas centra pakalpojumu bezpajumtniekiem un maznodrošinātiem Rīgas iedzīvotājiem (lai varētu saņemt Dienas centra pakalpojumu, personai jāvēršas Dienas centrā pie sociālā darbinieka vai Rīgas Sociālā dienesta rajonu nodaļu teritoriālajos centros, kur sociālais darbinieks izvērtēs personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem un izsniegs nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai. Plašāku informāciju var iegūt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv/Rīgas Sociālais dienests/Dienas centri);

 6. saņemt ēdināšanas pakalpojumu kādā no sešām siltā ēdiena izsniegšanas vietām Rīgā (silto ēdienu persona var saņemt, uzrādot personalizēto elektronisko viedkarti, kurā elektroniski ir ievadīta Rīgas Sociālā dienesta izziņa. Sīkāku informāciju par siltā ēdiena saņemšanas vietām var iegūt, zvanot uz Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv);

 7. saņemt bezmaksas juridisko palīdzību (informāciju par bezmaksas juridiskās palīdzības saņemšanas iespējām var iegūt zvanot pa LR Tieslietu ministrijas Juridiskās palīdzības administrācijas bezmaksas informatīvo tālruni 80001801, mājas lapa: www.jpa.gov.lv);

 8. saņemt brīvpusdienas ir Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 10.-12. klašu skolēniem, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu, kuru pamata dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un kuru ģimenes Rīgas pašvaldības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu.

 9. no 2017. gada 1. janvāra no Rīgas pilsētas pašvaldības  budžeta (Lēmums Nr.4640) līdzekļiem ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga) izmaksas tiks segtas visiem audzēkņiem, kuri Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās Pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs apgūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētu pirmsskolas izglītības programmu un ja bērna ģimene atbilst trūcīgas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu.

  Ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga) izmaksas nepārsniedz ar Rīgas domes lēmumu noteikto maksimālo maksu: Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, kuras nodrošina ēdināšanas pakalpojumus – 1,99 eiro dienā; Pašvaldības skolās, kurās ēdināšanas pakalpojumus nodrošina komersanti, un privātajās izglītības iestādēs – 2,77 eiro dienā.

 10. saņemt Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un pamata materiālās palīdzības pakas (vairāk informācijas: www.sif.gov.lv/Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām un ar izdales vietām Rīgā var iepazīties www.ld.riga.lv/Pārtikas pakas trūcīgajiem Rīgas iedzīvotājiem).

Par to, kā no Rīgas pašvaldības saņemt sociālo atbalstu un kādiem normatīvajiem aktiem vēlams pievērst uzmanību, lasiet šeit.

Tāpat lasiet:

Kas jāzina par maznodrošinātā statusu

Kas jāzina par garantēto minimālo ienākumu līmeni

15 sociālo pabalstu veidi