Kā savā pagalmā izveidot autostāvvietu?

15. Novembris, 2017

Automašīnu novietošanas problēma ietekmē gandrīz katru pilsētas iedzīvotāju. Var gadīties, ka, iebraucot iekšpagalmā, ir skaidrs - vietas automašīnas novietošanai nav, tāpēc bieži vien autovadītāji atstāj savas mašīnas tam neparedzētās vietās, tostarp arī Rīgas zaļajā zonā.  


Svarīgi atcerēties, ka automašīnas novietošana zaļajā zonā ir aizliegta - tas nodara kaitījumu apstādījumiem, kā arī izraisa neērtības gājējiem, jo īpaši tuvāko māju iedzīvotājiem.

Ievērojot noteikumus (Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 204: "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi", 2013. gada 15. janvāris), ir jāatceras, ka zaļajā zonā vadīt un novietot mehāniskos transportlīdzekļus ir aizliegts, ja vien tas nav saistīts ar apstādījumu apkopi. Par 7. punkta 2. apakšpunkta pārkāpumu Pašvaldības policijai ir tiesības personai, kura nav ievērojusi šos noteikumus, sastādīt administratīvā pārkāpuma protoklu .

Saskaņā ar minētajiem noteikumiem, naudas soda apmērs par automašīnas novietošanu apstādījumos ir:
no 10 līdz 350 eiro fiziskām personām;
no 30 līdz 750 eiro juridiskām personām;

Ir risinājumu varianti, kā beidzot pārtraukt strīdus ar kaimiņiem par automašīnu novietošanu un izvairīties no sodiem: pagalmā zaļās zonas vietā izveidot autostāvvietu, uzstādīt barjeru vai ierobežojošas zīmes. To visu iespējams ieviest, vienojoties ar kaimiņiem. Pastāstām, kā.

Ko darīt?

1.Ierīkot stāvvietu

Iekšpagalmu labiekārtošana ir mājas īpašnieku rokās. Iekšpagalmi ir Izpilddirekcijas (apkalpo mājas pārvaldnieks) un privātīpašnieku pārziņā. Daudzām mājām ir pietiekami liela teritorija, kas atrodas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā, lai varētu lemt par autostāvvietas izveidošanu. Ja teritorijā, saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, ir uzstādītas ierobežojošās ceļa zīmes, veikta autostāvvietu teritorijas uzmērīšana un ar kopības lēmumu noteikta atļauju izsniegšanas kārtība, tad automašīnu iebraukšana un novietošana būs tikai ar atbilstošām atļaujām jeb caurlaidēm. Tam nepieciešams:

  • sasaukt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci. Mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai pieņemt atbilstošu lēmumu (kopsapulcē vai aptaujas veidā). Svarīgi atcerēties, ka lēmums jāpieņem 75% dzīvokļu īpašnieku, jo tāda kārtība noteikta Dzīvokļa īpašuma likumā. 
  • vēlams uz sapulci uzaicināt mājas pārvaldnieku;
  • ja dzīvokļu īpašnieki vēlas ne tikai ierobežot automašīnu kustību mājas piesaistītajā teritorijā, bet arī izveidot autostāvvietas ierīkošanas projektu, nepieciešams piesaistīt atbilstošu speciālistu (to var darīt ar mājas pārvaldnieka palīdzību), kas varēs izstrādāt stāvvietas projektu un sastādīs darba tāmi, nosakot nepieciešamo darbu izmaksas.

Līdzekļus autostāvvietai var krāt pakāpeniski, piemēram, ar kopības lēmumu iekļaujot uzkrājuma veidošanu mājas pārvaldīšanas tāmē – tādējādi veidojot uzkrājumu noteiktu laika periodu, piemēram, 24 mēnešus, kas nozīmē to, ka 24 mēnešus ikmēneša rēķinos tiks iekļauta noteikta summa uzkrājuma izveidošanai. Lēmums par autostāvvietas izveidi jāpieņem dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, un jāpieņem kopības lēmums – to var darīt ar dzīvokļu īpašnieku kopsapulces palīdzību vai aptaujas formā.

Uzmanību: ar pašrocīgu autostāvvietas būvniecību, bez projekta, nodarboties ir aizliegts, tāpēc, ka šajā zemē atrodas komunikācijas (ūdens, elektrība, kanalizācija, un tamlīdzīgi), ko var nejauši pārraut.

Piemēram Rīgas namu pārvaldniekam ir kārtība, kādā tiek nodrošināta ierobežojošo ceļa zīmju uzstādīšana pie dzīvojamajām mājām un kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas transportlīdzekļu iebraukšanai/stāvēšanai mājai piesaistītajā teritorijā.

RNP nodrošina ierobežojošo ceļa zīmju uzstādīšanu un izsniedz transportlīdzekļu iebraukšanas un stāvēšanas atļaujas klientiem, pamatojoties uz saņemto dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par:

  • pilnvarojumu RNP uzstādīt aizlieguma zīmes „Iebraukt aizliegts” vai „Stāvēt aizliegts” izņemot ar SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” atļaujām, dzīvojamajai mājai piesaistītajā zemesgabalā;
  • sertificētu uzņēmēju piesaisti teritorijas uzmērīšanas darbu transportlīdzekļu novietošanai veikšanai un atzinuma sagatavošanai par dzīvojamajai mājai piesaistītās teritorijas izmantošanu, kā arī par ar šo uzdevumu izpildi saistīto izdevumu apmaksas kārtību;
  • pilnvaroto personu saziņai ar RNP par ierobežojošo ceļa zīmju uzstādīšanu un atļauju transporta līdzekļu novietošanai saistīto jautājumu risināšanai atbilstoši sertificētā uzņēmēja atzinumam par teritorijas izmantošanu transportlīdzekļu novietošanai (iespējamo autostāvvietu skaitu);
  • atļauju izsniegšanas kārtību, norādot īpašumu adreses un izsniedzamo atļauju skaitu (paraugi pielikumā).

Pēc sertificētā uzņēmēja atzinuma par teritorijas izmantošanu transportlīdzekļu novietošanai saņemšanas, transportlīdzekļu stāvvietu teritorijas uzmērīšanas un ierobežojošo ceļazīmju uzstādīšanas, dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem lēmumu par automašīnu iebraukšanas un stāvēšanas atļauju izsniegšanas kārtību mājas iedzīvotājiem, norādot īpašumu adreses un izsniedzamo atļauju skaitu.

Vairāk informācijas un dokumenti ir pieejamie šeit.

2.Uzstādīt ceļazīmes

Dzīvokļu īpašnieki var lemt arī  par ceļazīmju uzstādīšanu, kas aizliedz automašīnas novietošanu pagalmā, aizliedz tajā iebraukt vai uzstādīt barjeru.

Ar ierobežojumiem uz Rīgas ielām nodarbojas Rīgas domes Satiksmes departaments – tas atbild arī par piebraucamajiem ceļiem, stāvvietām uz un pie ielām, kas ietilpst administratīvajā teritorijā. Tas attiecas uz dzīvojamo māju pagalmiem, autostāvvietām pie veikaliem un piebraucamajiem ceļiem. Ja iedzīvotāji vēlas uzstādīt kādu zīmi vai barjeru, šis jautājums jārisina ar mājas pārvaldnieku (kā tieši - lasiet augstāk minētajos punktos) vai zemes īpašniekiem. Tas izdarāms, balstoties uz Ceļu satiksmes likuma 38. panta 2. daļu. Tāpat jārīkojas arī autostāvvietas izveidošanas gadījumā. Zīmju uzstādīšana jāsaskaņo ar Latvijas valsts ceļiem.