Kā Rīga palīdz personām ar ierobežotām iespējām

12. Jūnijs, 2017

Ar katru gadu pilsēta kļūs arvien draudzīgāka pret personām ar ierobežotām iespējām, cilvēkiem, kuri pārvietojas invalīdu ratiņos, ar suņiem – pavadoņiem, spieķi vai uz kruķiem. Pie ēkām tiek uzstādītas rampas, sabiedriskais transports ir aprīkots ar īpašiem kāpšļiem, bet trotuāri – ar taktilo bruģi. Bet ir arī cita veida palīdzība – sociālā, kuru var izmantot rīdzinieki.  


Palīdzība darba meklēšanā

Rīgas pašvaldības iedzīvotajiem – cilvēkiem ar invaliditāti, kuri vēlas, bet kuriem ir grūtības saviem spēkiem atrast piemērotu darbu, tiek organizēts nodarbinātības atbalsta pakalpojums, kura mērķis palīdzēt meklēt un atrast sev piemērotu darbu. Pakalpojumu  var saņemt cilvēki ar redzes, dzirdes un runas traucējumiem, kā arī ar iekšējo saslimšanu izraisītu invaliditāti (izņemot ar garīga rakstura traucējumiem vai psihiskām saslimšanām).

Lai saņemtu pakalpojumu cilvēkam vispirms jāvēršas Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā pēc dzīves vietas un jāiesniedz iesniegums par nodarbinātības atbalsta pakalpojuma saņemšanu. Sociālais darbinieks sadarbībā ar klientu sastādīs sociālās rehabilitācijas plānu un izsniegs norīkojumu pakalpojuma saņemšanai. Saņemot šo pakalpojumu netiek izvērtēti klienta ienākumi un materiālais stāvoklis.

Nodarbinātības atbalsta pakalpojumu Rīgā sniedz nodibinājums Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”, kurš ir atvēris Nodarbinātības atbalsta centru ar devīzi: „Mēs palīdzēsim atrast piemērotu darbu un uzlabot savu labklājību un dzīves kvalitāti!” Pakalpojums ir domāts Rīgā dzīvojošajiem invalīdiem. 

Saņemot pakalpojumu tiks veikts katra klienta situācijas individuāls izvērtējams un izstrādāta katram klientam atbilstoša atbalsta programma, kuras ietvaros varēs saņemt:

 • informāciju par brīvajām darba vietām;
 • atbalstu meklējot darbu interneta vidē, drukātajā presē un dažādās datu bāzēs;
 • palīdzēs uzrakstīt CV;
 • nodrošinās dalību atbalsta grupā;
 • organizēs tikšanos ar citu iesaistīto institūciju speciālistiem (Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras)
 • organizēs ekskursijas uzņēmumos;
 • palīdzēs sagatavoties darba intervijai;
 • sniegs atbalstu arī pēc darba uzsākšanas.

Informatīvā lapa par nodarbinātības atbalsta pakalpojumu saņemšanu Rīgā (lasīt vairāk). 

Transporta pakalpojumu samaksa

Sociālās integrēšanās iespēju veicināšanai Rīgas pilsētas pašvaldība personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, papildus valsts pabalstam transporta izdevumu kompensēšanai (159.36 EUR gadā) piešķir līdzekļus transporta pakalpojumu samaksai. Samaksu par transporta pakalpojumiem piešķir Rīgas Sociālais dienests, neizvērtējot personas ienākumus, un šī samaksa tiek ieskaitīta klienta kontā.

Samaksa par transporta pakalpojumiem:

 • specializētais autotransports (mikroautobuss)  vai taksometra pakalpojums, vai samaksa degvielas iegādei personiskajam autotransportam – 284.57 EUR gadā
 • transporta pakalpojums hroniskas nieru mazspējas slimniekiem, kuriem nepieciešama hemodialīze – līdz 71.14 EUR mēnesī;
 • papildu samaksa transporta pakalpojumiem personām, kuras ir sociāli aktīvas (mācās vai strādā) – 21.34 EUR mēnesī;
 • papildu samaksa transporta pakalpojumiem personām, kuras apmeklē institūcijas sociālās aprūpes, sociālās, profesionālās, medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai –līdz 71.14 EUR gadā

Pakalpojumu apraksts (lasīt vairāk).

Specializētā autotransporta pakalpojuma saņemšanas iespējas Rīgā (lasīt vairāk).

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.83 „Transporta pakalpojumu samaksas kārtība Rīgas pašvaldībā personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu.”  

Informatīvais buklets

Pacēlāju ierīkošana dzīvojamās mājās 

Rīgas dome piešķir finansējumu pacēlāju ierīkošanai dzīvojamās mājās, kurās dzīvo personas ar kustību traucējumiem.

RD saistošie noteikumi Nr. 59 „Par Rīgas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā”

Pacēlāju ierīkošanas darbus koordinē Labklājības departaments sadarbībā ar Rīgas Sociālajā dienestā strādājošajiem ergoterapeitiem un sociālajiem darbiniekiem. Izvērtējot klientu individuālās funkcionālās vajadzības, kā arī ievērojot konkrētā projekta tehnisko sarežģītību, tiek meklēts optimālākais risinājums katrai personai individuāli. Arī situācijās, kad pacēlāju ierīkot šķiet tehniski neiespējami, tiek meklēti alternatīvi risinājumi, piemēram, mobilie pacēlāji.  Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums par pacēlāju ierīkošanu sastāda  līdz 5165 euro.

To nosaka Rīgas domes 2011.gada 19.maija saistošo noteikumu Nr.125 „Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir lietošanā riteņkrēsla pacēlājus” 6.punkts.

Pabalsts mājokļa pielāgošanai

Starp citu, divus gadus personām ar invaliditāti, kuras pārvietojas ratiņkrēslos, ir iespēja saņemt pabalstu mājokļa pielāgošanai.

Rīgas pašvaldības pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas ratiņkrēslā - 2134.31 EUR. Ja saskaņā ar tāmi, mājokļa pielāgošanas summa pārsniedz pašvaldības pabalstam paredzēto apmēru, personai starpība ir jāsedz no personiskiem līdzekļiem.

Asistenta pakalpojums

Asistenta pakalpojums Rīgas pilsētas pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti  Cilvēki ar I un II invaliditātes grupu un bērni no 5 līdz 18 gadiem ar invaliditāti pašvaldībā var saņemt asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā. 

Asistenta pakalpojuma mērķis - palīdzēt cilvēkam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa (nokļūt vietā, kur cilvēks strādā, mācās, nokļūt pie ārsta, uz rehabilitācijas iestādi, biedrību u.c.). Jo cilvēkam ir vairāk ārpusmājas aktivitāšu, jo vairāk stundu cilvēks var saņemt asistenta pakalpojumu. 

Asistents var būt tikai fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar cilvēkiem ar invaliditāti. Asistenta pienākumu var veikt arī cilvēka ar invaliditāti radinieks, tuvinieks vai cits cilvēks, kuram ir pieredze saskarsmē ar cilvēku ar invaliditāti un kuram cilvēks uzticas.

Lai pieaugušais cilvēks ar I vai II grupas invaliditāti saņemtu asistenta pakalpojumu, ir jārīkojas šādi:

1) jāiesniedz iesniegums Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK), lūdzot izsniegt atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību;

2) pēc VDEĀVK atzinuma saņemšanas jāiesniedz iesniegums tajā pašvaldības sociālajā dienestā, kurā atrodas cilvēka deklarētā dzīvesvieta, lūdzot piešķirt asistenta pakalpojumu. Tāpat iesniegumā jānorāda aktivitātes ārpus mājokļa, kurās cilvēkam būs nepieciešams asistenta atbalsts. Jāuzrāda Rīgas Sociālajam dienestam VDEĀVK atzinums un jāpievieno šādas izziņas:

 • darba devēja apliecinājums, ka cilvēks strādā;
 • mācību iestādes apliecinājums, ka cilvēks mācās;
 • dienas aprūpes centra vai biedrības apliecinājums, ka cilvēks apmeklē attiecīgo iestādi;
 • iestādes, kura organizē attiecīgos pasākumus, apliecinājums par cilvēka dalību pasākumos, kuru apmeklēšanai nepieciešams asistenta pakalpojums.

Lai bērns ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam saņemtu asistenta pakalpojumu:

1) vajadzīgs VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;

2) bērna likumiskajam pārstāvim (vecākam) tajā pašvaldības sociālajā dienestā, kurā deklarēta bērna dzīvesvieta, jāiesniedz rakstisks iesniegums, lūdzot sniegt asistenta pakalpojumu, norādot aktivitātes ārpus mājokļa, kurās bērnam būs nepieciešams asistenta atbalsts, jāuzrāda VDEĀVK atzinums un jāpievieno šādas izziņas:

 • mācību iestādes apliecinājums, ka bērns mācās;
 • darba devēja apliecinājums, ka bērns strādā;
 • dienas aprūpes centra vai biedrības apliecinājums, ka bērns apmeklē attiecīgo iestādi;
 • iestādes, kura organizē attiecīgos pasākumus, apliecinājumu par bērna dalību pasākumos, kuru apmeklēšanai nepieciešams asistenta pakalpojums.

Ar Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā tiek piešķirts asistenta pakalpojums, var iepazīties šeit.

Klientu pieņemšana Rīgas Sociālajā dienestā asistenta pakalpojuma saņemšanai kontakti informatīvajā bukletā "Asistenta pakalpojums pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti".

2012.18.12. MK noteikumi 942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā". Pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti. Vairāk informācijas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājas lapā (lasīt vairāk). Lai sniegtu atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti, valsts likumdošanā ir paredzējusi atvieglojumus dažādu pakalpojumu saņemšanā. Katrai invaliditātes grupai ir noteikti atšķirīgi atvieglojuma veidi. Tāpat tiek ņemts vērā vai invalīds strādā vai nestrādā.

Atvieglojumi sabiedriskajā transportā 

Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā" noteiktas atlaides braukšanai Rīgas pašvaldības sabiedriskajā transportā (tramvajs, trolejbuss, autobuss). 

Personas, kurām noteikta I vai II invaliditātes grupa, personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un persona, kas pavada personu, kurai noteikta I invaliditātes grupa vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti – braukšanas maksas atvieglojums 100% apmērā no biļetes cenas;

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 

Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir:

 • vientuļam pensionāram un vientuļam 1. vai 2. grupas invalīdam – 90%;
 • pensionāram un 1. vai 2. grupas invalīdam, kuram nav pilngadīgu bērnu un kurš savā dzīvesvietā deklarēts viens vai kopā tikai ar vienu personu, kura ir 1. vai 2.grupas invalīds vai pensionārs – 70%;
 • pensionāram, kuram ir pilngadīgi bērni un kurš savā dzīvesvietā deklarēts viens vai kopā tikai ar vienu personu, kura ir 1. vai 2. grupas invalīds vai pensionārs – 50%;
 • vai 2. grupas invalīdam – 50%;  bērnam invalīdam vai personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis vai māsa – 90%;
 • personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar 1. vai 2. grupas invalīdu, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem – 50%;

Citi pašvaldības noteiktie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi (lasīt vairāk).

Pieteikumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu var sūtīt pa pastu uz adresi Rīgā, Terēzes ielā 5, LV-1012, vai iesniegt Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes Nodokļu maksātāju apkalpošanas vietās Rīgā:

 • Terēzes ielā 5, 1.stāvā 
 • Pirmdiena  8.30 - 17.00 
 • Otrdiena, trešdiena, ceturtdiena 8.15 - 17.00 
 • Piektdiena  8.15 - 16.00
 • Kungu ielā 7/9, 1. stāvā 
 • Pirmdiena  9.30 - 12.00 ; 12.30 - 18.00 
 • Otrdiena, trešdiena 8.15 - 12.00 ; 12.30 - 17.00 
 • Ceturtdiena 9.15 - 12.00 ; 12.30 - 18.00 
 • Piektdiena 8.15 - 12.00 ; 12.30 - 16.00

Informāciju var saņemt, zvanot uz Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes bezmaksas informatīvo tālruni 80000850.

Atlaide par elektroapgādi

CILVĒKIEM AR 1. GRUPAS INVALIDITĀTI  un ģimenēm ar bērniem invalīdiem ir pieejams atbalsts elektroapgādes maksājumos, ja līgums ir noslēgts ar kompāniju Elektrum.

 • Atbalstu var saņemt uz līgumu, kas ir noslēgts par jebkuru Elektrum produktu, neatkarīgi no tā, vai tas ir atbalsta saņēmēja vai kādas citas personas līgums.
 • Atšķirībā no trūcīgām un maznodrošinātām personām, cilvēkiem ar 1. grupas invaliditāti un ģimenēm ar bērniem invalīdiem atbalstam jāpiesakās, aizpildot pieteikumu.
 • Pieteikties atbalstam var portālā elektrum.lv vai klātienē jebkurā no Latvenergo klientu apkalpošanas centriem Elektrum.
 • 1. grupas invalīda vietā pieteikumu var iesniegt arī pilnvarots asistents vai tuvi radinieki.
 • Lai iesniegtu pieteikumu elektroniski, nav nepieciešami nekādi papildu dokumenti. Piesakoties klātienē, vajadzēs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un bērna personas apliecību (ja tiek kārtots atbalsts ģimenei ar bērnu invalīdu).
 • Pieteikums tiks izskatīts dažu minūšu laikā, tādēļ jau dažas minūtes pēc pieteikšanās klients saņems informāciju, ka pieteikums ir izskatīts un atbalsts ir piešķirts.
 • Atbilstoši likumam dažādi atbalsta veidi nesummējas: tas nozīmē, ka trūcīga persona ar 1. grupas invaliditāti var saņemt atbalstu tikai par 100 kWh mēnesī.
 • Atbalsts tiek piešķirts no tā mēneša, kad aizpildīts pieteikums, un līdz 2016. gada beigām.
 • Pēc atbalsta piešķiršanas pieteicējs saņems detalizētu informāciju par norēķinu kārtību savā e-pastā vai pa pastu.

Sīkāka informācija par atbalstu ir pieejama portālā elektrum.lv. Papildu jautājumus par atbalstu cilvēki ar 1. grupas invaliditāti un ģimenes ar bērniem invalīdiem var uzdot e-pastā, rakstot uz klientu.serviss@elektrum.lv vai zvanot pa bezmaksas tālruni 80 200 400.


Citus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību personas ar invaliditāti saņem vispārējā kārtībā, ar iesniegumu vēršoties Rīgas Sociālajā dienestā. Plašāka informācija pa RD Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

Noderīgā informācija Labklājības departamenta mājas lapā www.lm.gov.lv sadaļā Personām ar invaliditāti   

Nevalstiskās organizācijas, kuras pārstāv cilvēku ar invaliditāti intereses:

 • Invalīdu un viņu draugu apvienība APEIRONS www.apeirons.lv
 • Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO” www.sustento.lv
 • Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrība „VIGOR” www.vigor.lv
 • Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija „Aspazija” www.aspazija.lv
 • Latvijas Neredzīgo biedrības Rīgas pilsētas organizācija www.redzimani.lv
 • Latvijas bērnu - invalīdu organizācija www.rupjuberns.lv
 • Darba meklētāju portāls cilvēkiem ar invaliditāti www.varcentrs.lv
 • Latvijas Nedzirdīgo savienība www.lns.lv Latvijas ārstu rehabilitologu asociācija www.prm.lv