Jums būs bērns: kādi pabalsti jums pienākas 2017.gadā (precizēts)

4. Septembris

Bērna dzimšana ir liels prieks vecākiem un lērums patīkamu rūpju un klapatu. Gribas pēc iespējas vairāk laika veltīt savam mazulim, nevis skraidīt pa neskaitāmām iestādēm, lai noformētu nepieciešamos dokumentus un pabalstus. Pastāstām, kas pienākas jaunajiem rīdziniekiem no valdības un pašvaldības bērna piedzimšanas gadījumā un kā pēc iespējas ērtāk saņemt pabalstus.


Atsevišķi apskatīsim katrus no pabalstiem, kas pienākas, piedzimstot rīdziniekam, kas uz tiem var pretendēt un kā pareizi noformēt visus dokumentus.

1.Pašvaldības vienreizējais pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu

Pašvaldība izmaksā vienreizējo pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai.  

Kam un cik

Uz pabalsta saņemšanu var pretendēt Latvijas Republikas pilsoņi, nepilsoņi un ārzemnieki, kuriem ir piešķirts personas kods un kuriem deklarētā dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (izņemot personas, kuras saņēmušas termiņ­uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, kam nav tiesību pretendēt uz šo pabalstu). Pabalsta apmērs ir 150 eiro par katru jaundzimušo bērnu, un to var saņemt tikai viens no vecākiem.

Kā saņemt

Lai pieteiktos pabalsta saņemšanai Rīgas dzimtsarakstu nodaļās, jāuzrāda:  

 

 • personu apliecinošs dokuments,
 • ārstniecības iestādes izziņa, kas apliecina bērna dzimšanas faktu,
 • un jālūdz piešķirt pabalstu, aizpildot pieteikuma veidlapu.

 

Ja bērns ir piedzimis citā Latvijas pilsētā vai ārpus Latvijas, vecākiem ir jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā (Baznīcas iela 19/23, pirmajā stāvā 110.kabinetā), uzrādot:  

 • personu apliecinošu dokumentu,
 • bērna dzimšanas apliecību,
 • ārpus Latvijas dzimušiem bērniem – dokumentu, kas apliecina bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju, un tam jāpievieno likumā noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums valsts valodā.

 

Kur saņemt

Jauno māmiņu un tētu ērtībām pabalstus ir iespējams nokārtot visās Rīgas dzimtsarakstu nodaļās un Rīgas dzemdību namā, reģistrējot jaundzimušo.

Vēršoties dzimtsarakstu nodaļās noformēt pabalstu, neaizmirstiet paņemt līdzi bankas konta numuru, uz kuru vēlāk saņemsiet bezskaidras naudas pārskaitījumu.

Plašāku informāciju par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Rīgā Jūs varat iegūt, zvanot uz Rīgas domes Labklājības departamenta BEZMAKSAS informatīvo tālruni 80005055 (P., 0., T., C. no plkst. 9.00 līdz 17.00; Pk. no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Tāpat iespējams zvanīt uz Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

Nianses

Pēc pabalstiem var vērsties 6 mēnešu laikā pēc bērna dzimšanas.

Normatīvais dokuments, kas reglamentē šāda veida pabalsta piešķiršanu - Rīgas domes 09.12.2008. saistošie noteikumi Nr. 147 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”.

2.Valsts bērna piedzimšanas pabalsts

Šo pabalstu veidu izmaksā valsts. Tāpat to izmaksā tikai vienu reizi pēc bērna piedzimšanas. 

Kam un cik

Tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu ir Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods. Pabalstu nepiešķir tiem, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.

Bērna piedzimšanas pabalsts tiek izmaksāts 421,17 eiro apmērā par katru bērnu. Tāpat kā pašvaldības pabalsts, tas tiek piešķirts tikai vienam no vecākiem, vai  aizbildnim, ja bērns ņemts aizbildniecībā līdz viena gada vecumam. Svarīgi atcerēties – pieteicējam obligāti līdzi ir jābūt bankas konta numuram, uz kuru dzimtsarakstu nodaļas darbinieki noformēs pabalstu.

Kā saņemt

Lai saņemtu pabalstu, bērna reģistrācijas laikā Rīgas dzimtsarakstu nodaļā nepieciešams:

 

 • uzrādīt personu apliecinošu dokumentu,
 • ārstniecības iestādes izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina dzimšanas faktu.
 • aizpildīt iesniegumu par pabalstu piešķiršanu.

 

Kur saņemt

Iesniegumu valsts bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai var aizpildīt Rīgas dzimtsarakstu nodaļās, taču lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņems Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kurai tiks nosūtīts aizpildītais pieteikums. Iesniegumu par valsts pabalstiem ērti iesniegt vienotajā portālā www.latvija.lv, aizpildot elektronisko formu.

Ir iespējams arī vērsties tieši pie VSAA ar iesniegumu, ko iespējams nosūtīt gan pa pastu, gan aizpildot elektronisko formu, ievērojot elektronisko dokumentu noformēšanas noteikumus. Svarīgi atcerēties – pieteikuma iesniedzējam jānorāda bankas konta numurs, uz kuru pabalsti tiks pārskaitīti.

Nianses

Pabalsts tiek piešķirts pamatojoties uz „Valsts sociālo pabalstu likuma” 8. pantu un 2009. gada 22. decembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 1546 „Noteikumi par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību”

3.Bērna kopšanas pabalsts

Šo pabalstu piešķir personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz diviem gadiem. Tie var būt gan viens no bērna vecākiem, aizbildņi vai bērna adoptētājs. Lai saņemtu šo pabalstu, nav svarīgi, vai vecāks līdz bērna dzimšanai ir strādājis vai nē.

Kam un cik

Tiesības saņemt bērna kopšanas pabalstu ir Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods. Pabalstu nepiešķir personām, kuras saņēmušas termiņuzturēšanās atļaujas.

Pabalsta apmērs atkarīgs no bērna vecuma:

 • personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam – 171 eiro mēnesī;
 • personai, kura kopj bērnu vecumā no pusotra gada līdz 2 gadiem – 42,69 eiro mēnesī.

Ja ģimenē ir piedzimuši dvīnīši vai trīnīši, tad papildus bērna kopšanas pabalsta pamatapmēram par katra nākamā bērna kopšanu piešķir piemaksu:

 • personai, kura kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā līdz pusotram gadam – 171 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu;
 • personai, kura kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā no pusotra gada līdz 2 gadiem – 42,69 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu.

Nianses

Bērna kopšanas pabalstu ir tiesības saņemt gan tiem vecākiem, kuri nav sociāli apdrošinātās personas (nav darba ņēmēji vai pašnodarbinātie), gan tiem, kuri ir sociāli apdrošinātās personas.

Ja vecāks nav sociāli apdrošinātā persona – bērna kopšanas pabalstu piešķir no bērna dzimšanas dienas datuma, ar nosacījumu - ja vien sakarā ar šī bērna piedzimšanu un kopšanu nav piešķirts maternitātes pabalsts, vecāku pabalsts vai bērna kopšanas pabalsts par to pašu laika posmu otram vecākam.

Ja vecāks ir sociāli apdrošinātā persona (darba ņēmējs vai pašnodarbinātais) – par viena un tā paša bērna kopšanu vienlaikus piešķir vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu.

Abus pabalstus vienlaikus var saņemt,- ja vien sakarā ar šī bērna piedzimšanu nav piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laika posmu.

Jāmin, ka vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu par viena un tā paša bērna kopšanu, par vienu un to pašu laika posmu piešķir vienai personai. Tādēļ vecākiem ģimenē ir jāvienojas, kurš saņem pabalstus par bērna kopšanu, jo gan vecāku pabalstu, gan bērna kopšanas pabalstu par viena bērna kopšanu piešķir vienam vecākam (vienai personai).

Piemēram: Ģimenē, kurā piedzimis bērns, abi vecāki ir strādājoši. Bērna mātei ir piešķirts un izmaksāts maternitātes pabalsts par grūtniecības atvaļinājuma periodu (70 dienām pirms dzemdībām) un dzemdību atvaļinājuma periodu (56 dienām pēc dzemdībām). Vecāki ir vienojušies, ka pabalstus par bērna kopšanu saņems bērna tēvs. Tādejādi vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu bērna tēvam ir tiesības pieprasīt piešķirt ar nākamo dienu, kas seko maternitātes pabalsta izmaksas beigu datumam.

Pabalsts tiek piešķirts pamatojoties uz „Valsts sociālo pabalstu likuma” 7. pantu un 2009. gada 22. decembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 1609 „Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību”.

Kur un kā saņemt

Iesniegumu par pabalstu saņemšanu var iesniegt arī pa pastu vai e-pastu. Pieteikuma veidlapas var atrast saitē www.vsaa.lv 

Dokumentus iespējams iesniegt jebkurā VSAA teritoriālajā nodaļā. Bet ne vēlāk kā 6 mēnešus no brīža, kad pienākas tiesības uz pabalstu. Lūdzot pabalstus vēlākā periodā, pabalsti pienākas par ne vairāk kā 6 mēnešiem līdz pieteikuma iesniegšanai. Pabalsts tiek izmaksāts par katru iepriekšējo, nevis par katru tekošo mēnesi.

Papildus informācija VSAA mājaslapā.

4.Vecāku pabalsts

Šis pabalsts tiek izmaksāts tikai tiem vecākiem, kuri līdz aiziešanai dekrētā oficiāli bijuši nodarbināti. Pabalsta apmērs atkarīgs no vecāku algas un sociālās apdrošināšanas iemaksām.

Kam un cik

Tiesības saņemt pabalstu ir sociāli apdrošinātai personai, kura kopj bērnu vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus, ja šī persona ir nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā (ir uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu ''Par valsts sociālo apdrošināšanu'').

Saite uz likumiem

Tiesības uz vecāku pabalstu pienākas vienam no vecākiem (aizbildņiem, adoptētājiem) neatkarīgi no tā, vai viņš ir bērna kopšanas atvaļinājumā vai turpina strādāt. Tajā pašā laikā darba turpināšana pēc bērna dzimšanas var ietekmēt pabalsta apmēru.

Vecākiem, kuri atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā un nestrādā, ir divi periodi, kuros saņemt vecāku pabalstu.

 • līdz bērna 1 gada vecuma sasniegšanai - 60% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas vai
 • līdz bērna pusotra gada vecumam - 43,75 % apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Šādā apmērā pabalsts tiks noteikts, ja vecāku pabalsta saņēmējs atradīsies bērna kopšanas atvaļinājumā.

Ja ir izdarīta izvēle par vecāku pabalsta izmaksas periodu (līdz bērna 1 gada vecumam vai līdz bērna pusotra gada vecumam) un pabalsts piešķirts – tad par vienu un to pašu bērnu izraudzīto izmaksas periodu nav tiesību mainīt.

Vecāku pabalsta saņēmējam, kurš atsāk strādāt, pārtraucot bērna kopšana atvaļinājumu, vai atsāk gūt ienākumus kā pašnodarbinātais - pabalstu izmaksā 30% apmērā no piešķirtās pabalsta summas.

Arī personai, kura pabalsta pieprasīšanas dienā neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai gūst ienākumus kā pašnodarbinātais - pabalstu aprēķina 30% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra (atkarībā no tā, kādu pabalsta saņemšanas termiņu pabalsta pieprasītājs ir izvēlējies - līdz bērna 1 gada vecumam 60% apmērā no vidējās algas vai līdz bērna pusotra gada vecumam 43,75 % apmērā no vidējās algas).

Piemēram: Vecāku pabalsts piešķirts līdz bērna 1 gada vecuma sasniegšanai 60% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas – 15 eiro vienā kalendāra dienā.

Pārtraucot bērna kopšanas atvaļinājumu un atsākot strādāt, pabalsts tiks pārrēķināts 30% no 15 eiro = 4,50 eiro vienā kalendāra dienā.

Nianses

Atgādinām, ka 2009. gadā ieviestie pabalstu griesti ir atcelti sākot ar 2015. gadu. 2016. gada jaunievedumi – iesniegumu par vecāku pabalstiem nepieciešams iesniegt ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās (no tiesību iegūšanas brīža). Ja pabalsti tiek lūgti vēlāk, tad tos varēs saņemt tikai par pusgadu līdz dokumentu iesniegšanas brīdim. Informāciju par to, ka vecāks ir atvaļinājumā, VSAA iegūst no Valsts ieņēmumu dienesta.

Kā minēts augstāk, vecāku pabalsts un bērna kopšanas pabalsts tiek izmaksāti vienlaicīgi. Taču tos nevar saņemt vienlaicīgi ar materinitātes pabalstu. Vecāku pabalsta izmaksa tiek pārtraukta brīdī, kad vecāks saņem bezdarbnieka pabalstu.

JAUNUMS! No 2017.gada 1.janvāra tiesības uz vecāku pabalstu ir arī tad, ja darba tiesiskās attiecības ir bijušas uz grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma iestāšanās brīdi, bet beigušās šā atvaļinājuma laikā (līdz šim, pretendējot uz vecāku pabalstu, svarīgs nosacījums bija atrašanās darba tiesiskajās attiecībās uz vecāku pabalsta pieprasīšanas brīdi).

Kur un kā saņemt

Portālā www.vsaa.lv un portālā www.latvija.lv iespējams uzzināt, kā aprēķinātās vidējās algas nosaka pabalsta summu un to, kā mainīt vecāku pabalsta apmēru, ja pabalsta saņēmējs turpina darbu agrāk. Tāpat tur aprakstīts algoritms, kā tiek aprēķināti pabalsti par dvīņiem vai trīnīšiem.

Iesniegumu iespējams nodot jebkurā VSAA fileālē, vienotajā portālā www.latvija.lv, kā arī nosūtīt pa pastu vai e-pastu, aizpildot elektronisko formu, ievērojot elektronisko dokumentu noformēšanas noteikumus. Var izmantot veidlapas, kas atrodamas portālā www.vsaa.lv.

Ņemiet vērā, ka vecāku pabalsts tiek piešķirts pēc informācijas saņemšanas par došanos bērnu kopšanas atvaļinājumā, bet jūs varat pieprastīt to vienlaikus ar maternitātes pabalsta reģistrāciju, tas ir, līdz brīdim, kad mazulis ir piedzimis.

Šie pabalsti, tāpat kā visi pārējie, tiek pārskaitīti uz bankas kontu vai uz pasta norēķinu sistēmas kontu. Pabalsti tiek izmaksāti par iepriekšējo mēnesi.

5.Ģimenes valsts pabalsts

Tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu ir Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods.

Pabalstu un piemaksu nepiešķir tiem, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.

Saite uz likumu

Kam un cik

Ģimenes valsts pabalstu piešķir 

 • vienam no bērna vecākiem;
 • aizbildnim vai adoptētājam;
 • faktiskajam bērna audzinātājam (tai skaitā audžuģimenei), kurš noteikts ar bāriņtiesas lēmumu;
 • pašam bērnam pēc 18 gadu vecuma, ja pirms tam viņš bijis aizbildniecībā.

Pabalstu piešķir par katru ģimenē audzināmo bērnu no viņa viena gada vecuma sasniegšanas dienas līdz 15 gadu vecumam.

Ja bērns pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācīties vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un nesaņem stipendiju, tad pabalstu turpina maksāt līdz 19 gadu vecumam (ja jaunietis/te nav stājies laulībā).

Par bērnu invalīdu, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu, tiek piešķirta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta. Tiesības uz šo piemaksu personai, kura audzina bērnu invalīdu, ir no bērna invalīda statusa noteikšanas dienas līdz dienai, kad bērns invalīds sasniedz 18 gadu vecumu, neatkarīgi no ģimenes valsts pabalsta izmaksas.

Pabalsta apmērs mēnesī

 • par pirmo bērnu ģimenē 11,38 euro;
 • par otro bērnu 22,76 euro - divas reizes lielāks kā par pirmo bērnu (11,38 euro x 2);
 • par trešo bērnu 34,14 euro - trīs reizes lielāks kā par pirmo bērnu (11,38 euro x 3);

JAUNUMS! Ģimenes valsts pabalsts par ceturtoun nākamajiem bērniem būs 50,07 eiro mēnesī pašreizējo 34,14 eiro vietā (4,4 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē). Lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas periods. Proti, VSAA no 2017. gada 1. janvāra pārrēķinās pabalsta apmēru, un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 2017. gada 1. maijam. 

 • Ja pabalsts piešķirts līdz 2016.gada 31.decembrim un tā izmaksa turpinās pēc 2017.gada 1.janvāra, tad pabalstu pārrēķina un starpību, kas izveidojusies  par laika periodu no 2017.gada 1.janvāra – izmaksā līdz 2017.gada 1.maijam.

Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmērs ir 106,72 euro.

Kur un kā saņemt

Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā  www.latvija.lv.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai vai Iesniegums ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai (ja kāds no ģimenes locekļiem ir (vai bija) nodarbināts ES/EEZ) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī :

 • personīgi;
 • nosūtot pa pastu;
 • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums;
 • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Bērnam sasniedzot 15 gadu vecumu, kā arī turpmāk Izglītības un zinātnes ministrija informāciju par bērnu (vārds, uzvārds, personas kods, mācību iestāde, klase) elektroniski iesniedz VSAA.

Lēmumu par pabalsta un piemaksas piešķiršanu pieņem desmit dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

Pabalstu pārskaita Jūsu norādītajā kontā kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Pabalsta pieprasīšanas termiņš

Iesniegums ģimenes valsts pabalsta un piemaksas piešķiršanai ir jāiesniedz ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no tiesību rašanās brīža. Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.

Citas svarīgas izmaiņas no 2017.gada 1. janvāra, kuras veicis Ministru kabinets un Saeima:

 • Tiesības uz vecāku pabalstu būs arī tad, ja darba tiesiskās attiecības ir bijušas uz grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma iestāšanās brīdi, bet beigušās šā atvaļinājuma laikā.
 • Valsts sociālos pabalstus(ģimenes valsts pabalstu, bērna kopšanas pabalstu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu u.c.) varēs pieprasīt sešu mēnešu (iepriekš 12 mēnešu) laikā no tiesību rašanās dienas.
 • Vienam no adoptētājiem, kurš adoptējis ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu vecumā līdz trim gadiem, piešķirto 10 kalendāra dienu atvaļinājumu apmaksās 80% apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas un par šo laiku tiks veiktas iemaksas sociālajai apdrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 • Pabalsts aizbildnimpar bērna uzturēšanu līdz sešu gadu vecumam būs 95 eiro, par bērna uzturēšanu no septiņiem līdz 18 gadiem – 114 eiro (līdz šim 45,53 eiro). VSAA no 2017. gada 1. janvāra pārrēķinās pabalsta apmēru un starpību izmaksās līdz 2017. gada 1. jūlijam (pārejas periods nepieciešams izmaiņu veikšanai VSAA informācijas sistēmās).
 • Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpes nodrošināšanu būs 171 eiro (līdz šim 49,80 eiro) Turklāt tiks veiktas arī sociālās apdrošināšanas iemaksas par periodu, kurā bērns atrodas adoptētāja aprūpē. VSAA no 2017. gada 1. janvāra pārrēķinās atlīdzības apmēru un starpību izmaksās līdz 2017. gada 1. aprīlim (pārejas periods nepieciešams izmaiņu veikšanai VSAA informācijas sistēmās).
 • No 2017. gada 1. aprīļa:
 • Palielinās valsts atbalstu apgādnieku zaudējušiem bērniem- apgādnieka zaudējuma pensijas, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālos apmērus. Par bērnu līdz 6 gadu vecuma sasniegšanai minimālais apmērs būs 92,5 eiro (bērnam ar invaliditāti kopš bērnības - 106,72 eiro), bet pēc bērna 7 gadu vecuma sasniegšanas - 111 eiro.

VSAA pārskatīs pabalsta apmēru un par periodu no 1.aprīļa to izmaksās ne vēlāk kā 2017.gada 30.septembrī (pārejas periods nepieciešams izmaiņu veikšanai VSAA informācijas sistēmās).

6.Kā atrast Rīgas dzimtsarakstu nodaļās:

 • Rīgas domes dzimtsarakstu nodaļas dzimšanas reģistrācijas sektors (Dzemdību nams): Miera ielā 45, tālr. 67181553;
 • Ziemeļu izpilddirekcija: Zemgaļu ielā 1, tālr. 67181310, un Rūpniecības ielā 21, tālr. 67026668;
 • Austrumu izpilddirekcija: Aglonas ielā 4b, tālr. 67260530;
 • Pārdaugavas izpilddirekcija: Dzirciema ielā 26, tālr. 671811324.

7.Kā atrast Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA)

Noderīga informācija par vienreizējiem bērna piedzimšanas pabalstiem, kā arī par citiem pabalstiem (tajā skaitā ģimenes, paternitātes un materinātes pabalstiem) pieejama Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā.

Tur arī atrodamas VSAA struktūrvienību adreses Rīgā.

Ar 2015. gada novembri Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi pieejami arī caur interneta portālu www.latvija.lv.  Plašāka informācija par vienreizējo bērna piedzimšanas pabalstu, kā arī citiem pabalstiem, ko izmaksā valsts, ir pieejama Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā.