Izstrādāts jaunais Rīgas teritorijas plānojums līdz 2030. gadam

28. Novembris, 2017

Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja pirmdien, 27. novembrī, atbalstīja jaunā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai no institūcijām. Galīgais lēmums par to vēl būs jāpieņem domes sēdē.


„Šī plānojuma izstrādē ir ieguldīts milzīgs darbs. Esmu pārliecināts, ka tas palīdzēs gan attīstīt galvaspilsētas uzņēmējdarbības vidi, gan padarīt Rīgu patīkamāku iedzīvotājiem un pilsētas viesiem. Mums ir svarīgs katra rīdzinieka viedoklis, tāpēc aicinām visus sabiedriskās apspriešanas laikā izteikt idejas un priekšlikumus šī plānojuma pilnveidošanai,” norāda Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs.

Rīgas teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kur noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi Rīgas administratīvajā teritorijā.

Teritorijas plānojums tiek izdots ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem, kas nozīmē, ka tas ir saistošs jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai, veicot darbības saistībā ar nekustamo īpašumu.

Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādes process tika sākts 2012. gadā. Līdz šim veiktas dažādas izpētes, kas nepieciešamas gan izejas datu iegūšanai un esošās situācijas apzināšanai, gan arī prognozēm un plānoto risinājumu pamatojumam. Tāpat īstenoti dažādi sabiedrības informēšanas un līdzdalības pasākumi, piemēram, apkaimes iedzīvotāju aptaujas, sanāksmes, diskusijas u.c.

Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas, Rīgas dome ir izstrādājusi divus galvaspilsētas teritorijas plānojumus: 1995. - 2005. gadam un 2006 .- 2018. gadam. Pašlaik ir spēkā Rīgas teritorijas plānojums 2006 .- 2018. gadam.

Komiteja arī atbalstīja izstrādātos 11 tematiskos plānojumus. Tajos analizēti teritorijas plānošanas jautājumi, kas saistīti ar atsevišķu nozaru attīstību. Tematiskajos plānojumos izvirzītie uzdevumi un konceptuālie risinājumi ir pamats Rīgas teritorijas plānojumam līdz 2030.gadam.

Izstrādāti sekojoši tematiskie plānojumi: Mājokļu attīstības tematiskais plānojums, Transporta attīstības tematiskais plānojums, Valsts un pašvaldību funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju tematiskais plānojums, Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju tematiskais plānojums, Rīgas brīvostas tematiskais plānojums, Ūdens teritoriju un krastmalu tematiskais plānojums, Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematiskais plānojums, Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju tematiskais plānojums, Ainavu tematiskais plānojums, Meliorācijas attīstības tematiskais plānojums, kā arī Aizsargjoslu un aprobežojumu tematiskais plānojums.

Plānojumu izstrāde tika sākta 2013. gadā, un tie sagatavoti, ņemot vērā veiktās izpētes, darba grupu, kā arī sabiedrības pārstāvju priekšlikumus, kas izskanējuši Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādes gaitā organizētajos sabiedrības līdzdalības pasākumos - apkaimju aptauja, apkaimju sanāksmes, tematiskie semināri, apkaimju gids u.c.

Tematisko plānojumu gala redakcijas pilnveidotas, izvērtējot saņemtos sabiedrības un institūciju viedokļus un priekšlikumus. No Rīgas apkaimju biedrībām, profesionālām organizācijām, privātpersonām un uzņēmumiem, pašvaldības struktūrvienībām un uzņēmumiem, valsts institūcijām un kaimiņu pašvaldībām rakstiski tika saņemti aptuveni 350 priekšlikumi, kas attiecas uz tematiskajiem plānojumiem.

Ar saņemtajiem priekšlikumiem un to izvērtējumu var iepazīties mājaslapā