Izsludināts projektu konkurss bērniem, kuri nevēlas mācīties skolā

23. Oktobris, 2018

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (IKSD) izsludina projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, kas tiek organizēts Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) ietvaros.


Konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu projektā noteiktos mērķus:

1. palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;

2. iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Konkursā tiks atbalstīti jaunatnes organizāciju, kā arī biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni, projekti. 2018.gada kārtā plānots atbalstīts 25 projektus, piešķirot finansējumu EUR 4 600 apmērā vienam projektam.

Projekti jāiesniedz līdz 2018.gada 23.novembrim RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā, Kr.Valdemāra ielā 5 (personīgi vai pasta sūtījumā). Vienlaikus projektu pieteikumu elektroniskā kopija jānosūta uz e-pastu dmitrijs.zverevs@riga.lv.

Ja projekta iesniegums sagatavots kā elektronisks dokuments, to nosūta uz IKSD oficiālo elektronisko adresi: iksd@riga.lv.

Konsultācijas par konkursu iespējams saņemt, sazinoties ar RD IKSD Jaunatnes nodaļas vadītāju Dmitriju Zverevu (e-pasts: dmitrijs.zverevs@riga.lv, tālr. 67181499).

 

Video, metodika un konkursa saistošie dokumenti

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

Lasiet arī: 

Kā Rīgas skolas cīnās par to, lai bērni nepamestu mācības