Izbeigts līgums par Centrāltirgus Slēgtās teritorijas iznomāšanu apakšnomniekam

10. Marts, 2017

Informējam, ka apakšnomas līgums ar SIA “MERCADOS” par Rīgas Centrāltirgus Slēgtās teritorijas nomu ir izbeigts. Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību, kā arī lai nodrošinātu turpmāku tirgus darbību un tirdzniecību, AS „Rīgas Centrāltirgus” ir pārņēmis tirgus Slēgto teritoriju.


Tā kā bijušais Centrāltirgus Slēgtās teritorijas apakšnomnieks SIA „MERCADOS” ilgstoši nepildīja un pārkāpa apakšnomas līguma noteikumus, t.sk., kopš 2016. gada septembra nemaksāja nolīgto nomas maksu, Rīgas Centrāltirgus, kā iznomātājs, apakšnomas līgumā noteiktā kārtībā ir pārtraucis apakšnomas līgumu.

Mercados tiesai iesniegtajos dokumentos ir atzinusi Mercados nomas maksas parādu Rīgas Centrāltirgum vairāk kā EUR 160 000,- (viens simts sešdesmit tūkstoši euro) apmērā, kā arī apakšnomas līguma izbeigšanas faktu, tomēr Mercados ilgstoši un patvaļīgi veic darbības, lai izvairītos no uzņemto saistību izpildes, t.sk. nemaksājot nomas maksu un nenododot Slēgto teritoriju Rīgas Centrāltirgum.

Dažādus, t.sk., arī ilgstošus un būtiskus sabiedriskās kārtības un drošības pārkāpumus Slēgtajā teritorijā ir konstatējis ne tikai Rīgas Centrāltirgus, bet arī Valsts ieņēmumu dienests, Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts darba inspekcija un Rīgas pilsētas Būvvalde.

Mercados nomas maksas pamatparāds par nomas maksu Rīgas Centrāltirgum uz 2017.gada 1.martu ir vairāk kā EUR 160 000,- (viens simts sešdesmit tūkstoši euro).

Izbeigtā apakšnomas līguma 8.1.punkts nosaka, ka Rīgas Centrāltirgus ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu pirms termiņa, ja Mercados nepilda līguma nosacījumus, t.sk. arī gadījumā, ja Mercados neveic nolīgtos nomas maksas maksājumus, nepilda citus līguma noteikumus. Rīgas Centrāltirgus ir pārtraucis apakšnomas līgumu, pamatojoties uz tā 8.1.punktu, par ko ir rakstiski paziņojis arī Mercados.

Savukārt, izbeigtā apakšnomas līguma 8.2.punkts paredz, ka gadījumā, ja līgums tiek pārtraukts, Rīgas Centrāltirgus nav pienākuma atlīdzināt Mercados ieguldījumu vērtību un tie pilnā apmērā un apjomā paliek Rīgas Centrāltirgus īpašumā. Apakšnomas līguma 1.7.punktā nolīgts, ka pēc līguma darbības beigām visas Slēgtās teritorijas rekonstrukcijas laikā uzceltās būves pāriet Rīgas Centrāltirgus īpašumā.

Apakšnomas līguma 8.5.punkts nosaka, ka, līguma darbībai izbeidzoties, Mercados nekavējoties jānodod iznomātā teritorija Rīgas Centrāltirgus tādā stāvoklī, kas atbilst tā tehniskajām un sakārtotas vides prasībām.