Iedzīvotājus aicina iepazīties ar 11 tematiskajiem Rīgas plānojumiem

25. Oktobris, 2017

Tuvojoties jaunā galvaspilsētas teritorijas plānojuma pabeigšanai, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina rīdziniekus līdz 14. novembrim iepazīties ar 11 tematisko plānojumu gala redakcijām.


Ar tematiskajiem plānojumiem iedzīvotāji aicināti iepazīties elektroniski, Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā. Noslēdzoties sabiedrības iepazīstināšanai, 11 tematiskie plānojumi tiks virzīti apstiprināšanai Rīgas domē.

Tematiskajos plānojumos analizēti teritorijas plānošanas jautājumi, kas saistīti ar atsevišķu nozaru attīstību. Tematiskajos plānojumos izvirzītie uzdevumi un konceptuālie risinājumi ir pamats Rīgas teritorijas plānojumam līdz 2030.gadam.

Izstrādāti sekojoši tematiskie plānojumi: Mājokļu attīstības tematiskais plānojums; Transporta attīstības tematiskais plānojums; Valsts un pašvaldību funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju tematiskais plānojums; Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju tematiskais plānojums; Rīgas brīvostas tematiskais plānojums; Ūdens teritoriju un krastmalu tematiskais plānojums; Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematiskais plānojums; Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju tematiskais plānojums; Ainavu tematiskais plānojums; Meliorācijas attīstības tematiskais plānojums; Aizsargjoslu un aprobežojumu tematiskais plānojums.

Plānojumu izstrāde tika sākta 2013. gadā, un tie sagatavoti, ņemot vērā veiktās izpētes, darba grupu, kā arī sabiedrības pārstāvju priekšlikumus, kas izskanējuši Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādes gaitā organizētajos sabiedrības līdzdalības pasākumos - apkaimju aptaujā, apkaimju sanāksmēs, tematiskajos semināros, apkaimju gida u.c. pasākumos.

Tematisko plānojumu gala redakcijas pilnveidotas, izvērtējot saņemtos sabiedrības un institūciju viedokļus un priekšlikumus no Rīgas apkaimju biedrībām, profesionālām organizācijām, privātpersonām un uzņēmumiem, pašvaldības struktūrvienībām un uzņēmumiem, valsts institūcijām un kaimiņu pašvaldībām. Rakstiski tika saņemti aptuveni 350 priekšlikumi. Ar saņemtajiem priekšlikumiem un to izvērtējumu var iepazīties mājaslapā.

Sabiedrības iepazīstināšanas laikā līdz 13. novembrim interesenti aicināti uz konsultācijām apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00 departamenta Pilsētvides attīstītības pārvaldē (Amatu ielā 4) 5. stāvā, tālrunis 67105816, kur var iepazīties ar tematiskajiem plānojumiem izdrukas veidā. Aicinām sekot līdzi informācijai mājaslapā: www.rdpad.lv par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.

Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādes process tika sākts 2012. gadā. Līdz šim veiktas dažādas izpētes, kas nepieciešamas gan izejas datu iegūšanai un esošās situācijas apzināšanai, gan arī prognozēm un plānoto risinājumu pamatojumam. Tāpat īstenoti dažādi sabiedrības informēšanas un līdzdalības pasākumi, piemēram, apkaimes iedzīvotāju aptaujas, sanāksmes, diskusijas u.c.

Rīgas teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kur noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi Rīgas administratīvajā teritorijā. Teritorijas plānojums tiek izdots ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem, kas nozīmē, ka tas ir saistošs jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai, veicot darbības saistībā ar nekustamo īpašumu.

Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas, Rīgas dome ir izstrādājusi divus galvaspilsētas teritorijas plānojumus: 1995. - 2005.gadam un 2006. - 2018.gadam. Pašlaik ir spēkā Rīgas teritorijas plānojums 2006. - 2018.gadam.

Rīga 2030: kādu galvaspilsētas iedzīvotāji vēlas redzēt savu pilsētu?

Rīga 2030: nozīmīgākie projekti

Rīga 2030: Bērni vēlas atkal ieviest kuģīti no centra uz Mežaparku

Rīga 2030: Rūpnīcu koncentrācijas vieta – Pētersala un Šķirotava

Rīga 2030: rīdzinieki grib uzlabot apstādījumu un publiskās ārtelpas kvalitāti

Rīga 2030: krastmalu iespējamā attīstība

Rīga 2030: iedzīvotāji vēlas atbrīvot dzīvojamās apkaimes no automašīnām