Divi bērni ir vīra, viens – sievas. Vai šāda ģimene tiek uzskatīta par daudzbērnu?

19. Jūlijs, 2018

Rīgā dzīvojošās daudzbērnu ģimenes var pretendēt uz dažādiem pabalstiem - transporta, nodokļu, izglītības iestāžu. Lai saņemtu pabalstus, nepieciešams reģistrēties īpašā Daudzbērnu ģimeņu reģistrā. Mūsu lasītāji interesējas, vai par daudzbērnu ģimeni tiek uzskatīta arī tāda, kurā tiek audzināti bērni no viena vai abu laulāto draugu iepriekšējām laulībām?


Kā mums paskaidroja Rīgas domes Labklājības departamentā, reģistrā var tikt reģistrēta ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (bērnu skaitā neieskaita bērnus, kuru aizgādības tiesības vecākam ir pārtrauktas vai atņemtas), ja ģimene ir deklarēta vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja bērns iegūst izglītību ārvalsts izglītības iestādē un viņa dzīvesvieta ir ārvalstī). Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Lai ģimene, kas audzina bērnus no dažādām laulībām, tiktu apvienota, Daudzbērnu ģimeņu reģistrē jāreģistrējas abiem vecākiem.

Visas pilngadīgās personas reģistrējas pašas - tēvam reģistrā jau pie esošās ģimenes (māte ar diviem bērniem) jāpievienojas pašam un vienlaicīgi jāpiereģistrē arī savs bērns, tad ģimene tiks apvienota. Tas pats attiecas arī uz pilngadīgiem bērniem. Laulības apliecības uzrādīšana šajā gadījumā nav obligāta, bet visai ģimenei ir jādzīvo vienā vietā (jādeklarējas visiem vienā vietā).