Cik bērnu šķirti no ģimenēm pirmajā pusgadā

2. Augusts, 2017

Šogad pirmajā pusgadā Rīgas bāriņtiesā ir pieņemti 57 vienpersoniskie lēmumi par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem un no ģimenēm šķirti 79 bērni. Šajā pašā periodā pagājušajā gadā tika pieņemti 46 vienpersoniskie lēmumi par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem un no ģimenēm šķirti 65 bērni.


Pirmajā pusgadā ar vienpersonisko lēmumu pārtrauktās aizgādības tiesības ir atjaunotas 23 bērnu vecākiem, 4 bērni atgriezušies ģimenē pie viena no vecākiem, 1 gadījumā vienpersoniskais lēmums pārsūtīts tālākai izvērtēšanai citai bāriņtiesai, pārējiem bērniem nodrošināta ārpusģimenes aprūpe – 29 bērni ievietoti aprūpes iestādē, 11 bērni ievietoti audžuģimenē, bet 11 bērniem nodibināta aizbildnība.

Visvairāk ir gadījumu, kad no ģimenēm šķirts viens bērns. Pirmajā pusgadā šāds ir bijis 41 gadījums. Pēc tam seko 12 gadījumi, kad no ģimenēm šķirti 2 bērni. Mazāk ir gadījumu, kad no ģimenēm šķirti 3 un 4 bērni. Šādi gadījumi pirmajos sešos mēnešos ir bijuši 4.

Rīgas bāriņtiesas locekļi vienpersoniski ir pieņēmuši lēmumus par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem, pamatojoties gan uz pašvaldības policijas, gan citu institūciju sniegto informāciju. Piemēram, pirmajā pusgadā ir bijuši gadījumi, kad bāriņtiesa saņēmusi informāciju par to, ka slimnīcā ir uzņemts bērns, bet pie bērna nodaļā neviens neatrodas un par bērnu neviens neinteresējas. Tāpat arī šajā laika posmā ir saņemta informācija no dažām izglītības iestādēm par konstatēto fizisko vardarbību pret bērniem.

Taču visbiežākie iesmesli bērnu šķiršanai no ģimenēm tomēr ir bērnu atstāšana bez uzraudzības, vecāku atkarības problēmas un bērnu atrašanās attīstībai nelabvēlīgos apstākļos, kā rezultātā bērniem netiek nodrošinātas viņu pamatvajadzības, droša vide, pilnvērtīga aprūpe un attīstība atbilstoši vecumposmam.

Vienpersonisko lēmumu pieņem gadījumos, kad vecāki nav spējīgi veikt bērnu aprūpi, un bērnu dzīvībai, veselībai un attīstībai pastāv nopietns apdraudējums. Šādos gadījumos, kad nepieciešams rīkoties nekavējoties, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis vienpersoniski pieņem lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem. Vienpersonisko lēmumu bāriņtiesa pārskata pēc 15 dienām, kad trīs bāriņtiesas locekļi koleģiāli lemj par pārtraukto aizgādības tiesību iespējamo atjaunošanu vecākiem. Pa šo laiku bāriņtiesa pieprasa informāciju no citām institūcijām, veic pārrunas ar vecākiem, apseko dzīvesvietu, izvērtē, vai vecāki ir vērsti sadarboties ar sociālo dienestu savu problēmu risināšanā utt.. Ja bāriņtiesa neatjauno vecākiem aizgādības tiesības, tad bērns nonāk pie aizbildņa, audžuģimenē vai aprūpes iestādē, bet vecākiem ir jādara viss, lai novērstu bērna aizgādības tiesību pārtraukšanas iemeslus. To, cik ātri tas notiks, ir atkarīgs no pašiem vecākiem, problēmu apzināšanās un vēlmes tās risināt.

Gadījumos, kad bērns nav nekavējoties jāšķir no ģimenes, bāriņtiesa ierosina lietu par bērna aizgādības tiesību iespējamo pārtraukšanu vecākiem, veic riska novērtēšanu, informē vecākus par sekām un uzdod vecākiem sadarbībā ar sociālo dienestu noteiktā termiņā novērst bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus. Ja vecāki šajā termiņā kavējas novērst bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus un bērna palikšana ģimenē var radīt draudus bērna dzīvībai un veselībai, bāriņtiesa sēdē lemj par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem un bērna šķiršanu no ģimenes.

Kāpēc Rīgas bāriņtiesa izņem bērnus no ģimenēm