Bolderāja, Katlakalns un Mārupe: saņem līdzfinansējumu ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai

23. Janvāris, 2018

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien, 23. janvārī, izveidoja komisiju, kas pieņems lēmumus parpilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai, kā arī apstiprināja komisijas nolikumu.


Šī komisija izskatīs fizisko personu pieteikumus par Rīgas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai, kā arī lems par būvniecības darbu izdevumu kompensēšanu. Komisija apstiprinās pieslēguma būvniecības darbu tāmi vai kompensējamo pieslēguma būvniecības darbu izdevumu aprēķinu. Tā pieņems lēmumus par Rīgas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu.

Uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt fiziskas personas - dzīvojamo māju īpašnieki, kuriem līdz zemes gabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4. kārta” gaitā ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas vai centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari. Mārupē (Rīgas administratīvajā teritorijā), Katlakalnā un Bolderājā šī projekta ietvaros tika izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ar kopējo garumu aptuveni 90 kilometri.

ES Kohēzijas fonda projekta 4. kārtas ietvaros centralizētās ūdensapgādes pievadi tika izbūvēti 1410 objektiem, kanalizācijas pievadi - 1881 objektam.

Rīgas domes saistošie noteikumi paredz līdzfinansēt pieslēgumu ierīkošanu, kā arī kompensēt to ierīkošanas izdevumus šādā apmērā: 50 % no apstiprinātās pieslēguma ierīkošanas darbu tāmes izmaksām vai kompensējamo ierīkošanas darbu izdevumu aprēķina summas, ja tiek ierīkots pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, bet ne vairāk kā 1200 eiro; 60 % no apstiprinātās ierīkošanas darbu tāmes izmaksām vai kompensējamo ierīkošanas darbu izdevumu aprēķina summas, ja tiek ierīkots pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, bet ne vairāk kā 1700 eiro.

Savukārt atsevišķu personu kategorijām - personām ar 1. vai 2. invaliditātes grupu, personām ar trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu, politiski represētajām personām un personām, kuras dzīvo kopā ar 1. invaliditātes grupas pirmās un otrās pakāpes radinieku, aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu, pašvaldības līdzfinansējums paredzēts 100 % apmērā no pieslēguma ierīkošanas darbu tāmes izmaksām vai kompensējamo šo darbu izdevumu aprēķina summas.

Lai saņemtu līdzfinansējumu, nepieciešams iesniegums un tam pievienotie attiecīgie dokumenti. SIA„Rīgas ūdens” aicina tos iesniegt vai nosūtīt Klientu apkalpošanas centram, Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV- 1010. „Rīgas ūdens” Klientu apkalpošanas centrā iespējams saņemt arī papildus informāciju un konsultācijas gan klātienē Brīvības ielā 49/53, gan zvanot uz tālruni 80002122, gan rakstot uz e-pastu:klienti@rigasudens.lv

SIA „Rīgas ūdens” informē, ka pieteikumi par nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai tiks nodrošināta secīgi, sākot ar Mārupi (Rīgas administratīvās teritorijas robežās). Tad ar pieslēgumiem tiks nodrošinātas Katlakalna un Bolderājas dzīvojamās mājas. Šo rajonu namu īpašnieki tiek aicināti uzmanīgi iepazīties ar saistošo noteikumu nosacījumiem un izvērtēt kritērijus, saskaņā ar kuriem iespējams pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu.