Bērnudārzos bez maksas ēdinās trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērnus

15. Decembris, 2016

No 2017. gada 1. janvāra brīvpusdienas varēs saņemt arī skolēni no tām skolām, kas atrodas Kultūras ministrijas pakļautībā. Tāpat bērni no maznodrošinātām ģimenēm tās varēs saņemt visos Rīgas bērnudārzos – gan pašvaldības, gan privātajos. Šāds lēmums tiek gatavots Rīgas pašvaldības nākamā gada budžeta ietvaros.


Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja ceturtdien, 15. decembrī, akceptēja jaunu lēmumprojektu par izglītojamajiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība. Tas paredz, ka no nākamā gada bērnudārzos bez maksas ēdinās bērnus no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm. Plānots arī, ka no pašvaldības līdzekļiem tiks segtas ēdināšanas izmaksas visiem izglītojamiem, kuri Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā apgūst pamatizglītības programmu 5.-9.klasē pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs un Kultūras ministrijas (KM) pakļautībā esošajās izglītības iestādēs.

Patlaban no Rīgas budžeta līdzekļiem tiek segtas ēdināšanas (pusdienu) izmaksas visiem izglītojamiem, kuri Rīgā apgūst pamatizglītības programmu 5.–9.klasē pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. 1.- 4. klašu skolēnu ēdināšanu apmaksā valsts.
 
No nākamā gada papildus no pilsētas budžeta tiks segtas ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga) izmaksas visiem izglītojamiem, kuri Rīgas administratīvajā teritorijā esošajās pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs apgūst licencētu pirmsskolas izglītības programmu, ja ģimene saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, vai ir daudzbērnu ģimene.
Plānots arī, ka no pašvaldības līdzekļiem turpinās segt ēdināšanas izmaksas visiem izglītojamiem, kuri Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā apgūst pamatizglītības programmu pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs no 5. līdz 9.klasei un tas tiks uzsākts arī Kultūras ministrijas (KM) pakļautībā esošajās izglītības iestādēs.
Daudzbērnu ģimenes tiks noteiktas pēc Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem. Par daudzbērnu ģimenēm tiek atzītas tādas vienā adresē Rīgas administratīvajā teritorijā deklarētas ģimenes, kuras aprūpē vismaz trīs bērnus, to skaitā: izglītojamo un izglītojamā brāļus, māsas, pusmāsas, pusbrāļus vai audžuģimenē ievietotos un aizbildnībā esošos bērnus (arī pilngadību sasniegušos, ja tie apgūst vidējo izglītību).
 

Ēdināšanu maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem un 5. - 9. klases izglītojamiem  Kultūras ministrijas (KM) pakļautībā esošajās izglītības iestādēs sāks no 1. janvāra.

Saskaņā ar Rīgas domes Labklājības departamenta 02.11.2016. sniegtajiem datiem trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam atbilst 687 bērni, no tiem, 651 bērni apmeklē pašvaldības bērnudārzus, 24 bērni pirmsskolu grupas skolās un 12 bērni iet privātajos bērnudārzos.

Ģimenēs ar trīs un vairāk bērniem dzīvo 2408 bērni. No tiem 2003 bērni mācās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, 143 bērni - pašvaldības skolu pirmsskolu grupās un 262 bērni - privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs.

Atbilstoši Rīgas domes lēmumam "Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs", pašvaldības bērnudārzos brokastu, pusdienu, launaga maksimālā maksa tagad  ir 1,99 eiro dienā, bet vispārizglītojošās skolās brokastu, pusdienu, launaga maksimālā maksa ir 2,77 eiro dienā.

Pašvaldības 2017.gada budžetā programmā ''Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes'' šim mērķim nepieciešams finansējums 1 161 921 eiro, bet programmā ''Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu ēdināšana'' - 268 745 eiro. Izdevumi ir nodalīti divās atsevišķās budžeta programmās, jo pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs ēdināšanas pakalpojumus nodrošina iestāde, bet pašvaldības un KM padotībā esošajās skolās un privātajās pirmsskolās tiek veikti norēķini ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem.

 Gala lēmumu pieņems par trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanu bez maksas Rīgas dome.