Apstiprināts Eksportostas lokālplānojums

12. Jūlijs, 2018

Vakar, 11.jūlijā, Rīgas dome apstiprināja Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojumu. Šī lokālplānojuma risinājumi paredz sabalansēt vides prasības ar mūsdienīgas, attīstīties spējīgas rūpnieciskās apbūves un ar ostas darbību saistītas apbūves prasībām.


Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir nodrošināt priekšnoteikumus Eksportostas teritorijas ilgtspējīgai attīstībai un nodrošināt Rīgas brīvostas pārvaldes uzsāktā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansētā projekta „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” īstenošanu.

Lokālplānojums izstrādāts pamatojoties uz Rīgas domes 14.03.2017. lēmumu Nr.4970 “Par Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu ”.

Eksportostas teritorijas ziemeļu daļā, kas noteikta kā rūpnieciskās apbūves teritorija, atļauts turpināt esošo rūpniecisko darbību, paredzot iespēju attīstīt vēl neapbūvētās, bet rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamās teritorijas. Teritorijā atļauts izvietot un attīstīt ražošanas un ar ostas darbību saistītus uzņēmumus, aizliedzot veikt ogļu kravu pārkraušanu un uzglabāšanu.

Lokālplānojumam tika piemērota stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, kuras rezultāti ir apkopoti izstrādātajā vides pārskatā, kas vienlaicīgi ar lokālplānojuma 1.redakciju bija nodoti sabiedriskajai apspriešanai. 2018.gada 24.maijā notika Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme, bet 18.jūnijā sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un priekšlikumi.

Lokālplānojuma izstrādātājs ir SIA “Metrum”.