6 jautājumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem

19. Aprīlis, 2017

Nesen publiskotais materiāls “Kā samazināt nekustamā īpašuma nodokli: atvieglojumi, par kuriem daudzi nezina” portālā Rīga.lv izsauca daudzu lasītāju jautājumus. Uz biežāk uzdotajiem jautājumiem atbildes sniedz Pašvaldības ieņēmumu pārvalde.


1.Mājai, kura tika renovēta, piemērots nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 90% apmērā

Kas notiek ar ēkām, kas tika nosiltinātas PIRMS 2014.gada 1.janvāra, jo pēc šā datuma noteikumi*** izmainījās? Kas abos augstāk minētajos gadījumos ir nepieciešams no iedzīvotājiem vai mājas īpašniekiem lai tiktu piešķirts atvieglojums? Un uz kādu laika periodu atlaide tiek piemērota?

Ēka siltināta PĒC 01.01.2014.

Rīgas pilsētas būvvalde veic attiecīgu atzīmi Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā viena mēneša laikā no būvdarbu pabeigšanas un ēkas pieņemšanas ekspluatācijā vai atzīmes veikšanas ēkas fasādes apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu.

Ēka siltināta PIRMS 01.01.2014.

Rīgas pilsētas būvvaldē jāiesniedz noteiktas formas pieteikums un  derīgs ēkas energoefektivitātes sertifikāts, kurā ēkai noteiktā energoefektivitātes klase nav zemāka par C klasi.

Pēc datu  izvērtēšanas Būvvalde veic attiecīgu atzīmi Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

Atvieglojumu piešķir ar NĀKAMO taksācijas GADU pēc atzīmes izdarīšanas:

Ēka siltināta PĒC 01.01.2014.

10 gadus

Ēka siltināta PIRMS 01.01.2014.

uz ēkas energoefektivitātes sertifikāta derīguma termiņa laiku nepārtrauktu periodu, bet ne ilgāk kā 10 gadus.

2.Ja esam ģimene ar 2 bērniem, deklarēti dzīvoklī, bet neesam dzīvokļa īpašnieki, tas nozīmē, ka atvieglojumu saņemt nevaram?

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus* var saņemt tikai persona, kura ir nekustamā īpašuma īpašnieks, un kurai pašai vai kopā ar laulāto ir viens vai vairāki bērni vecumā līdz 19 gadiem. Ja ģimene ar bērniem ir deklarēta citai personai piederošā dzīvoklī, nodokļa atvieglojumi netiek piešķirti.

3.Kā piedeklarēt bērnus Rīgā, ja viņi ir citas valsts pilsoņi un viņiem nav personas koda?

Jautājumā par bērnu, kuriem ir citas valsts pilsonība, dzīvesvietas deklarēšanu Rīgā, ir jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

4.Kāpēc nav iespējams saņemt atvieglojumus par bērniem, ja dzīvoklis reģistrēts uz vecmāmiņas vārda?

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus* var saņemt tikai persona, kura ir nekustamā īpašuma īpašnieks, un kurai pašai vai kopā ar laulāto ir 1 vai vairāki bērni vecumā līdz 19 gadiem. Vienlaikus informējam, ka šobrīd Saeimā 3.lasījumā ir pieņemti, bet vēl nav izsludināti grozījumi likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”**, paredzot, ka nekustamā īpašuma atvieglojumi tiks piešķirti arī vecvecākiem, kuru nekustamajā īpašumā uz taksācijas gada 1.janvāri kopā ar viņiem būs deklarēts daudzbērnu ģimenes vecāks (t.i., nekustamā īpašuma īpašnieka bērns vai šī bērna laulātais) un šīs ģimenes trīs bērni. Minētie grozījumi stāsies spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.

5.Vai ir nepieciešams rakstīt iesniegumu, ja piešķirts maznodrošinātā statuss?

Ja personai ir piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgas personas (ģimenes) statuss, tad iesniegums nav jāiesniedz. Pārvalde piešķir nodokļa atvieglojumus pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par personas atbilstību saistošo noteikumu nosacījumiem.

6.Vai pensionāram ir jāraksta iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu vai tas notiks automātiski?

Savukārt, ja persona ir pensionārs, tad līdz taksācijas gada 15.decembrim Pārvaldē ir jāiesniedz pieteikums par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. Turpmākos gadus, ja nav mainījusies atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, atkārtots iesniegums vairs nav jāiesniedz.


* Rīgas domes 18.12.2012. saistošo noteikumu Nr.198 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” 4.8.apakšpunkts

** Grozījumi likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”5.panta 1.2 daļā

***Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.198 punktā 14.3