2017./2018. mācību gads Rīgā: 18 svarīgi fakti

31. Augusts, 2017

Līdz mācību gada sākumam ir atlicis pavisam nedaudz. Skolas un bērnudārzi tiek spodrināti pēc remontiem, norit pēdējie sagatavošanās darbi pirms pirmā septembra svētkiem. Kamēr vecāki un skolēni kārto mugursomas un iegādājas jaunu apģērbu bērniem, kuri ir paaugušies, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments beidz sagatavošanos jaunajam mācību gadam.  Rīga.lv pastāsta par to, ko bērniem un vecākiem sagaidīt jaunajā mācību gadā.


SOCIĀLAIS ATBALSTS: BRĪVPUSDIENAS, BEZMAKSAS BRAUCIENI, PABALSTI

1.1.-9. klašu skolēni pusdienos bezmaksas; jautājums par brīvpusdienām vecāko klašu skolēniem tiks risināts 2018. gadā.

Jau no 2017. gada 1. janvāra Rīgā bez maksas pusdienas pienākas skolēniem, kuri mācās 1. – 9. klasē. Jaunajā mācību gadā skolēni līdz 9. klasei ieskaitot skolās varēs pusdienot bezmaksas, tāpat kā iepriekš.

Brīvpusdienas tiks piešķirtas visiem Rīgas skolu 1.-9. klašu skolēniem neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas – gan rīdziniekiem, gan tiem, kas uz Rīgas skolām dodas no citām pašvaldībām. Tāpat arī Rīgas sabiedriskais transports bezmaksas pienākas visiem galvaspilsētas skolu skolēniem.

Jautājums par bezmaksas ēdināšanu galvaspilsētas 10.-12. klašu skolēniem tiks risināts, apspriežot un apstiprinot Rīgas budžetu 2018. gadam. Pašlaik vecāko klašu skolēni var par pusdienām norēķināties ne tikai  skaidrā naudā, bet arī izmantojot Skolēna e-karti, reģistrējot to pie īpaša karšu lasītāja. Bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri mācās 10.-12. klasē, var pusdienot bez maksas. Papildus informāciju iespējams atrast šeit.

2.Bērnudārzos bezmaksas ēdināšana pienākas bērniem no maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm

No 2017. gada janvāra bērni no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm galvaspilsētas bērnudārzos tiks ēdināti bez maksas. Pastāstām, kādas prasības noteikti jāpilda vecākiem, lai par bērna ēdināšanu trīs reizes dienā nebūtu jāmaksā.

No šī gada sākuma Rīgas pašvaldība  sedz ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga) izmaksas visiem izglītojamiem, kuri Rīgas administratīvajā teritorijā esošajās pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs apgūst licencētu pirmsskolas izglītības programmu, ja ģimene saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, vai ir daudzbērnu ģimene. Daudzbērnu ģimenes tiek noteiktas pēc Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem. Par daudzbērnu ģimenēm tiek atzītas tādas vienā adresē Rīgas administratīvajā teritorijā deklarētas ģimenes, kuras aprūpē vismaz trīs bērnus, to skaitā: izglītojamo un izglītojamā brāļus, māsas, pusmāsas, pusbrāļus vai audžuģimenē ievietotos un aizbildnībā esošos bērnus (arī pilngadību sasniegušos, ja tie apgūst vidējo izglītību).

Informāciju par to, vai bērnam tiks apmaksāta ēdināšana no pašvaldības budžeta, vecāki saņems līdz ar kvīti par ēdināšanas pakalpojumu, kurā būs norādīta atzīme – 100% atlaide ēdināšanas pakalpojumam. Šādas kvītis saņems vecāki, kuru bērni apmeklē Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu pirmsskolas grupas. Savukārt bērni, kuri apmeklē privātos bērnudārzus, informāciju par pašvaldības finansētu ēdināšanas pakalpojumu saņems pie iestādes vadītāja.

Vecākiem papildus nav nepieciešams kaut ko darīt.

No šā gada janvāra pašvaldības un privātajos bērnudārzos bez maksas tiek ēdināti bērni no trūcīgām un maznodrošinātām (kopā 687 bērni) un daudzbērnu ģimenēm (2408 bērni). Bērniem nodrošina brokastis, pusdienas, launagu, kopumā tam atvēlēti 1 430 666 eiro.

Lēmums par bērnudārzu audzēkņu ēdināšanu trīs reizes dienā neatkarīgi no ģimenes finansiālā stāvokļa vēl nav pieņemts, jo tas ir vērienīgs sociālais projekts: runa ir par 26 000 pirmsskolas audzēkņu ēdināšanu trīs reizes dienā.

3.Visiem Rīgas skolēniem no 1. līdz 12. klasei braukšana sabiedriskajā transportā ir bez maksas, tāpat kā iepriekš

Lai Rīgas sabiedrisko transportu izmantotu bez maksas, skolēniem jānoformē Skolēna e-karte. Noteiktiem skolēniem – pirmklasniekiem, piektklasniekiem un desmitklasniekiem e-karte ir jānoformē no jauna. Kā to pareizi izdarīt, pastāstām šeit.

4.Bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm var saņemt pabalstu, lai sagatavotos skolai

Pabalstu (35,57 eiro) ir tiesīgas saņemt ģimenes, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Rīgā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms iesnieguma par pabalsta piešķiršanu iesniegšanas, dzīvo atbilstoši norādītājai adresei un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 192,09 eiro uz katru ģimenes locekli. Pabalsts paredzēts vispārizglītojošo skolu skolēniem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kas nav sasnieguši 20 gadu vecumu, savukārt sociālās korekcijas klašu skolēniem – bez vecuma ierobežojumiem.

Lai varētu saņemt pabalstu, skolēna vecākiem vai tā likumīgajiem pārstāvjiem jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā atbilstoši dzīvesvietai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedzot iesniegumu par pabalsta piešķiršanu un aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju. To iespējams izdarīt arī pēc 1. septembra.

Pakalpojuma adrese internetā.

5.Rīgas pašvaldība, tāpat kā iepriekš, turpina līdzfinansēt privātos bērnudārzus, kā arī izmaksāt “aukles pabalstus”

Tiek turpināta Rīgas domes un privāto pirmsskolas izglītības iestāžu sadarbība. Savukārt no 2016. gada pašvaldība līdzfinansē arī aukles pakalpojumus.

Šobrīd ir noslēgti sadarbības līgumi ar 135 privātām izglītības iestādēm. Līdzfinansējums tiek maksāts par aptuveni 5621 (jūlija dati) bērniem.

Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs mēnesī vienam bērnam vecumā no pusotra līdz četriem gadiem šogad ir 197,34 eiro, savukārt pašvaldības līdzfinansējuma apmērs mēnesī vienam bērnam obligātās izglītības vecumā šogad ir 145,90 eiro.

Rīgas pašvaldībai šobrīd ir noslēgti 482 (jūlija dati) līgumi ar privātiem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem – auklēm, kuras pieskata 1001 (jūlija dati) mazuļus, kamēr vieta pašvaldības pirmsskolā vēl nav nodrošināta. Šogad līdzfinansējums par vienu bērnu mēnesī ir 118,24 eiro.

Portālā e-skola.lv ir izveidota sadaļa “Aukļu pakalpojums”, kur aukles var iepazīties ar nepieciešamo informāciju un dokumentāciju līdzfinansējuma noformēšanai.

Iepazīties ar informāciju par to, kā saņemt pabalstu, iespējams arī šeit.

6.Skolas nodrošinās pagarinātās dienas grupas jaunāko klašu skolēniem

Rīgas skolas centīsies nodrošināt pagarinātās dienas grupas, īpaši jau domājot par 1. un 2. klašu skolēniem. Iespēju robežās pagarinātās dienas grupas tiks nodrošinātas arī pārējām sākumskolas klašu grupām.

7.Otro klašu skolēni var bezmaksas mācīties peldēt

Rīgas Pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēti 65 452 eiro. Peldēt gribētājus uz baseinu pavada pedagogs. Par šo iespēju uzzināt var skolas administrācijā.

8.Visi skolēni ir pilnībā apgādāti ar bezmaksas mācību grāmatām

Valsts piešķīrusi nepieciešamos naudas līdzekļus – 1,2 milj. eiro –, lai varētu nodrošināt skolēnus ar mācību grāmatām un darba burtnīcām, kuras ir komplektā ar mācību grāmatām, kā arī ar elektroniskajiem mācību līdzekļiem. Rīgas pašvaldība no savas puses ir atvēlējusi vairāk nekā 636 tūkstošus eiro mācību grāmatu iegādei.

Šos naudas līdzekļus skolas drīkst tērēt tikai tādas mācību literatūras iegādei, kuras atbilstību valsts vispārējās izglītības standartiem ir apstiprinājis Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs.

9.Policisti arī šogad dežurēs katrā skolā

No 1. septembra atsāksies policijas darbinieku patrulēšana pie Rīgas pilsētas pašvaldības 114 skolām, 13 interešu izglītības iestādēm, 11  sporta skolām, 9  mūzikas un mākslas skolām un šo iestāžu filiālēm. Tāpat tiks organizēta papildus patrulēšana pie renovētiem stadioniem un sporta laukumiem, kuru apsaimniekošana ir nodota Rīgas pašvaldības izglītības iestādēm. Tas ir Centra sporta kvartāls  Krišjāņa Barona ielā 116a, kas nodots apsaimniekošanā  Rīgas Centra humanitārā vidusskolai, kā arī stadioni un sporta laukumi pie Rīgas Pļavnieku pamatskolas Andreja Saharova ielā 35, Rīgas 25. vidusskolas Rušonu ielā 6, Rīgas 80. vidusskolas Andromedas gatvē 11, Rīgas 21. vidusskolas Tomsona ielā 35 un Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskolas Stāmerienas ielā 8.

Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas darbinieki veic regulārus reidus, arī nakts laikā, apsekojot izglītības iestāžu teritorijas un iecienītākās nepilngadīgo pulcēšanās vietas ( parkos, skvēros, iekšpagalmos, rotaļu laukumos utt.) un pievēršot uzmanību sabiedriskās kārtības ievērošanai. 

Regulāri reidi sadarbībā ar pašvaldības policijas specifisko uzdevumu nodaļu notiek tirdzniecības vietās, kontrolējot alkohola un tabakas izstrādājumu tirdzniecības aizlieguma nepilngadīgām personām ievērošanu. Sākoties skolas gadam, plānots veikt vairāk kā 50 mazumtirdzniecības vietu pārbaudes, lai nepieļautu bērnu tiesību aizsardzības pārkāpumus.

Skolu vadība un pedagogi no pašvaldības policijas puses ir uzrunāti par iespējām organizēt skolās tikšanās ar pašvaldības policijas darbiniekiem, lai tematisko lekciju laikā izglītotu skolēnus par dažādiem drošības un kārtības jautājumiem, īpašu uzmanību  veltot pirmo klašu skolēniem. Tāpat Rīgas Pašvaldības policijas talismans - suns Rotto ar asistentiem par drošību stāstīs pasākumos - 1. septembrī izglītojošs un izklaidējošs bērnu un jauniešu pasākums notiks pie t/c Dole, 2. septembrī bērnu un jauniešu svētki «Nāc un piedalies» Vērmanes dārzā un 9. septembrī pasākums par godu Tēva dienai  Vērmanes dārzā.

10.Skolas administrācija nav tiesīga pieprasīt naudu no vecākiem – ne remontam, ne par ekskursiju, ne par papildu nodarbībām

Vēlreiz atgādinām: naudu pasākumiem un papildu nodarbībām ir tiesīgi vākt tikai vecāki. Šiem mērķiem tiek izveidots fonds, ko reģistrē kā biedrību. Dalība tajā ir pēc brīvprātības principa. Kā tērēt savākto naudu, izlemj vecāki saskaņā ar fonda statūtiem.

SKOLĒNU SKAITS RĪGĀ

11.Rīgā ir aptuveni 6700 pirmklasnieku

Pirmās klases tiks atvērtās visās skolas, kur tas plānots Kopējais pirmklasnieku skaits varētu būt nedaudz vairāk kā 6700, kas ir tikpat, cik pagājušogad (provizoriski dati). Pagaidām galīgo skaitli nosaukt ir grūti, jo klašu komplektācija vēl aizvien ir procesā. Daži vecāki tam pievēršas vēlāk, citas ģimenes ir pārcelšanās procesā.

Kopumā šajā mācību gadā Rīgas skolu solos sēdīsies vairāk nekā 68 tūkstoši skolēnu.

12.Jauno mācību gadu Rīgā uzsāks 114 pašvaldības skolas

Šogad mācību gads sāksies 114 Rīgas pašvaldības padotībā esošajās skolas. Nesen tika likvidēta Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija, kuras mācību programmas turpmāk īstenos Rīgas 64. vidusskola.

Bet ir arī labas ziņas. Rīgas 64.vidusskolas sākumskolas ēkai Burtnieku ielā 34 pabeigti rekonstrukcijas un teritorijas labiekārtošanas darbi: atjaunotas telpas un no jauna izveidots sporta un fizisko aktivitāšu laukums. Tagad skolā nav otras maiņas.

Uz Rīgas 34. vidusskolas fasādes radīts monumentālās glezniecības mākslas darbs. Savukārt pie Rīgas dažām skolām izbūvētas velotrases, piemēram, Centra sporta kvartālā topošā velotrase būs lielākā Baltijā.

Šobrīd 33 Rīgas pirmskolas izglītības iestāžu fasādēm tiek veikti ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi. Uz katras pirmsskolas izglītības iestādes fasādes top Latvijas Mākslas akadēmijas studenta vai profesionāla mākslinieka, dizainera, arhitekta unikāls monumentālās glezniecības mākslas darbs. 

13.Vairākām skolām nav izdevies izveidot 10. klases

Demogrāfiskā lejupslīde ir izjūtama tieši vidusskolā – starp jauniešiem, kuri mācās 10. – 12. klasēs. Turklāt jaunieši nereti pēc 9. klases izlemj doties uz profesionālajām mācību iestādēm vai ģimnāzijām.

Tāpēc šogad deviņām skolām skolēnu trūkuma dēļ nav izdevies izveidot 10. klases. Tās ir: Rīgas 19.vidusskola; Rīgas 29. vidusskola; Rīgas 31. vidusskola; Rīgas 37. vidusskola; Rīgas 41. vidusskola; Rīgas 85. vidusskola; Rīgas Kristīgā vidusskola; Rīgas Mūzikas internātvidusskola; Rīgas 69. vidusskola.

MĀCĪBU PROGRAMMAS UN BRĪVDIENU GRAFIKS

14.Skolotāju Rīgas skolās pietiek. Ir daudz vakanču pirmsskolu audzinātajiem

Rīgā nav gadījumu, ka kāda klase būtu palikusi bez skolotāja vai bērnudārza grupiņa bez audzinātājas. Taču interneta vietnē www.e-skola.lv ir izvietoti  sludinājumi, aicinot pieteikties darbā pedagogus. Un, lai arī tur tiek publicēti ne tikai Rīgas skolu ievietotie sludinājumi, ir skaidrs, ka zināms skolotāju deficīts pastāv arī galvaspilsētā.

Portālā www.e-skola.lv pašlaik ir aptuveni 140 brīvas darba vietas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem. Taču tajā skaitā ir vakances, ko  portālam iesūtījušas arī izglītības no citiem Latvijas novadiem, tostarp no Pierīgas.  Pagājušajā gadā līdz mācību gada sākumam bija ap 60 vakantas darba vietas pirmsskolās. Ar skolotājiem skolās situācija ir labāka, jo šo situāciju risina arī tas, ka ir pedagogi, kuri  strādā uzreiz vairākās mācību iestādēs. Portālā ir redzamas arī vakances latviešu valodas, matemātikas un bioloģijas skolotāju vidū.

Lai atbalstītu pedagogus, Rīgas dome izstrādā dažādus veicināšanas mehānismus. Piemēram, algas palielinājums, obligātā veselības apdrošināšana. Pagājušajā gadā apdrošināšanu saņēma skolu skolotāji. Šogad galvenā prioritāte ir apdrošināšana pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem.

15.Palielinās bērnudārzu grupu skaits, kurās mācību valoda ir latviešu

Lai nodrošinātu mazajiem rīdziniekiem pirmskolas izglītības apgūšanu, pēdējos gados ir izdarīts ļoti daudz – atvērtas jaunas pirmsskolas grupas, veidojot gan filiāles pie esošajām pirmsskolas izglītības iestādēm, gan atverot jaunas pirmsskolas izglītības grupiņas skolās, kā arī iekārtojot pavisam jaunas pirmsskolas izglītības iestādes.

Pēdējā laikā biežāk tiek atvērtas grupas ar mācībām latviešu valodā, jo tiek ņemts vērā pieteikumu skaits. Šogad septiņās pirmsskolas iestādēs, kuras līdz šim īstenojušas mazākumtautību programmas, ir pieejamas arī programmas valsts valodā. Proporcijas ir mainījušās, tāpēc 2017. gada septembrī būs par 21 grupu ar latviešu mācību valodu vairāk. Tādējādi Rīgā darbojas 150 pašvaldības pārraudzībā esošas pirmsskolas izglītības iestādes, tajā skaitā 71 iestāde ar izglītības programmu latviešu valodā, 41 iestādes ar izglītības programmu gan latviešu gan mazākumtautību valodā un 38 iestādes ar izglītības programmu mazākumtautību valodā.

Pašlaik grupu komplektācija vēl aizvien turpinās. Ik pa laikam Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments saņem informāciju, ka bērnudārzos ir brīvas vietas. Vecākus aicina reģistrēties šajos bērnudārzos. Tas nozīmē, ka bērns vietu saņems, tikko elektroniskajā reģistrācijas sistēmā tiks fiksēts pieteikums. Vietas ir tādās apkaimēs kā Imanta, Bolderāja, Vecmīlgrāvis, Pļavnieki. Bet ir arī ļoti pieprasītas apkaimes - Skanste, Teika, Zolitūde, Torņakalns, Ziepniekkalns un pilsētas centrs, jo bieži vecāki meklē bērnudārzu blakus savai darba vietai. Piemēram, pilsētas centrā.

16.Skolās tiks īstenoti vērienīgi projekti

Rīgas skolas iesaistīsies ļoti vērienīgos Eiropas projektos, piemēram:

 • “Kompetenču pieeja mācību saturā” - mācību satura aprobācijā projekta ietvaros 2017./2018.mācību gadā piedalās 7 izglītības iestādes;
 • “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai ” – īstenos 34 skolas, nodrošinot efektīvu pedagoģiskā un atbalsta personālu iesaisti individuālas pieejas attīstības veicināšanā gan mācību satura apguvē, paredzot individuālas konsultācijas un nodarbības individualizētam mācību atbalstam, gan ārpusstundu pasākumu veidā;
 • “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  - īstenos 50 skolas, nodrošinot karjeras atbalsta pasākumu - karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju u.c. aktivitāšu daudzveidību;
 • “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” -  piedalīsies 35 skolas.

17.Visplašākais interešu izglītības spektrs Baltijā

Rīgas bērni  un jaunieši (vecumā no 3-25 gadiem) ar galvaspilsētas pašvaldības atbalstu varēs iesaistīties dažādos pulciņos un sporta sekcijās bezmaksas vai par simbolisku samaksu. Piedāvājumos ietilpst adīšana, piegriešana un šūšana, pērļošana, kokgriešana, keramika, vingrošana, futbols, peldēšana, dejas, ritmika, mūzikas instrumenti, tehniskā jaunrade, dziedāšana un citi interešu izglītības veidi.

Bērnu uzņemšana pulciņos sākas no 1. septembra. Līdzfinansējuma apmērs no vecāku puses nemainīsies, saglabāsies atvieglojumi daudzbērnu un trūcīgām ģimenēm. Vairāk par interešu izglītību iespējams uzzināt, piedaloties pasākumā “Nāc un piedalies”, kas 2. septembrī no plkst. 12.00 līdz 17.00 norisināsies Vērmanes dārzā.

Papildus informāciju var meklēt šeit.  Šī mācību gada sākumā ir aktualizēta arī vecāku līdzfinansējuma maksa interešu izglītības pulciņos.

18.Pagarinātā mācību gada šogad nebūs

2017./2018. mācību gada sākuma un beigu datumi, kurus noteikusi Izglītības un zinātnes ministrija:

 • 1.-8., 10.-11. klašu skolēniem: 1. septembris – 31. maijs;
 • 9. klašu skolēniem: 1. septembris – 14. jūnijs;
 • 12. klašu skolēniem: 1. septembris – 21. jūnijs.
 • 1. semestris ilgs no 1. septembra līdz 22. decembrim;
 • 2. semestris 1.-8. klašu un 10.-11. klašu skolēniem ilgs no 2017. gada 5. janvāra līdz 31. maijam, 9. klašu skolēniem – no 5. janvāra līdz 14. jūnijam, 12. klašu skolēniem – no 5. janvāra līdz 21. jūnijam.

Rudens brīvdienas

2017. gada 23. oktobris – 27. oktobris

Ziemas brīvdienas

2017. gada 25. decembris – 2018. gada 8. janvāris

Pavasara brīvdienas

1.-11.klašu skolēniem:

12. marts – 16. marts;

12. klašu skolēniem:

19. marts – 23. marts

Vasaras brīvdienas

1.-8. klašu un 10.-11. klašu skolēniem: 2018. gada 1. jūnijs – 31. augusts

Jāatzīmē, ka jaunākajiem skolēniem – pirmklasniekiem – ir izveidota papildus brīvdienu nedēļa, kuru katra skola ievieš individuāli. Parasti tā ir februārī, projektu nedēļas laikā.

NODERĪGI ZINĀT

Skolas somas svars:

 • skolēniem, kas jaunāki par 9 gadiem - 2,5–3,5 kg,
 • skolēniem vecumā no 9-11 gadiem - 3,5–4 kg,
 • skolēniem vecumā no 12-13 gadiem - 4–4,5 kg,
 • skolēniem vecumā no 14-15 gadiem - 4,5–5 kg,
 • skolēniem, kam ir 16 gadu un vairāk - 5 kg un vairāk.

Mācību stundas ilgums ir no 40 līdz 45 minūtēm, to nosaka izglītības iestādes vadītājs.

Pusdienas: izglītības iestādei skolēnam ir jānodrošina vismaz reizi dienā saņemt siltu ēdienu, tam jāparedz vismaz 30 minūšu starpbrīdis.

Vienā dienā skolēniem drīkst būt līdz:

 • 5 mācību stundām no 1. klases līdz 3. klasei,
 • 6 mācību stundām 4. un 5. klasē,
 • 7 mācību stundām 6. un 7. klasē,
 • 8 mācību stundām no 8. klases līdz 12. klasei.

Skolēniem vienā nedēļā drīkst būt līdz:

 • 22 mācību stundām 1. klasē,
 • 23 mācību stundām 2. klasē,
 • 24 mācību stundām 3. klasē,
 • 26 mācību stundām 4. klasē,
 • 28 mācību stundām 5. klasē,
 • 30 mācību stundām 6. klasē,
 • 32 mācību stundām 7. klasē,
 • 34 mācību stundām 8. un 9. klasē,
 • 36 mācību stundām 10., 11. un 12. klasē.

Profesionālās izglītības audzēkņiem vienā nedēļā drīkst būt līdz 36 mācību stundām, ja audzēknis ir vecumā līdz 18 gadiem, ja audzēknim ir 18 un vairāk gadu - drīkst būt līdz 40 mācību stundām.

Paziņojums par mājaslapas www.riga.lv sīkdatnēm ar norādēm uz mājaslapas sadaļu par sīkdatnēm, to pielietojumu un piekrišanas / piekrišanas atsaukšanas norādēm