Kā Rīga sniedz palīdzību: 15 sociālo pabalstu veidi visām dzīves situācijām

2. Jūnijs

Ja ir grūti, bet nav kam lūgt palīdzību, galvaspilsētas pašvaldība sniegs palīdzību. Rīgas dome piedāvā 15 veidu pabalstus – gan vienreizējus, gan ikmēneša, visdažādāko sarežģītu dzīves situāciju gadījumos. Palīdzība tiek sniegta tikai tiem rīdziniekiem, kuri savā dzīvesvietā Rīgā deklarējušies pēdējo 12 mēnešu laikā pirms vēršanās pēc palīdzības. Katru gadījumu Rīgas Sociālais dienests izskata individuāli, ņemot vērā likumus un noteikumus.


Svarīgi 2017.gada jaunumi

Bezmaksas ēdināšana bērnudārzos

Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2016. lēmumu Nr. 4640 “Par izglītojamajiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība” no Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk –Pašvaldība) budžeta līdzekļiem ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga) izmaksas tiks segtas izglītojamiem, kuri Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās Pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs apgūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētu pirmsskolas izglītības programmu un atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

 • izglītojamā ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;
 • ģimenes aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā izglītojamais, izglītojamā brāļi, māsas, pusmāsas, pusbrāļi, audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (arī pilngadību sasniegušie, ja tie apgūst vidējo izglītību), kas kopā ar vismaz vienu vecāku vai likumisko pārstāvi ir deklarēti vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Jauns teritoriālais centrs “Daugava”

     Rīgas Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļā darbu sāk jauns teritoriālais centrs “Daugava” - Aglonas ielā 35/1, pēc skaita vienpadsmitais. Jauna teritoriālā centra atvēršana Latgales rajonā dod iespēju paplašināt apmeklētāju pieņemšanu, un uzlabot klientu apkalpošanas līmeni.

     Rīdzinieku apkalpošanas nodrošināšanai Pārdaugavas, Ziemeļu un Latgales rajona nodaļās ir izveidoti teritoriālie centri, kuru vienotas prakses nodrošināšanai nepieciešamo metodisko vadību veic Sociālā darba nodaļa un Sociālās palīdzības nodaļa. Līdz ar to klienti saņem līdzīgu pieeju sociālo situāciju risināšanā, neatkarīgi no tā, kurā Rīgas rajonā klients dzīvo. Klientu ērtībai Rīgas Sociālais dienesta telpās strādā vairāku jomu sociālā darba speciālisti, lai klients vienuviet varētu saņemt pēc iespējas plašāku pakalpojumu klāstu – sākot no sociālās palīdzības noformēšanas, kas ir izziņas par atbilstību noteiktam statusam vai ienākumu līmenim un pabalsti, beidzot ar sociālā darba pakalpojumu, kas palīdz risināt dažādas sociālās problēmas gadījumos, kad klientam nav pietiekami resursi, lai pats tās spētu risināt. Teritoriālo centru sociālā darba speciālistu darba jomas ir izveidotas tā, lai katrā Rīgas rajonā būtu pieejami speciālisti gan darbā ģimenēm ar bērniem, gan darbā ar pilngadīgām personām, darbā ar bezdarbniekiem, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības izvērtēšanas un piešķiršanas jomā u.t.t.

     Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā “Daugava” strādā 30 darbinieki sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu un sociālā darba jomās, kā arī  ergoterapeits. Darbiniekiem ir labiekārtotas darba vietas, ērtas uzgaidāmās telpas klientiem, bērnu stūrītis, divas labiekārtotas konsultāciju telpas, konferenču zāle.  TC “Daugavā”  pieslēgtas arī rindmašīnas, kas atvieglos darbu gan darbiniekiem, gan klientiem.

     Plašāka informācija par apkalpojamo teritoriju ielām pieejama mājas lapā: www.ld.riga.lv/Rīgas Sociālais dienests/Aktualitātes. Informatora tālrunis: 67181437.

15 pabalstu veidi

Vienreizējie pabalsti

Vienreizēju palīdzību galvaspilsētas iedzīvotāji var saņemt visdažādākajās situācijās – ne tikai bēdās, bet arī priekos. Piemēram, piedzimstot bērnam, pabalsts ir 150 eiro. Cits līksms gadījums – simts un vairāk gadu jubileja: Rīgas dome jubilāram svētkos arī dāvina 150 eiro. Turklāt jāatzīmē, ka šo pabalstu jubilārs varēs saņemt arī katrā nākamajā dzimšanas dienā. Laimīgo vecāku un jubilāru materiālajam stāvoklim nav nozīmes.

Taču lielākā daļa pabalstu paredzēti tiem, kuriem pašlaik klājas īpaši smagi.

 • Rīgas dome apmaksā gan invalīdu mājokļa pielāgošanu īpašām vajadzībām (atkarībā no reālajām izmaksām līdz pat 2134,31 eiro), gan arī pacēlāja ierīkošanu kāpņu telpā (līdz 5165 eiro).
 • Bāreņiem, kas sasnieguši pilngadību, dome palīdz sākt patstāvīgas dzīves gaitas. Šiem jauniešiem pienākas dzīvokļa pabalsts vai iespēja reģistrēties rindā pašvaldības dzīvokļa saņemšanai.
 • Rīgas dome piešķir vienreizēju pabalstu arī tiem rīdziniekiem, kas nonākuši ārkārtas situācijā, zaudējot savu īpašumu ugunsgrēkā vai plūdos, un citās ārkārtas situācijās. Šī pabalsta lielumu nosaka sociālais darbinieks, rūpīgi iepazīstoties ar visiem nelaimes apstākļiem.

Materiālu palīdzību pašvaldība sniedz arī mirušo tuviniekiem bēru gadījumos neatkarīgi no pabalsta saņēmēja rocības. Lai saņemtu šo pabalstu, atcerieties – jums Rīgas Sociālajā dienestā jāiesniedz visi dokumenti, kas apliecina jūsu izdevumus 3 mēnešu laikā . Vienreizējo apbedīšanas pabalstu galvaspilsētas pašvaldība piešķir līdz  426,86 eiro apmērā. Pabalsta apmēru samazina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai citas institūcijas izmaksātā apbedīšanas pabalsta summa.

Citi pabalstu veidi rīdziniekiem

Izmantojot šos pabalstus, ir vieglāk samaksāt komunālos rēķinus, audzināt audžubērnus, rūpēties par senioriem, invalīdiem vai vienkārši izdzīvot. Minam populārākos no tiem.

Garantētā minimālā ienākuma jeb GMI pabalsts

Valdība ir noteikusi, ka ikvienam Latvijas iedzīvotājam pienākas garantētais minimālais ienākums (GMI) 49,80 eiro mēnesī vienai personai. Vienalga, pieaugušais vai bērns, strādājošais vai pensionārs, ar vai bez invaliditātes, šo pabalstu valsts visiem piemēro vienādā apmērā. Savukārt Rīgas dome uzskata, ka šāds izlīdzinošais princips ir netaisnīgs. Tādēļ rīdziniekiem piemēro šādas GMI likmes:

 • pensionāriem, invalīdiem – 128,06 eiro;
 • pilngadīgiem, darbspējīgiem cilvēkiem – 56,91 eiro;
 • bērniem – 64,03 eiro.

Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai piešķir tiem galvaspilsētas iedzīvotājiem, kuri atbilst trūcīgas ģimenes vai personas statusam, un kuru ienākumi ir zemāki par GMI līmeni. Noskaidrot, vai jūs atbilstat šim statusam, iespējams Rīgas Sociālajā dienestā. 

Dzīvokļa pabalsts

Dzīvokļa pabalstu var saņemt dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu samaksai. Pretendēt uz šo pabalstu varat, ja pēc dzīvokļa, gāzes un elektrības rēķinu samaksāšanas jūsu rīcībā ir mazāka summa, nekā jums garantētais minimālais ienākums. Lūdzu, ielāgojiet, ka rēķini par kabeļtelevīziju un internetu pabalsta aprēķinā netiek ņemti vērā.

Svarīgi atcerēties, ka izdevumiem minētajos rēķinos jāatbilst Rīgas Sociālā dienesta izstrādātajiem normatīviem. Tāpēc, lai noteiktu, vai jūs saņemsiet šo atbalstu, ir jāvēršas pie sociālā darba speciālista. Viņš veiks visus vajadzīgos aprēķinus, ņemot vērā šādus apstākļus:

 • vai dzīvoklis pieder jums vai arī jūs to īrējat;
 • kāds ir paredzētais gāzes, ūdens un elektrības patēriņš vienam cilvēkam;
 • apkures veids – centrālapkure vai jāsagādā malka vai ogles;
 • vai jums nepieder vēl kāds papildu īpašums, kā arī vai ir ievēroti pārējie Rīgas domes  saistošo noteikumu  Nr 202. „ Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā" nosacījumi.  

Ja esat vientuļš cilvēks, lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, jūsu vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nedrīkst pārsniegt vidēji 355,72 eiro mēnesī. Savukārt, ja dzīvojat ģimenē, kurā ir divi vai vairāk cilvēku, pabalsta apmēra griesti nepārsniegs 284,57 eiro vidēji katram ģimenes loceklim mēnesī.

Pabalsts izglītības ieguves atbalstam

Pabalsts pienākas tām ģimenēm ar bērniem, kurās katra ģimenes locekļa mēneša vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 192,09 eiro, kuri deklarējušies Rīgā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas un dzīvo iesniegumā norādītājā adresē.

35,57 eiro lielu pabalstu saņem jaunie rīdzinieki, kuri mācās vispārizglītojošā vai profesionālās izglītības iestādē un nav sasnieguši 20 gadu vecumu. Sociālās korekcijas klašu audzēkņiem pabalstu piešķir bez vecuma ierobežojuma. Atcerieties, ka iesniegumu par šo pabalstu pieņem tikai no 1. jūnija līdz 31. oktobrim.

Pabalsti veselības aprūpei

Ja esat pensionārs, kas saņem vecuma vai invaliditātes pensiju, vai saņemat valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, jums papildus pienākas šādi pašvaldības sniegtie pabalst:

  • pensionāri/invalīdi var saņemt pacienta iemaksu segšana līdz 71,14 eiro gadā;
  • kompensējamo zāļu un medicīnisko līdzekļu daļēja samaksa atbilstoši faktiskajiem izdevumiem;
  • inkontinences līdzekļu (urīna un fekāliju nesaturēšana) un/vai urīnceļu katetru iegāde tiem, kam slimības dēļ šie palīglīdzekļi jālieto un tie nepienākas kā kompensētie medicīniskie līdzekļi – pensionāriem/invalīdiem līdz 341,49 eiro gadā.

Minētos pabalstus iespējams saņemt, ja esat deklarējies Rīgā ne vēlāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta lūguma, dzīvojat iesniegumā norādītajā adresē un jūsu vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 192,09 eiro mēnesī katram ģimenes loceklim vai 234,77 eiro mēnesī tad, ja dzīvojat viens un saņemat vecuma vai invaliditātes pensiju. Ieņēmumus ņem vērā pēc nodokļu nomaksas.

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem ar pārvietošanās grūtībām

 • Pabalstu līdz 284,57 eiro gadā varat saņemt, ja jums noteiktās invaliditātes dēļ nevarat pārvietoties ar sabiedrisko transportu.
 • Transporta pakalpojums hroniskas nieru mazspējas slimniekiem, kuriem nepieciešama hemodialīze ir līdz 71,14 eiro mēnesī.

Šos pabalstus piešķir, neatkarīgi no jūsu materiālā stāvokļa. Svarīgi, lai jūs savu dzīvesvietu būtu deklarējis Rīgā.

Citi pabalstu veidi

 • Ar 2016. gada 1. janvāri skolēniem no ģimenēm, kurām piešķirts maznodrošināto vai trūcīgo statuss, ir tiesības uz bezmaksas pusdienām (Mantisks pabalsts - pašvaldības apmaksātas pusdienas izglītojamiem). Nosacījums – skolēniem jābūt deklarētiem Rīgā. Rīgas pašvaldības apmaksātās pusdienas var saņemt 10.–12. klašu skolēni, kuri apgūst vispārējo pamatizglītības programmu vai vispārējo vidējo izglītību pašvaldības mācību iestādē. Pakalpojums tiek nodrošināts ar skolēna e-talona palīdzību.
 • Ja slimības, vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevarat pats sevi pienācīgi aprūpēt, tomēr vēlaties palikt savā ierastajā vidē, Rīgas dome piedāvā pabalstu par aprūpes pakalpojumiem jūsu dzīvesvietā.Pabalsta lielumu sociālā darba speciālists noteiks katram klientam individuāli, novērtējot personas funkcionālās spējas, tā nosakot aprūpes līmeni.
 • Reizi gadā galvaspilsētas pašvaldība izmaksā 75 eiro lielu pabalstu politiski represētajām personām.
 • Daudzi Rīgas domes piešķirtie pabalsti paredzēti audžuģimenēm, kurās tiek nodrošināta aprūpe bez vecāku gādības palikušiem bērniem, bāreņiem, dzīvojošiem internātos, cilvēkiem, kuri uzņēmušies aizbildņa vai aizgādņa pienākumus.
  • Pabalsts aizbildnim par otro un katru nākamo aizbildnībā esošu bērnu – 54,07 eiro mēnesī. Bet aizgādņiem, kurus Rīgas Bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni:
   • - EUR 28.46 mēnesī, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona nedzīvo specializētajā SAC vai ārstniecības iestādē;
   • - EUR 14.23 mēnesī, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona dzīvo specializētajā SAC vai ārstniecības iestādē.

Informācija

Tā kā Rīgas dome sniedz tik daudzveidīgu sociālo palīdzību, noteikti vērsieties Rīgas domes Labklājības departamentā, lai pārrunātu jūsu konkrēto dzīves situāciju. Lūdzu zvaniet Rīgas domes Labklājības departamentam pa bezmaksas tālruņa numuru 80005055 tā darba laikā no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9.00 līdz 17.00 un piektdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Ārpus darba laika lūdzam jūs izmantot balss pastkasti. Vairāk informācijas par sociālajiem pabalstiem galvaspilsētā varat iegūt arī Rīgas domes Labklājības departamenta mājaslapā www.ld.riga.lv sadaļā Sociālā palīdzība.

Pārskatu Rīgas Sociālajam dienestam var nosūtīt konta no „Swedbank” internetbankas  

Nosūtīt savu bankas konta pārskatu iespējams, apstiprinot to ar bankas e-zīmogu. Turpmāk „Swedbank” internetbankas lietotājiem nav nepieciešams bankai pieprasīt drukāta formāta izziņu par konta pārskatu un to nogādāt Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālistam.

Lai nosūtītu bankas konta pārskatu Rīgas Sociālajam dienestam, klientam, ieejot savā internetbankā, tikai jāizvēlas konta pārskata periods un jāizvēlas Rīgas Sociālais dienests, kam tiks nosūtīts konta pārskats. Visa pārējā informācijas aprite notiks automātiski: nosūtītais konta pārskats tiks saglabāts pašvaldības datu sistēmā. Tādējādi, klientam vēršoties Rīgas Sociālajā dienestā pēc palīdzības vai sociālajiem pakalpojumiem, darbinieks var jebkurā brīdī iegūt piekļuvi klienta konta pārskatiem. Pagaidām „Swedbank” ir vienīgā banka, kas piedāvā šādu pakalpojumu.