Kā Rīga sniegs palīdzību 2018. gadā: 17 sociālo pabalstu veidi visām dzīves situācijām

5. Novembris, 2018

Ja ir grūti, bet nav kam lūgt palīdzību, galvaspilsētas pašvaldība sniegs palīdzību. Rīgas dome piedāvā 17 veidu pabalstus – gan vienreizējus, gan ikmēneša, visdažādāko sarežģītu dzīves situāciju gadījumos. Katru gadījumu Rīgas Sociālais dienests izskata individuāli, ņemot vērā likumus un noteikumus.


Izmantojot šos pabalstus, ir vieglāk samaksāt komunālos rēķinus, audzināt audžubērnus, rūpēties par senioriem, invalīdiem vai vienkārši izdzīvot. Minam populārākos no tiem.

Garantētā minimālā ienākuma jeb GMI pabalsts

Valdība ir noteikusi, ka ikvienam Latvijas iedzīvotājam pienākas garantētais minimālais ienākums (GMI) 49,80 eiro mēnesī vienai personai. Vienalga, pieaugušais vai bērns, strādājošais vai pensionārs, ar vai bez invaliditātes, šo pabalstu valsts visiem piemēro vienādā apmērā. Savukārt Rīgas dome uzskata, ka šāds izlīdzinošais princips ir netaisnīgs. Tādēļ rīdziniekiem piemēro šādas GMI likmes:

 • pensionāriem, invalīdiem – 128,06 eiro;
 • darbspējīgiem cilvēkiem – 56,91 eiro;
 • nepilngadīgiem bērniem – 64,03 eiro.

Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai piešķir tiem galvaspilsētas iedzīvotājiem, kuri atbilst trūcīgas ģimenes vai personas statusam, un kuru ienākumi ir zemāki par GMI līmeni. Noskaidrot, vai jūs atbilstat šim statusam, iespējams Rīgas Sociālajā dienestā. 

Dzīvokļa pabalsts

Dzīvokļa pabalstu var saņemt dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu samaksai. Pretendēt uz šo pabalstu varat, ja pēc dzīvokļa, gāzes un elektrības rēķinu samaksāšanas jūsu rīcībā ir mazāka summa, nekā jums garantētais minimālais ienākums. Lūdzu, ielāgojiet, ka rēķini par kabeļtelevīziju un internetu pabalsta aprēķinā netiek ņemti vērā.

Svarīgi atcerēties, ka izdevumiem minētajos rēķinos jāatbilst Rīgas Sociālā dienesta izstrādātajiem normatīviem. Tāpēc, lai noteiktu, vai jūs saņemsiet šo atbalstu, ir jāvēršas pie sociālā darba speciālista. Viņš veiks visus vajadzīgos aprēķinus, ņemot vērā šādus apstākļus:

 • vai dzīvoklis pieder jums vai arī jūs to īrējat un ir līgums ar saimnieku;
 • kāds ir paredzētais gāzes, ūdens un elektrības patēriņš vienam cilvēkam;
 • apkures veids – centrālapkure vai jāsagādā malka vai ogles;
 • vai jums nepieder vēl kāds papildu īpašums, kā arī vai ir ievēroti pārējie Rīgas domes  saistošo noteikumu  Nr 202. „ Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā" nosacījumi.  

Ja esat vientuļš cilvēks, lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, jūsu vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nedrīkst pārsniegt vidēji 400  eiro mēnesī. Savukārt, ja dzīvojat ģimenē, kurā ir divi vai vairāk cilvēku, pabalsta apmēra griesti nepārsniegs 320 eiro vidēji katram ģimenes loceklim mēnesī.

Krīzes situācijās 

 • Ja personai bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušai personai nepieciešama īslaicīgās uzturēšanās mītne, persona var vērsties Rīgas patversmē/naktspatversmēs. Minētās personas var saņemt arī sociālā rehabilitācijas centra pakalpojumu bezpajumtniekiem, kā arī dienas centra pakalpojumu. Mobilā brigāde ielu sociālajam darbam ar bezpajumtniekiem: 27023550 (darba dienās darba laikā).

Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā pamatvajadzību nodrošināšanai, klientam 3 mēnešu (iepriekš – viena mēneša) laikā jāiesniedz iesniegumu un dokumentu kopijas, kas apliecina krīzes situācijas faktu.

 • Personas bez noteiktas dzīvesvietas un citi trūcīgie Rīgas iedzīvotāji vairākās vietās Rīgā var saņemt zupas virtuves pakalpojumu (neuzrādot dokumentus) . Ēdienu var baudīt uz vietas vai arī ņemt līdzi savos traukos.

 

Pabalsti veselības aprūpei

Ja esat pensionārs, kas saņem vecuma vai invaliditātes pensiju, vai saņemat valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, pēc vēršanās Rīgas Sociālajā dienestā jūs varat pretendēt uz šādu pašvaldības sniegto atbalstu:

 • pensionāri/invalīdi var saņemt pacienta iemaksu segšana līdz 100  eiro kalendārajā gadā;
 • kompensējamo zāļu un medicīnisko līdzekļu daļēja samaksa atbilstoši faktiskajiem izdevumiem;
 • inkontinences līdzekļu (urīna nesaturēšana) un/vai urīnceļu katetru iegāde tiem, kam slimības dēļ šie palīglīdzekļi jālieto un tie nepienākas kā kompensētie medicīniskie līdzekļi – pensionāriem/invalīdiem līdz 345 EUR kalendārajā gadā.

Minētos pabalstus iespējams saņemt, ja esat deklarējies Rīgā, dzīvojat iesniegumā norādītajā adresē un jūsu vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 221  eiro mēnesī katram ģimenes loceklim vai 270 eiro mēnesī tad, ja dzīvojat viens un saņemat vecuma vai invaliditātes pensiju. Ieņēmumus ņem vērā pēc nodokļu nomaksas.

Sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām

Personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kura dzīvo viena vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt tai nepieciešamo aprūpi, ir iespēja saņemt šādus aprūpes dzīvesvietā pakalpojumus:

 • aprūpes mājās pakalpojums pakalpojuma sniedzēja pakalpojuma veidā;
 • aprūpes mājās pakalpojums materiālā atbalsta veidā;
 • pavadoņa - asistenta pakalpojumu;
 • pakalpojums “drošības poga”;
 • silto pusdienu piegāde mājās.

Pilngadīgām personām, t.sk. pensijas vecuma personām, personām ar invaliditāti, bezdarbniekiem, ir iespēja bez maksas saņemt dienas centra (DC) pakalpojumu.

DC personai ir iespēja attīstīt sociālās prasmes, izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku. DC palīdz cilvēkiem veidot sociālos kontaktus, gūt atbalstu, mudina iesaistīties dažādās individuālās, grupas un kopienas aktivitātēs. Klienti ir aicināti veidot DC aktivitāšu saturu, piedalīties to organizēšanā un apzināt citus, kuriem ir nepieciešams sociāls atbalsts. Piedalīties DC aktivitātēs var jebkura pilngadīga persona, bet īpaši aicināti ir tuvākajā kopienā dzīvojošie iedzīvotāji.

Rīgā darbojas vairāki specializēti dienas aprūpes centri personām ar demenci. Ja pakalpojumu apjoms, ko nodrošina personas dzīvesvietā (aprūpe mājās) vai iespējami tuvu tai (dienas aprūpes centrs) nav pietiekams, pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti ir iespējams saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāta) pakalpojumu.

Personai ar invaliditāti:

 • kurai ir apgrūtināta pārvietošanās un kura nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, ir iespēja saņemt transporta pakalpojumu samaksu (284.57 EUR) gadā;
 • kura pārvietojas ratiņkrēslā un atbilstoši personas īpašajām vajadzībām nepieciešams pielāgot mājokli, ir iespēja saņemt pabalstu mājokļa pielāgošanai (līdz 4000 EUR);
 • kura pārvietojas ratiņkrēslā un atbilstoši personas īpašajām vajadzībām nepieciešams nodrošināt vides pieejamību kāpņu telpā, ir iespēja kāpņu telpā uzstādīt pacēlāju (līdz 5950 līdz 5165 EUR);
 • kurai ir izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību (darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras pilngadīga persona vai bērns ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadiem funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi), ir iespēja saņemt no valsts budžeta finansēto asistenta pakalpojumu.

Personai ar garīga rakstura traucējumiem ir iespēja saņemt:

 • dienas aprūpes centra pakalpojumu, kurā tiek piedāvātas sociālo prasmju attīstīšanas, izglītošanas un brīvā laika pavadīšanas iespējas;
 • specializētās darbnīcas pakalpojumu - persona var apgūt galdniecības, šūšanas, veļas mazgāšanas un citas iemaņas un prasmes;
 • grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu - pastāvīgas uzturēšanās mītne, kurā personas ar garīga rakstura traucējumiem profesionāļu vadībā realizē savas patstāvīgās dzīves iemaņas.
 • Aprūpes pakalpojumi dzīvesvietā

  Ja slimības, vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevarat pats sevi pienācīgi aprūpēt, tomēr vēlaties palikt savā ierastajā vidē, Rīgas dome piedāvā pabalstu par aprūpes pakalpojumiem jūsu dzīvesvietā. Pabalsta lielumu sociālā darba speciālists noteiks katram klientam individuāli, novērtējot personas funkcionālās spējas, tā nosakot aprūpes līmeni. Ja personas un ar viņu kopā dzīvojošo ģimenes locekļu ienākumi nepārsniedz 430 euro mēnesī katram ģimenes loceklim, tad pašvaldība pilnībā PILNĪBĀ APMAKSĀ sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā, daļēji apmaksā ja pārsniedz 430 eur.

  Ir iespēja saņemt šādus aprūpes dzīvesvietā pakalpojumus:

  • aprūpes mājās pakalpojums pakalpojuma sniedzēja pakalpojuma veidā;
  • aprūpes mājās pakalpojums materiālā atbalsta veidā;
  • pavadoņa - asistenta pakalpojumu;
  • pakalpojums „drošības poga";
  • silto pusdienu piegāde mājās.

  *Pilngadīgām personām, t.sk., pensijas vecuma personām, personām ar invaliditāti, bezdarbniekiem un citiem interesentiem , ir iespēja bez maksas saņemt dienas centra (turpmāk - DC).

  DC personai ir iespēja attīstīt sociālās prasmes, izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku. DC palīdz cilvēkiem veidot sociālos kontaktus, gūt atbalstu, mudina iesaistīties dažādās individuālās, grupas un kopienas aktivitātēs. Klienti lielā mērā ir paši aicināti veidot DC aktivitāšu saturu, piedalās to organizēšanā un apzina citus, kam ir nepieciešams sociāls atbalsts. Iespēja piedalīties DC aktivitātēs ir jebkurai pilngadīgai personai, bet īpaši aicināti ir tuvākajā kopienā dzīvojošie iedzīvotāji.

  Rīgas pilsētā darbojas vairāki specializēti dienas aprūpes centri personām ar demenci.

  Ja pakalpojumu apjoms, ko nodrošina personas dzīvesvietā (aprūpe mājās) vai iespējami tuvu tai (dienas aprūpes centrs) nav pietiekams, pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti ir iespējams saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāta) pakalpojumu.

  Par sociālo palīdzību vecajiem ļaudīm lasiet šeit 

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem ar pārvietošanās grūtībām

 • Pabalstu līdz 284,57 eiro gadā varat saņemt, ja jums noteiktās invaliditātes dēļ nevarat pārvietoties ar sabiedrisko transportu.
 • Transporta pakalpojums hroniskas nieru mazspējas slimniekiem, kuriem nepieciešama hemodialīze ir līdz 71,14 eiro mēnesī.

Šos pabalstus piešķir, neatkarīgi no jūsu materiālā stāvokļa. Svarīgi, lai jūs savu dzīvesvietu būtu deklarējis Rīgā.

Pabalsti  audžuģimenēm

Daudzi Rīgas domes piešķirtie pabalsti paredzēti audžuģimenēm, kurās tiek nodrošināta aprūpe bez vecāku gādības palikušiem bērniem, bāreņiem, dzīvojošiem internātos, cilvēkiem, kuri uzņēmušies aizbildņa vai aizgādņa pienākumus.

Pabalstu piešķir un izmaksā Rīgas Sociālais dienests par otro un katru nākamo aizbildnībā esošo bērnu. Pabalstu izmaksā par iepriekšējo mēnesi līdz nākamā mēneša piektajam datumam. Pabalsta apmērs 60.00 EUR mēnesī (par vienu bērnu), un 50.00 EUR  mēnesī aizbildnim, kas audzina bērnu, kuram viens vai abi vecāki ir miruši.

Rīgas pašvaldības palīdzību audžuģimene var saņemt ģimene vai persona, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurā ar Rīgas bāriņtiesas  lēmumu ir ievietots bērns.

Pabalsts bērna uzturam audžuģimenē

Pabalsta apmērs mēnesī katram bērnam 322.50 EUR (75% apmērā no Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēneša algas).

Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei

Pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei kalendārajā gadā ir 163.63 EUR. Audžuvecāki vēršas Rīgas Sociālajā dienestā Baznīcas ielā 19/23 pirmajā stāvā,  110. kabinetā.

Pašvaldības atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

Tiesības saņemt atlīdzību ir ģimenēm vai personai, kuras ieguvušas audžuģimenes statusu, dzīvo un deklarējušas dzīvesvietu Rīgā un ģimenes aprūpē atrodas ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ievietots bērns, un ģimenē kopā nav vairāk par sešiem  nepilngadīgiem bērniem.

Pašvaldības atlīdzību - 213.43 EUR mēnesī piešķir un izmaksā Rīgas Sociālais dienests ģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.

Bet aizgādņiem, kurus Rīgas Bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni:

 • EUR 28.46 mēnesī, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona nedzīvo specializētajā SAC vai ārstniecības iestādē;
 • EUR 14.23 mēnesī, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona dzīvo specializētajā SAC vai ārstniecības iestādē.

Sociālie pakalpojumi ģimenēm un bērniem

Rīdzinieku ģimenēm ar bērniem tiek nodrošināti sociālie pakalpojumi:

 • Rīgas Sociālā dienesta darba ar gadījumu pakalpojums - ģimenes ar bērniem var vērsties Rīgas Sociālā dienesta rajonu nodaļu teritoriālajos centros, lai saņemtu sociālā darba speciālista palīdzību sociālo problēmu risināšanā.
 • Psiholoģiska konsultēšana, psihoemocionāla atbalsta un psiholoģiskas izpētes nodrošināšana.
 • Atkarību profilakses speciālistu un grupu konsultāciju nodrošināšana ģimenēm, kurās ir alkohola, narkotisku, azartspēļu u.c. atkarību gadījumi.
 • Sociālā atbalsta un konsultatīvā programma audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem.
 • Izglītojošās grupas vecākiem: bērnu emocionālā audzināšana (0-7 gadiem), mazo bērnu informatīvi izglītojošās atbalsta grupas (0-2 gadiem), apmācību programma pusaudžu vecākiem ”Ceļvedis, audzinot pusaudzi” (12-16 gadiem).
 • Sociālās rehabilitācijas programmas jauniešiem ar uzvedības grūtībām.
 • Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina ģimenei atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, kā arī mājsaimniecības vadīšanā.
 • Atbalsta ģimenes/uzticības personas pakalpojums nodrošina citas ģimenes/personas atbalstu bērna aprūpē un audzināšanā.
 • Dienas centra bērniem pakalpojums nodrošina sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību.
 • Krīzes centra pakalpojums palīdzība krīzes situācijās nonākušajiem bērniem un ģimenēm ar bērniem.
 • Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums nodrošina īslaicīgu dzīvesvietu personām un ģimenēm ar bērniem bez pastāvīga mājokļa.
 • Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojums nodrošina īslaicīgu sociālo aprūpi institūcijā pēc bērna vecāku lūguma līdz 3 mēnešiem, ja viņi sociālo apstākļu un/vai veselības stāvokļa dēļ nespēj bērnu aprūpēt, kā arī pēc jaundzimušā bērna mātes lūguma, ja viņai nav iztikas līdzekļu vai pajumtes, īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā mātai kopā ar bērnu uz laiku, kamēr viņa baro bērnu ar krūti.
 • Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā bērniem pakalpojums.
 • Diennakts krīzes tālruņa psihosociālā palīdzība krīzes situācijā nonākušām personām sniedz profesionālu psiholoģisko un informatīvo atbalstu krīzes situācijās, zvanot uz diennakts tālruni: 67222922 vai 27722292.
 • Krīzes intervences pakalpojums dzīvesvietā ģimenēm ar bērniem, kuriem pastāv risks nonākt ārpusģimenes aprūpē.

Bezmaksas ēdināšana

Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2016. lēmumu Nr. 4640 “Par izglītojamajiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība” no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga) izmaksas tiek segtas izglītojamiem, kuri Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās Pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs apgūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētu pirmsskolas izglītības programmu un atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

 • izglītojamā ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;
 • ģimenes aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā izglītojamais, izglītojamā brāļi, māsas, pusmāsas, pusbrāļi, audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (arī pilngadību sasniegušie, ja tie apgūst vidējo izglītību), kas kopā ar vismaz vienu vecāku vai likumisko pārstāvi ir deklarēti vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
 • Pabalsts izglītības ieguves atbalstam

  Pabalsts pienākas tām ģimenēm ar bērniem, kurās katra ģimenes locekļa mēneša vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 221 eiro un dzīvo iesniegumā norādītājā adresē Rīgas pilsētas pašvaldībā.

  35.57 EU lielu pabalstu saņems rīdzinieki, kuri mācās vispārizglītojošā vai profesionālās izglītības iestādē un nav sasnieguši 21 gadu vecumu. Ir paplašināts arī pabalsta izglītības ieguves atbalstam saņēmēju loks, nodrošinot šī pabalsta piešķiršanu arī izglītojamam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.  

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM

Rīdzinieku ģimenes, kuras audzina bērnus ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem var vērsties Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajos centros, lai saņemtu sociālos pakalpojumus.

Sociālās rehabilitācijas programmas bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem pakalpojumi:

 • Individuālā rehabilitācijas plāna izstrādes pakalpojums ietver fizioterapeita, ģimenes ārsta, ergoterapeita, audiologopēda, psihologa, speciālā pedagoga bērna funkcionālā stāvokļa novērtējumu, piesaistot nepieciešamās procedūras un konsultācijas noteiktam laika periodam.
 • Agrīnās korekcijas programma nodrošina bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem agrīnās izglītošanas un audzināšanas sistēmu.
 • Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas ietvaros rehabilitologs izstrādā individuālu programmu, ietverot fizioterapiju, psihologa konsultācijas, nodarbības baseinā, atbalsta grupas vecākiem.
 • Dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem pakalpojums nodrošina bērna vecumam, veselības un funkcionālajam stāvoklim atbilstošu aprūpi, logoterapiju, mūzikas terapiju, datorapmācību, radošas un izglītojošas nodarbības.
 • Īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā bērniem (atelpas brīdis) pakalpojums nodrošina īslaicīgu sociālo aprūpi (līdz 45 dienām gadā) bērniem institūcijā, savukārt, ģimene iegūst atelpas brīdi garīgās labklājības stabilizēšanai.
 • Bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojums sniedz atbalstu neizārstējamiem un smagi slimiem bērniem un viņu ģimenēm, kā arī sērojošām ģimenēm.
 • Sociālās aprūpes pakalpojums personas dzīvesvietā nodrošina bērniem, kuriem ir noteikta invaliditāte un īpašā kopšana, kā arī viņu vecākiem atbalstu, nezaudējot drošo vidi - mājas.
 • Transporta pakalpojumu samaksu personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu.
 • No valsts budžeta līdzekļiem finansēts asistenta pakalpojums pašvaldībā personām ar invaliditāti.
 • Invalīdu riteņkrēslu pacēlāju piešķiršana lietošanā. Pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā.
 • Pabalsts represētajām personām 

 • Reizi gadā galvaspilsētas pašvaldība izmaksā 100 eiro lielu pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem – valsts pensiju saņēmējiem, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu.
 • Vienreizējie pabalsti

  Vienreizēju palīdzību galvaspilsētas iedzīvotāji var saņemt visdažādākajās situācijās – ne tikai bēdās, bet arī priekos.

  Piemēram, piedzimstot bērnam, pabalsts ir 150 eiro(deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā).

  Cits līksms gadījums – simts un vairāk gadu jubileja: Rīgas dome jubilāram svētkos arī dāvina 150 eiro. Turklāt jāatzīmē, ka simts un vairāk gadu sasniegušie jubilāri  pabalstu varēs saņemt arī katrā nākamajā dzimšanas dienā. Laimīgo vecāku un jubilāru materiālajam stāvoklim nav nozīmes.

  Taču lielākā daļa pabalstu paredzēti tiem, kuriem pašlaik dzīvē klājas grūti:

  • Rīgas dome apmaksā gan invalīdu mājokļa pielāgošanu īpašām vajadzībām (atkarībā no reālajām izmaksām līdz 4000 eiro), gan arī pacēlāja ierīkošanu kāpņu telpā (līdz 5165 eiro).
  • Bāreņiem, kas sasnieguši pilngadību, dome palīdz sākt patstāvīgas dzīves gaitas. Šiem jauniešiem pienākas dzīvokļa pabalsts vai iespēja reģistrēties rindā pašvaldības dzīvokļa saņemšanai.  Ja ir atrasta īrējama dzīvojamā platība, vēršoties RSD un atbilstoši savai sociālajai situācijai, bārenis var pretendēt saņemt pabalstu dzīvokļa īres apmaksai ar ienākumu vai bez ienākumu izvērtēšanas. 
  • No šī gada 5.oktobra ir pieejams jauns Rīgas pašvaldības pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām (turpmāk – SAC) izbeigšanas pakalpojuma pārtraukšanas. Uz pabalstu var pretendēt persona, kurai rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešami SAC pakalpojumi un kura SAC pakalpojumu saņēma, pamatojoties uz Rīgas Sociālā dienesta pieņemto lēmumu. Pabalsta mērķis ir nodrošināt personu, kurai tiek izīrēta pašvaldības dzīvojamā telpa ar ikdienā nepieciešamo sadzīves priekšmetu minimumu. Pabalsta apmērs šo priekšmetu iegādei nevar pārsniegt 430 EUR.
  • Rīgas dome piešķir vienreizēju pabalstu arī tiem rīdziniekiem, kas nonākuši ārkārtas situācijā, zaudējot savu īpašumu ugunsgrēkā vai plūdos, un citās ārkārtas situācijās. Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, klients 3 mēneša laikā pēc krīzes situācijas rašanās iesniedz Rīgas Sociālajā dienestā iesniegumu un dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina krīzes situācijas faktu, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie nav valsts vai pašvaldības rīcībā.
  • Materiālu palīdzību pašvaldība sniedz arī mirušo tuviniekiem bēru gadījumos (bēru mielastu neapmaksā) neatkarīgi no pabalsta saņēmēja rocības. Vienreizējo apbedīšanas pabalstu galvaspilsētas pašvaldība piešķir līdz 426,86 eiro apmērā. Pabalsta apmēru samazina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai citas institūcijas izmaksātā apbedīšanas pabalsta summa.

Informācija

Tā kā Rīgas dome sniedz tik daudzveidīgu sociālo palīdzību, noteikti vērsieties Rīgas Sociālajā dienestā, lai pārrunātu jūsu konkrēto dzīves situāciju. Lūdzu zvaniet Rīgas domes Labklājības departamentam pa bezmaksas tālruņa numuru 80005055 tā darba laikā no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9.00 līdz 17.00 un piektdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Ārpus darba laika lūdzam jūs izmantot balss pastkasti. Vairāk informācijas par sociālo palīdzību (pabalstiem) un sociālajiem pakalpojumiem  galvaspilsētā varat iegūt arī Rīgas domes Labklājības departamenta mājaslapā www.ld.riga.lv.

Pārskatu Rīgas Sociālajam dienestam var nosūtīt konta no „Swedbank” internetbankas  

Nosūtīt savu bankas konta pārskatu iespējams, apstiprinot to ar bankas e-zīmogu. Turpmāk „Swedbank” internetbankas lietotājiem nav nepieciešams bankai pieprasīt drukāta formāta izziņu par konta pārskatu un to nogādāt Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālistam.

Lai nosūtītu bankas konta pārskatu Rīgas Sociālajam dienestam, klientam, ieejot savā internetbankā, tikai jāizvēlas konta pārskata periods un jāizvēlas Rīgas Sociālais dienests, kam tiks nosūtīts konta pārskats. Visa pārējā informācijas aprite notiks automātiski: nosūtītais konta pārskats tiks saglabāts pašvaldības datu sistēmā. Tādējādi, klientam vēršoties Rīgas Sociālajā dienestā pēc palīdzības vai sociālajiem pakalpojumiem, darbinieks var jebkurā brīdī iegūt piekļuvi klienta konta pārskatiem. Pagaidām „Swedbank” ir vienīgā banka, kas piedāvā šādu pakalpojumu.

Par citiem pabalstu veidiem un kā tos saņemt, vairāk lasiet Rīgas domes Labklājības departamenta  mājaslapā


 • RĪGAS SOCIĀLAIS DIENESTS, Baznīcas iela 19/23, 67105048,
  e-pasts:soc@riga.lv

Latgales rajona nodaļa

 • Teritoriālais centrs „Avoti"
  Avotu ielā 31 k - 2,
  67037695
 • Teritoriālais centrs „Krasts"
  Aiviekstes ielā 14,
  67037471,
 • Teritoriālais centrs „Pļavnieki"
  Salnas ielā 2,
  67037447
 • Teritoriālais centrs „Daugava"
  Aglonas ielā 35 k-1,
  67181437

Pārdaugavas rajona nodaļa

 • Teritoriālais centrs „Āgenskalns"
  Ed. Smiļģa ielā 46,
  67012271
  Ziepju ielā 13,
  67026025
 • Teritoriālais centrs „Dzirciems"
  Baldones ielā 2,
  67012369
 • Teritoriālais centrs „Bolderāja"
  Dolomīta ielā 1,
  67037559
 • Teritoriālais centrs „Imanta"
  Imantas 8. līnija1 k - 2,
  67037892

Ziemeļu rajona nodaļa

 • Teritoriālais centrs „Vidzeme"
  Vidrižu ielā 1A,
  67012126
  Brīvības gatvē 266,
  67012157
 • Teritoriālais centrs „Purvciems"
  Ieriķu ielā 2B,
  67012127
  Pērnavas ielā 1,
  67105538
 • Teritoriālais centrs „Ziemeļi"
  Hanzas ielā 7,
  67026649

Veco ļaužu aprūpe: izmaiņas 2018. gada sākumam

Kur un kā saņemt sociālo palīdzību

Kā saņemt mājokli no pašvaldības?

Kas jāzina par trūcīgā statusu

Kas jāzina par garantēto minimālo ienākumu līmeni

Kas jāzina par maznodrošinātā statusu