Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome (RKLP) ir neatkarīga, profesionāla konsultatīva institūcija, kas izveidota 2009.g.22.janvārī ar Rīgas domes prezidija lēmumu, bet 2011.g.19.maijā un 2014.g.25.februārī apstiprināta ar Rīgas domes lēmumu.  Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome ir Rīgas pilsētas kristīgo draudžu kolēģijas pēctece.

Padomes uzdevumi

  • konsultēt Rīgas domi jautājumos, kas skar kristīgo draudžu dzīvi;
  • pārstāvēt kristīgo draudžu intereses Rīgas domē;
  • veidot un uzturēt pastāvīgu dialogu ar iedzīvotājiem, Rīgas pilsētas  kristīgajām draudzēm, nevalstiskajām organizācijām, kā arī ar valsts institūcijām un plašsaziņas līdzekļiem;
  • paust viedokli par Rīgas domes sagatavotajiem lēmumu projektiem, citiem normatīvajiem aktiem, kā arī paredzētajiem notikumiem, kas skar sabiedrības garīgi tikumisko jomu  un ietekmē iedzīvotāju tikumisko drošību;
  • nostiprināt, aizsargāt un integrēt sabiedriskajā dzīvē kristīgās vērtības;
  • sadarboties ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un lietpratīgi konsultēt pedagogus un pārējos izglītības iestāžu darbiniekus jautājumos, kas skar tikumību un ģimeni;
  • izskatīt jautājumus (normatīvo aktu projektus, koncepcijas un citus dokumentus), kas ir nozīmīgi un ietekmē Rīgas pilsētas un Rīgas iedzīvotāju garīgo attīstību, kā arī sekot šo jautājumu risināšanai, sagatavot priekšlikumus un pieņemt rekomendējošus lēmumus par tiem;
  • sniegt priekšlikumus un vērtējumus tādu attīstības projektu īstenošanai, kuri ir vērsti uz sabiedrības vienotības veicināšanu, tikumības, morāles, un ētikas nostiprināšanu un aizsardzību kopumā, kā arī saistībā ar dažādiem saimnieciskajiem jautājumiem;
  • nodrošināt iespējami vispusīgu un pilnvērtīgu risināmo problēmu interpretāciju no kristīgā redzes viedokļa un ierosina to izvērtēt Rīgas pilsētas pašvaldības administrācijai jautājumos, kas saistīti ar ētiku, morāli, ģimenes vērtību stiprināšanu un aizsardzību sabiedrībā, krīžu pārvaldīšanu, ticības jautājumiem, bērnu un jauniešu audzināšanu;
  • pārstāvēt vai deleģēt pārstāvību atbilstoši savai kompetencei valsts pārvaldes un citās institūcijās.

Padomes lēmumus, priekšlikumus, sagatavotās rekomendācijas vai atzinumus Rīgas dome, tās iestādes un institūcijas var izmantot attiecīgu lēmumu pieņemšanā.
 

Kontakti

Sekretāre Anita Āboliņa
E-pasts:  anabolinja@gmail.com
Tālrunis: 26839037