Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību piedāvājums
Objekta veids
Ēkas (būves) kopā ar zemi
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departaments
Adrese
Šampētera iela 98

Objekta adrese

Šampētera iela 98, Rīgā, LV-1046

Kadastra numurs

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

0100 099 0602

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 099 0602 001

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Skolas ēka, kadastra apzīmējums 0100 099 0602 001

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

Nepadzīvojamās telpas 10 m2, jumta daļas noma 5 m2 platībā telekomunikācijas objekta izvietošanai

Izsoles nodrošinājums

Nav

Drošības nauda

Nav

Izsoles sākumcena

(sākotnējais nomas maksas apmērs)

303,40  EUR/m2, bez PVN 21%, t. sk. zemes noma, papildus maksājami komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija).

Izsoles solis

Nav

Iznomāšanas termiņš

3 (trīs) gadi

Apakšnomas iespējas

Nav

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Rakstisks nomas tiesību piedāvājums Pieteikumi tiks atvērti 07.06.2022. plkst.12.00. Rīgas Valdorfskolā, Rīgā, Baltā iela 10, LV-1055

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Pieteikumi nomāt telpas rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 06.06.2022., plkst.16.00, Rīgas Valdorfskolā, Rīgā, Baltā iela 10, LV-1055.

Iznomātājs

Rīgas Valdorfskola

Objekta apskate

Kontakttālrunis 67613528

Papildus informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs, kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu