Izsoles uzvarētājs:
SIA “Pilskrogs-1”, reģ. Nr. 40103038488

Nomas maksa gadā:
EUR 1400,00 EUR + PVN
Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Neapbūvēts zemesgabals
Izsoles rīkotājs
SIA "Rīgas meži"
Adrese
Kultūras un atpūtas parks “Mežaparks”

Objekta adrese

Kultūras un atpūtas parks “Mežaparks”, Ostas prospekts 11, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

0100 095 0040

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 095 0030

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Zemesgabali atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” teritorijā.

Īpašuma atļautā izmantošana saskaņā ar Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks’ lokālplānojumu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem – apstādījumu un dabas teritorija.

Platība

Atrašanās vieta

Izmantošanas veids

473 m2

Pie Lielā bērnu rotaļu laukuma

Atpūtas zonas labiekārtošana / vieglas konstrukcijas ēdamgaldu izvietošana. Nav atļauta jebkādu telšu un citu konstrukciju izvietošana.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Izsoles nodrošinājums

Nodrošinājuma depozīts ir 130 EUR (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt

Drošības nauda

130 EUR (simts trīsdesmit eiro) (bez PVN);

 

Drošības nauda pēc zemes nomas līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Izsoles sākumcena

(sākotnējais nomas maksas apmērs)

  1300 EUR (viens tūkstotis trīs simti eiro) (bez PVN);

 

Izsoles solis

 

100 EUR  (bez PVN);

 

Iznomāšanas termiņš

3 gadi ar iespēju pagarināt līdz 2027.gada 31.decembrim.

Apakšnomas iespējas

Vienojoties ar Iznomātāju

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsole notiks 2022.gada 08.jūnijā plkst. 11:00 Rīgā, SIA „Rīgas meži” biroja telpās Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 6,k-1. Izsoles dalībnieku izsolē drīkstēs pārstāvēt tikai viena fiziska persona.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2022.gada 03.jūnijam elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: izsoles@rigasmezi.lv, sūtījuma priekšmetā norādot “Izsolei „ Par Rīgas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 473m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu”; elektroniski iesniegtiem dokumentiem ir jābūt parakstītiem elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu – visi pieteikuma dokumenti jāparaksta apvienoti vienā elektroniskajā dokumentā;

vai līdz 2022.gada 03.jūnijam plkst. 17:00

klātienē  Ojāra Vācieša iela 6, k-1, Rīga LV-1004 vai ar pasta starpniecību 6.2.punktā norādītajā adresē slēgtā aploksnē, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes: saņēmēja – iznomātāja nosaukums, norāde: “Izsolei „ Izsolei „ Par Rīgas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 473m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu”; un: „Neatvērt pirms pieteikumu atvēršanas sanāksmes”, kā arī elektroniskā pasta adrese, uz kuru pretendents vēlas saņemt paziņojumu par pieteikuma aploksnes saņemšanu

Iznomātājs

SIA “Rīgas meži”, atbilstoši 29.12.2017. līgumam Nr.RD -17-1043 “Kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgums” piešķirtajām tiesībām iznomāt kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” zemes gabalu daļas.

Objekta apskate

Objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties un vienojoties par konkrēto apskates laiku pa tālruni +37129288438 vai e-pastu: aigars.pencis@riga.lv

Papildu informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Atbilstoši Nolikumam papildus nosolītajai nomas maksai tiek piemērota infrastruktūras uzturēšanas maksa, maksa par vērtējumu, kā arī nekustamā īpašuma nodoklis.