Pagarināts nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņš
Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Neapbūvēts zemesgabals
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese
Sarkanā iela

Objekta adrese

Bez adreses, Sarkanā ielā, Rīgā

Kadastra numurs

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

-

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 044 0131

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Neapbūvēts zemesgabals bez adreses, Sarkanā ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 044 0131), 1457 m² platībā, izmantošanas veids: Īslaicīgas lietošanas būves – maksas autostāvvietas (turpmāk – Būve) būvniecība, uzturēšana un apsaimniekošana.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

1457 m2

Izsoles nodrošinājums

-

Drošības nauda

EUR 1279,00 (bez PVN)

Izsoles sākumcena

(sākuma nomas maksas apmērs)

EUR 2558,00 gadā (bez PVN)

Izsoles solis

EUR 256,00

Iznomāšanas termiņš

Līdz brīdim, kad Zemesgabals tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no līguma spēkā stāšanās dienas.

Apakšnomas iespējas

Zemesgabalu nevar nodot apakšnomā vai citādā lietošanā trešajai personai bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole notiek 2022.gada 15.septembrī plkst.14.00 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

No 10.08.2022. līdz 08.09.2022. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:

- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv;

Iznomātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Objekta apskate

Zemesgabalu var apskatīt dabā jebkurā laikā bez Iznomātāja piedalīšanās.

Papildus informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt zemes nomas līgumu (turpmāk – Līgums), 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 266,20 (divi simti sešdesmit seši euro, 20 centi) (t.sk. PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Drošības nauda pēc Līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Nomas objekta raksturojums:

Atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, turpmāk – RTIAN, 15. pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, Zemesgabals visā platībā atrodas dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz), kur atļautā izmantošana noteikta saskaņā ar RTIAN 2.1. un 6.2. apakšnodaļas prasībām un tā nav pretrunā iznomāšanas mērķim.

Zemesgabals atrodas apbūves aizsardzības teritorijā Maskavas priekšpilsēta un tā izmantošanā jāievēro RTIAN 4. apakšnodaļas prasības.

Nomnieks ir atbildīgs par Būves ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu (tostarp Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 2.18. apakšpunkta un 10. punkta) prasībām, kā arī par Būves nojaukšanu pēc tās ekspluatācijas termiņa beigām.

Nomnieks veic Zemesgabala, tam piegulošās teritorijas un Būves uzturēšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ievērojot Rīgas domes saistošo noteikumu par Rīgas valstspilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu prasības.

Nomnieks nedrīkst atsavināt vai dāvināt Būvi pirms tās atdalīšanas no Zemesgabala un Zemesgabala atbrīvošanas. Būves ieguvējs neiegūst no līguma izrietošās Nomnieka tiesības un pienākumus.

 

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.

 

Kontaktpersonas: Kontaktpersonas: Irēna Ščekina, tālr.67012611, e‑pasts: irena.scekina@riga.lv; Edīte Vanaga, tālr.67037552, e-pasts: edite.vanga@riga.lv.