Inspekcijas uzdevumi ir:

  • kontrolēt Rīgas domes saistošo noteikumu, kuru kontroles tiesības Inspekcijai deleģējusi Rīgas dome, ievērošanu;
  • atbilstoši Inspekcijas kompetencei konstatēt administratīvos pārkāpumus un noskaidrot personas, kas saucamas pie administratīvās atbildības;
  • sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus;
  • ierosināt administratīvā akta, kas uzliek adresātam par pienākumu izpildīt noteiktu darbību, izdošanu;
  • veikt administratīvo pārkāpumu uzskaiti.