Inspekcijas uzdevumi ir:

  • kontrolēt Rīgas domes saistošo noteikumu, kuru kontroles tiesības Inspekcijai deleģējusi Rīgas dome, ievērošanu;
  • atbilstoši Inspekcijas kompetencei konstatēt administratīvos pārkāpumus un noskaidrot personas, kas saucamas pie administratīvās atbildības;
  • veikt administratīvā pārkāpuma procesu par Rīgas domes saistošo noteikumu prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai.