Rīgas domes Administratīvās inspekcijas uzdevumi, kas noteikti Rīgas pilsētas izpilddirektora 24.11.2016. reglamentā Nr.5 ,,Rīgas domes Administratīvās inspekcijas reglaments” (Grozījumi ar: Rīgas pilsētas izpilddirektora 18.06.2020. reglamentu Nr. RD-20-6-rgi, spēkā no 01.07.2020.;  Rīgas pilsētas izpilddirektora 14.04.2021. reglamentu Nr. RD-21-2-rgi, spēkā no 01.05.2021.), ir:

 • kontrolēt Rīgas domes saistošo noteikumu, kuru kontroles tiesības Inspekcijai deleģējusi Rīgas dome, prasību izpildi;
 • atbilstoši Inspekcijas kompetencei konstatēt administratīvos pārkāpumus un noskaidrot personas, kas saucamas pie administratīvās atbildības;
 • veikt administratīvā pārkāpuma procesu par Rīgas domes saistošo noteikumu prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai;
 • veikt administratīvo pārkāpumu procesu uzskaiti;
 • izskatīt un pieņemt lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās par Rīgas domes saistošo noteikumu pārkāpumiem;
 • kontrolēt administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu izpildi atbilstoši Inspekcijas kompetencei.

Rīgas domes saistošie noteikumi, kuru kontroles tiesības Rīgas domes Administratīvajai inspekcijai deleģējusi Rīgas dome:

 1. Rīgas domes 2015.gada 28.aprīļa. saistošie noteikumi Nr.146 ,,Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi”; 
 2. Rīgas domes 2013.gada 22.oktobra saistošie noteikumi Nr.62 ,,Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā”; 
 3. Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra saistošie noteikumi Nr.204 ,,Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”; 
 4. Rīgas domes 2011.gada 15.novembra saistošie noteikumi Nr.147 ,,Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi”; 
 5. Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija saistošie noteikumi Nr.154 ,,Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”. 

 Informācija par personas datu apstrādi, ko veic Rīgas domes Administratīvā inspekcija